Rozstrzygnięcie II edycji „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2013 roku”

W ramach II edycji Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2013 roku wpłynęła rekordowa ilość wniosków, tj. 57 wniosków na łączną kwotę wnioskowaną dotacji 2 918 791,70 zł. Do oceny zasadniczej, której zgodnie z regulaminem Konkursu, dokonała powołana do tego celu Komisja Konsultacyjna, przeszło 46 wniosków. Ostatecznie dofinansowanie przyznano dla 12 zadań a łączna pula dotacji, która była do dyspozycji i którą rozdysponowano wyniosła 400 849,64 zł.

VI Gminne Forum Przedsiębiorczości w Krzeszowicach

21 maja 2013 roku w Krzeszowicach odbyło się VI Gminne Forum Przedsiębiorczości. Prezes Zarządu Małgorzata Mrugała przedstawiła, zgodnie z wyrażonym oczekiwaniem, prezentację adresowanych do przedsiębiorców programów finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

fot. http://www.krzeszowice.pl

więcej informacji w serwisie internetowym Gminy Krzeszowice.

Zapraszamy na piknik rodzinny

Zapraszamy tych małych i trochę większych  na Piknik Rodzinny, który odbędzie się w dniu 8 czerwca 2013 r. na krakowskich Błoniach. 

 

 

Zapewniamy moc atrakcji i piękną pogodę - prezentacja m.in. jednostek administracji państwowej, samorządu terytorialnego, występy artystyczne na scenie, gry i zabawy, pokazy służb specjalistycznych (straż pożarna, policja, antyterroryści), lot pionowy balonem. O 19.00 występ zespołu "Latające talerze". Z uwagi na zamknięcie Al. 3 Maja, zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej.  

zobacz plakaty zapraszające na piknik rodzinny - festiwal recyklingu

Zaproszenie do dialogu technicznego

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do dialogu technicznego poprzedzającego planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na “Przebudowę pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni wraz z instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem oraz budowę sieci strukturalnej, instalacji elektrycznej dedykowanej, instalacji teletechnicznej w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”.

Wsparcie działań informacyjno-promocyjnych

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się 1 lipca 2013 r. dniem wejścia ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw czyli wejściem w życie tzw. "reformy śmieciowej"  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w ramach pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego, w trybie pozakonkursowym, istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na działania informacyjno-promocyjne w zakresie objętym ww. regulacją.

W celu pozyskania ww. środków należy złożyć wniosek na formularzu dla zadania nieinwestycyjnego

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 40% kosztów kwalifkowanych brutto. 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działań 1.1., 2.1., 2.2. POIiŚ

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach:

Zmiana wytycznych

 

W związku z zakończeniem procesu opracowywania treści Wytycznych w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 informujemy, iż treść Wytycznych została umieszczona na stronie MRR pod adresem www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne obowiązujące. 
 

Przekazanie potwierdzenia dofinansowania dla Bukowiny Tatrzańskiej i Makowa Podhalańskiego

 

W dniu 16 maja 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się przekazanie potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Gminie Bukowina Tatrzańska na realizację projektu pn.: „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska” oraz Spółce „EKO-SKAWA” na realizację projektu  „System kanalizacji dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański”.

 

Wybór oferty - zakup zestawów komputerowych i serwera

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy zestawów komputerowych i serwera, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez NBIT Spółka Jawna, Oddział Giżycko, ul. Okrężna 26, 11-500 Wilkasy, z ceną brutto: 35 474, 43 zł.

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Konkurs Małopolskie Remizy 2013

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza Konkurs "Małopolskie Remizy 2013". Współorganizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie. Konkurs skierowany jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Maksymalne dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu może wynosić do 50 % kosztów kwalifikowanych brutto zadania (ale nie więcej niż 100 000,- zł na jedno zadanie).

Strony