„PROJEKT: ZIELONY STAŻ” – zgłoś swój projekt i wygraj płatny staż!

24 marca 2014 r. rozpoczęła się pierwsza edycja odbywającego się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki konkursu „PROJEKT: ZIELONY STAŻ”, skierowanego do studentów i absolwentów krakowskich uczelni wyższych, bez względu na kierunek czy tryb studiów. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu o wartości do 10 tysięcy złotych, związanego z tematyką ochrony środowiska oraz dziedzinami pokrewnymi. Zwycięzca konkursu otrzyma możliwość zrealizowania swojego autorskiego projektu podczas płatnego stażu w Fundacji Myśli Ekologicznej w Krakowie.

Wszyscy chętni powinni do 30 kwietnia 2014 roku przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z projektem na adres aplikuj@zielonystaz.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.1. POIiŚ – IX runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia  z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych  (konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014).

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.1. POIiŚ – IX runda konkursowa

Dofinansowanie dla osób fizycznych - wspieraj z nami środowisko !

W dniach 17 i 20 marca 2014 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2014 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z następującymi bankami:

1) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w sprawie udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW 

w Krakowie przeznaczonej na:

- częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych,

- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

udzielanych przez BOŚ S.A. w Warszawie Oddział w Krakowie 

2) z Bankiem Spółdzielczym w Zatorze w sprawie udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW 

w Krakowie przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych przez BS w Zatorze.

Beneficjenci POIiŚ – Uwaga! Zmiana regulaminu XIII naboru

Szanowni Państwo,

W związku z niewyrażaniem przez IZ zgody na rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach VII naboru, aby zapewnić możliwość udzielenia wsparcia Beneficjentom VII naboru na realizację dodatkowych zadań ( które nie mogły podlegać dofinansowaniu w VII naborze - np. zadania dotyczące modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej czy też zaopatrzenie w wodę) konieczna była aktualizacja regulaminu XIII naboru. W wyniku aktualizacji zapisów, w regulaminie został zawarty dodatkowy typ projektu, który może podlegać dofinansowaniu w XIII naborze, tj. rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów, które uzyskały wsparcie we wcześniejszych naborach w ramach osi priorytetowej I.

Wyniki I edycji „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2014 roku”

W ramach I edycji Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2014 roku wpłynęły 53 wnioski na łączną kwotę wnioskowaną dotacji 2 869 879,90 zł. Do oceny zasadniczej, której zgodnie z regulaminem Konkursu, dokonała powołana do tego celu Komisja Konsultacyjna, przeszło 51 wniosków.

Szkolenie „Prawo zamówień publicznych dla beneficjentów POIiŚ” – 17.03.2014 r.

W poniedziałek, 17 marca 2014 roku odbyło się szkolenie dla prawie 40 Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których Instytucją Wdrażającą jest WFOŚiGW w Krakowie. Szkolenie otworzył Pan Jan Musiał – Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, który przywitał wszystkich uczestników oraz przedstawił cel oraz założenia szkolenia.

Zaproszenie do składania ofert - Google Apps

Zapraszamy zainteresowanych wykonawców do składania ofert na:

Dostarczenie i wdrożenie usługi "Google Apps dla Firm".

Przekazanie potwierdzenia – Wodociągi Niepołomice

W dniu 10 marca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się przekazanie potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wodociągom Niepołomickim  Sp. z o.o. w Niepołomicach na realizację projektu pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych: Miasta i Gminy Niepołomice oraz Miasta Limanowa".

Małgorzata Mrugała – Wpływową Kobietą Małopolski

Z wielką radością pragniemy poinformować, iż Pani Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dzięki licznym głosom czytelników Gazety Krakowskiej, uplasowała się na trzecim miejscu w plebiscycie Wpływowe Kobiety Małopolski 2014.

Informacja dla Beneficjentów (Wnioskodawców)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uprzejmie prosi i przypomina o konieczności zachowania jednakowo brzmiących tytułów zadań w przypadku zgłoszonych inwestycji, dla których dofinansowanie przyznawane jest z różnych źródeł, np.: dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie i NFOŚiGW na tę samą inwestycję.

Strony