Małgorzata Mrugała – Wpływową Kobietą Małopolski

Z wielką radością pragniemy poinformować, iż Pani Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dzięki licznym głosom czytelników Gazety Krakowskiej, uplasowała się na trzecim miejscu w plebiscycie Wpływowe Kobiety Małopolski 2014.

Informacja dla Beneficjentów (Wnioskodawców)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uprzejmie prosi i przypomina o konieczności zachowania jednakowo brzmiących tytułów zadań w przypadku zgłoszonych inwestycji, dla których dofinansowanie przyznawane jest z różnych źródeł, np.: dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie i NFOŚiGW na tę samą inwestycję.

Współpraca Funduszu z Bankami

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest w trakcie finalizowania umów z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz Bankiem Spółdzielczym w Zatorze w ramach udzielania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu przeznaczonych na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych oraz dopłat do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez Beneficjentów. na realizację zadań w zakresie:

1)  budowy oraz modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości poniżej 10 m3/dobę,

2)  termomodernizacji – docieplana powierzchnia wraz z oknami do 600 m2

Nabór wniosków na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy hydrologicznej

Wnioskodawcą mogą być gminy z terenu województwa małopolskiego (w szczególności powiat tarnowski, gorlicki i wadowicki), na obszarze których wystąpiła susza hydrologiczna potwierdzona przez odpowiednie służby Wojewody Małopolskiego.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XIII runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XII runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014).

Wyniki konkursu 11/POIiŚ/1.1/10/2013

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy wyniki oceny formalnej i merytorycznej konkursu 11/POIiŚ/1.1/10/2013 - WFOŚiGW w Krakowie.

Kolejne przekazanie potwierdzenia dofinansowania

W dniu 28 stycznia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się przekazanie potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Składowisku odpadów komunalnych Sp. z o.o w Oświęcimiu na realizację projektu pn.: „Budowa kompostowni oraz kwatery składowania w Oświęcimiu, celem optymalnej gospodarki odpadami".
 

Strony