Konkursy

Stanowisko MIR w sprawie możliwości wydłużenia terminów kwalifikowania wydatków dla projektów relizowanych w ramach konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013

Komunikat dla Beneficjentów projektów POIiŚ wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu Nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz Nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013.

Informujmy, że termin kwalifikowalności wydatków dla projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyłonionych do dofinansowania w ramach powyższych konkursów został wydłużony do 31 grudnia 2015 r.

To oznacza, że przy spełnieniu pozostałych warunków koniecznych do wprowadzenia zmian w projekcie, Beneficjenci będą mogli wnioskować do Ministerstwa Środowiska o zmianę terminu kwalifikowalności wydatków dla poszczególnych projektów do 31 grudnia 2015 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XV runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014).

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XV runda konkursowa

Wykaz projektów złożonych w ramach konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO DZIAŁANIA 2.1. POIIŚ – X RUNDA KONKURSOWA

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014).

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki odpadami wskazane w punkcie 14 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014.

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014.

 

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 mln euro. Kwota może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

 

IV. Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

 

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

 

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko uchwałami z dnia 4 kwietnia 2014 r.

 

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

 

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

 

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 18 czerwca 2014 r. do 18 lipca 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 18 lipca 2014 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

 

X. Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

 

XI. Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

XII. Lista wymaganych załączników

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

  • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników  wymaganych regulaminem

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku oraz opublikowała wytyczne przydatne przy sporządzeniu wybranych załączników.

Pobierz plik

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

1)    II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

2)    II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

3)    II oś 2.1 - Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 

Piknik z Funduszami Europejskimi w Sułkowicach

zapraszamy do obejrzenia relacji z Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Gminie Sułkowice 

szczegóły w naszym serwisie społecznościowym i stronie Beneficjenta.

 

Konkurs 12/POIiŚ/1.1/04/2014 – przygotowanie dokumentacji – ważne uzupełnienie

Informujemy, ze zgodnie z pismem Instytucji Pośredniczącej DFEwpp-792-33/14564/14/ag/rg z dn. 9.04.2014 r., decyzją Instytucji Zarządzającej, zatwierdzono dodatkowe klauzule do wzoru umowy o dofinansowanie dla projektów przygotowawczych planowanych do wsparcia w ramach konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 w działaniu 1.1 POIiŚ.
Klauzule otrzymały brzmienie:
§17 ust.12
„W przypadku, gdy Beneficjent nie będzie ubiegał się o środki Funduszu Spójności w perspektywie 2014-2020 na rzeczywistą realizację inwestycji, przygotowanej w oparciu o dokumentację opracowaną w tamach Projektu, Instytucja Wdrażająca może żądać zwrotu całości lub odpowiedniej części wypłaconego dotychczas dofinansowania wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia otrzymania dofinansowania do dnia zwrotu.”
§17 ust.12a
„ W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, który nie spełni kryteriów oceny, pomimo wezwania do jego poprawy, ust. 12 stosuje się odpowiednio.”
 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.1. POIiŚ – IX runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia  z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych  (konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014).

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.1. POIiŚ – IX runda konkursowa

 

Beneficjenci POIiŚ – Uwaga! Zmiana regulaminu XIII naboru

Szanowni Państwo,

W związku z niewyrażaniem przez IZ zgody na rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach VII naboru, aby zapewnić możliwość udzielenia wsparcia Beneficjentom VII naboru na realizację dodatkowych zadań ( które nie mogły podlegać dofinansowaniu w VII naborze - np. zadania dotyczące modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej czy też zaopatrzenie w wodę) konieczna była aktualizacja regulaminu XIII naboru. W wyniku aktualizacji zapisów, w regulaminie został zawarty dodatkowy typ projektu, który może podlegać dofinansowaniu w XIII naborze, tj. rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów, które uzyskały wsparcie we wcześniejszych naborach w ramach osi priorytetowej I.

Wprowadzone w regulaminie XIII konkursu zmiany zapewnią równy dostęp dla wszystkich kategorii podmiotów do dofinansowania, tym samym umożliwią proces aplikowania o środki na rozszerzenie zakresu rzeczowego beneficjentom projektów wyłonionych do dofinansowania we wcześniejszych naborach. W ramach XIII konkursu o środki na rozszerzenie zakresu rzeczowego aplikować będą mogli wszyscy beneficjenci, którym udzielone zostało dofinansowanie w ramach działania 1.1 POIiŚ.

W związku z wprowadzonymi zmianami zachodzi konieczność aktualizacji harmonogram XIII konkursu oraz ogłoszenia o naborze. Zaktualizowany harmonogram oraz ogłoszenie o naborze przewidują nabór wniosków w terminie od 14 kwietnia 2014 r. do 6 czerwca 2014 r . – przesunięcie w stosunku do pierwotnego terminu o 7 dni.

Mając powyższe na uwadze informujemy, iż udzielenie dofinansowania na realizację dodatkowego zakresu (który nie mógł podlegać dofinansowaniu w VII naborze) może zostać udzielone jedynie w przypadku opisanym w pkt.13 lit c regulaminu. Z przedmiotowych zapisów mogą skorzystać również pozostali Beneficjenci, którym udzielone zostało wsparcie w ramach działania 1.1 POIiŚ

W załączeniu pzrekazujemy zaktualizowany regulamin XIII naboru (zmiany zaznaczone zostały na żółto).

Wyniki konkursu 11/POIiŚ/1.1/10/2013

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy wyniki oceny formalnej i merytorycznej konkursu 11/POIiŚ/1.1/10/2013 - WFOŚiGW w Krakowie.

Informacja o konkursie nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013


 

Strony