Dni ziemi w Krakowie (Krakowska Wystawa Ekologiczna)

20 LAT DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

 

relacja filmowa z wydarzenia Krakowska Wystawa Ekologiczna - Dni Ziemi w Krakowie Nowej Hucie - Placu Centralnym

 

 

plakat zapraszjacy do udziału w imprezie:

 

 

 

SYSTEM FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE

 

Przypadający na lata 70. rozwój energetyki, hutnictwa, przemysłu chemicznego oraz górnictwa przyczynił się do znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego w Polsce. Aby temu zapobiec w 1989 roku wydzielono środki na wyraźnie sprecyzowane cele związane z ochroną środowiska. W tym celu, w kwietniu 1989 roku, zostały powołane wojewódzkie fundusze,  a 4 lata wcześniej  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska,aby dbać o ochronę środowiska i umiejętnie wykorzystywać bogactwa naturalne. W 1993 roku wojewódzkie fundusze zyskały osobowość prawną i mogły w pełni rozpocząć działalność. Początkowo działały w układzie 49 województw, po przemianach w 1999 roku, ich liczba zmniejszyła się do 16.

Fundusze posiadają 20-letnie doświadczenie w finansowym wspieraniu przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, wynikających z polityki ekologicznej państwa oraz
z polityk regionalnych. Dotychczasowy system finansowania ochrony środowiska jest spójny, sprawnie funkcjonujący i gwarantujący zbilansowanie środków na inwestycje proekologiczne, spełniające wymagane kryteria. Wojewódzkie fundusze posiadają doświadczenie
w finansowaniu podmiotów o różnych formach organizacyjno-prawnych. Posiadają wysoko wykwalifikowaną kadrę, potencjał ekonomiczny i organizacyjny. Fundusze są dobrze postrzegane przez krajowe i zagraniczne organizacje działające na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dzięki temu mają szczególne możliwości efektywnego działania na rzecz realizacji polityki ekologicznej kraju.

 

CO FINANSUJEMY?

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udziela dofinansowania na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, termomodernizacji, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem oraz edukacji ekologicznej. Dofinansowanie ze środków krajowych udzielane jest w formie:

 • pożyczek (z możliwością częściowego umorzenia),
 • dotacji,
 • dofinansowania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe,
 • dopłat do częściowej spłaty kapitału lub odsetek od kredytów bankowych.

 

Jednym z takich przedsięwzięć współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Krakowie są tegoroczne Dni Ziemi organizowane cyklicznie przez Urząd Miasta Krakowa, które zostały dofinansowane w kwocie 32 000,00 zł. 


WFOŚiGW w Krakowie jest także Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, dla projektów o wartości całkowitej poniżej 25 mln €.

WFOŚiGW w Krakowie jest Funduszem, który realizuje największą liczbę projektów
w Polsce. Od początku obecnego okresu programowania zostały podpisane aż 23 umowy,
w tym 22 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i jedna w zakresie gospodarki odpadowej, na łączną kwotę dofinansowania ponad 700 mln złotych.

 

WNIOSKODAWCY


O pomoc finansową ze środków Funduszu mogą ubiegać się w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • państwowe jednostki budżetowe oraz instytucje gospodarki budżetowej,
 • szpitale, hospicja, 
 • domy opieki społecznej,
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 • instytuty badawcze oraz uczelnie publiczne,
 • kościelne osoby prawne,
 • spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i pozostałe osoby prawne,
 • osoby fizyczne,
 • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

 

20 LAT FINANSUJEMY OCHRONĘ ŚRODOWISKA W MAŁOPOLSCE

 

Misją Funduszu, ujętą w haśle „SKUTECZNIE WSPIERAMY DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA W MAŁOPOLSCE”, jest finansowe wspieranie innowacyjnych oraz efektywnych przedsięwzięć służących ochronie środowiska w województwie małopolskim.

 

 • W ciągu 20 lat ze środków WFOŚiGW w Krakowie skorzystało ponad 1,5 mln beneficjentów.
 • WFOŚiGW w Krakowie przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W ciągu 20 lat udało się zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w zakresie SO2  - o 5 462 Mg, pył całkowity - o 1998 Mg, NOx - o 190 Mg, CO - o 10 644 Mg. To aż 4 600 sztuk zlikwidowanych palenisk domowych.
 • W dziedzinie termomodernizacji w ciągu 20 lat zaoszczędzono 153 654 GJ - to około 29 640 046 sztuk żarówek o mocy 60W świecących przez całą dobę.
 • Docieplono budynki o powierzchni 454 038 m2, czyli około 2 270 domów jednorodzinnych (przy założeniu, że przeciętny dom jednorodzinny posiada pow. użytkową ok. 200 m2).
 • Wybudowano ponad 3 202 km kanalizacji, to jak odległość z Krakowa do Rzymu
  i z powrotem. Podłączono do niej ponad 51 432 budynków.
 • Jednostki OSP i PSP otrzymały 50 samochodów ratowniczo-gaśniczych.
 • Działalność funduszu pomogła ponad 15 000 dzieciom wyjechać na zielone szkoły oraz zrealizować ponad 1 000 projektów z zakresu edukacji ekologicznej.
 • Wydatkowano ponad 2 mld złotych na osiągnięcie efektu ekologicznego.