Zalecenia antykorupcyjne

WFOŚiGW w Krakowie, jako Instytucja Wdrażająca w systemie POIiŚ wnosi o zapoznanie się Beneficjentów, a także Podmioty Upoważnione do ponoszenia wydatków z Zaleceniami IZ PO IiŚ nr 18/2013 dotyczącymi zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów POIiŚ załączonymi do niniejszej informacji. 

CZYSTE PIENIĄDZE NA CZYSTE ŚRODOWISKO

 W Polsce powstało ponad 4,6 tys. km kanalizacji i wodociągów dzięki wsparciu z Unii Europejskiej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Samorządy do końca tego roku mogą jeszcze sięgnąć po 150 mln euro w kolejnym konkursie na inwestycje wodno-ściekowe. 
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska podsumowały efekty obsługi największego unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ) podczas konferencji prasowej w Kołobrzegu, która odbyła się 9.12.2013 r.

Wywiad z Panią Minister Wilmańską

Szanowni Państwo, 
zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym na stronie Ministerstwa Środowiska wywiadem z Panią Minister Anetą Wilmańską na temat trwającego do końca bieżącego roku naboru wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. W TWOIM MIEŚCIE BRAKUJE KANALIZACJI SANITARNEJ? SIĘGNIJ PO DOFINANSOWANIE Z POIIŚ

Druga umowa w ramach POIiŚ z MPWiK S.A. w Krakowie

W dniu 21 listopada 2013 r., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap III”. Beneficjentem projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.
Jest to już drugi projekt złożony przez MPWiK S.A. w Krakowie, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. 
 

Oferta edukacyjna Małopolskich parków narodowych

14 listopada 2013 r. Tatrzański Park Narodowy działając wspólnie z Parkami Narodowymi w Małopolsce zorganizował - korzystając z pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - seminarium dla nauczycieli. Jego celem było m.in. zapoznanie się nauczycieli z bazą dydaktyczną małopolskich parków narodowych i lasów państwowych oraz prezentacja różnych form pracy, które można wykorzystać w czasie zajęć dydaktycznych. 

Seminarum odbyło się pod Patronatem Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzaty Mrugała oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie i Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Zachęcamy do obejrzenia prezentacji merytorycznych z tego wydarzenia.
 
.

 

Konkurs „Małopolska Czysta Gmina” zakończony

Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył konkurs pn. „Małopolska Czysta Gmina”  na realizację  zadań z  zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Celem konkursu jest promowanie małopolskich gmin wiejskich i miejsko - wiejskich, które poprzez realizację obowiązków wynikających z zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  tworzą na swoim terenie efektywny system odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Pula nagród w Konkursie wyniosła 80 000 zł, odpowiednio: 35 000 zł z budżetu Województwa Małopolskiego oraz 45 000 zł z budżetu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 32 gminy zgłosiły do konkursu swoje programy utrzymania czystości.  

Nagrody "eko-liderów 20-lecia" rozdane

15 listopada 2013 roku podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej nastąpiło wręczenie nagród w konkursie „eko-liderzy 20-lecia”, zorganizowanym z okazji obchodzenia w 2013 roku dwudziestolecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Uroczystość rozdania nagród uświetniła  Krakowska Orkiestra Staromiejska Politechniki Krakowskiej pod dyrekcją Wiesława Olejniczaka oraz występ Marty Bizoń.

 

Podpisanie umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

14 listopada 2013 w Krakowie nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 11 wojewódzkimi funduszami, która umożliwi beneficjentom funduszy skorzystanie ze środków finansowych na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

 

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW

Uprzejmie przypominamy Beneficjentom o konieczności przestrzegania terminów wynikających z umów zawartych z WFOŚiGW w Krakowie, w tym terminów dotyczących dokumentowania osiąganych efektów ekologicznych.
 

Kraków ma swoje żyrafy – dzięki Funduszowi!

W dniu 25 października 2013 r. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski dokonał uroczystego otwarcia nowo powstałego pawilonu „Żyrafiarni”. To pierwsze trzy żyrafy, które zamieszkały na terenie krakowskiego ZOO od początku jego istnienia. Wydarzeniu towarzyszyły tłumy krakowian, którzy chcieli uwiecznić ten historyczny moment. 
 
 

Strony