Dofinansowanie dla osób fizycznych - wspieraj z nami środowisko !

Informujemy, iż Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2015 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z następującymi bankami:

1. Bankiem Ochrony Środowiska S.A.,

2. Bankiem Spółdzielczym w Zatorze,

3. Pienińskim Bankiem Spółdzielczym.

 

W ramach ww. umów wymienione Banki zobowiązały się do udzielania ze środków własnych kredytów dla osób fizycznych  z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie są realizowane w ramach prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej.

W 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeznaczył na ten cel 3 000 000,00 zł.

 

Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na:

a)    budowie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnejrozumianego jako odcinek przewodu kanalizacyjnego pomiędzy najbliższą studzienką kanalizacyjną kanału głównego, a podłączanym budynkiem przy nowobudowanej sieci kanalizacyjnej.

Finansowaniem objęte są koszty polegające na zakupie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych.

Koszty kwalifikowane do 80,00 zł za 1mb wykonanego przyłącza.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu;

b)    budowie przyłącza do sieci wodociągowej, obejmującego przewód wodociągowy  oprowadzający wodę na teren nieruchomości, w tym założenie na posesji jednego punktu poboru wody i wodomierza włącznie, rozumianego jako odcinek przewodu wodociągowego pomiędzy przewodem głównym, a podłączanym budynkiem. Sieć wodociągowa może by finansowana tylko na terenie skanalizowanym lub równocześnie przy budowie kanalizacji sanitarnej.

Finansowaniem objęte są koszty polegające na zakupie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych.

Koszty kwalifikowane do 70,00 zł za 1mb wykonanego przyłącza.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 3 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu;

c)    wymiana kotłów grzewczych węglowychna kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW.

Koszty kwalifikowane do 1 100,00 zł za 1 kW/mocy.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu;

d)    zakup i montaż pompy ciepła o mocy do 40 kW

Koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 10 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu;

e)    zakupie i instalacji rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celu zminimalizowania zużycia energii.

Koszty kwalifikowane do 15 000,00 zł za 1 szt. rekuperatora.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 20 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 3 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 20 % kwoty kredytu;

f)     usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów azbestowych, dla których koszt kwalifikowany stanowi usunięcie, transport i utylizacja azbestowych elementów budowlanych (dachowych i elewacyjnych).

Koszty kwalifikowane do 400,00 zł za 1 Mg.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu;

g)    zakupie i instalacji kolektorów słonecznych(bez kotłowni) o mocy nie większej niż 10 kW  w wyniku których zostanie uzyskany efekt ekologiczny określony zainstalowaną powierzchnią kolektorów słonecznych wyrażoną w m² oraz zainstalowaną mocą wyrażoną w kW.

Koszty kwalifikowane do 4 000,00 zł za 1 kW mocy.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 30 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 4 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 30 % kwoty kredytu;

h)    zakupie i instalacji ogniw fotowoltaicznycho mocy nie większej niż 10 kW  w wyniku których zostanie uzyskany efekt ekologiczny określony mocą wyrażoną w kW.

Koszty kwalifikowane do 5 000,00 zł za 1 kW/mocy.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 30 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 30 % kwoty kredytu.

 

Fundusz zastrzega, że udzielanie dotacji ze środków Funduszu na przedsięwzięcia, o których mowa powyżej odbywać się będzie w zależności od możliwości finansowych Funduszu w granicach limitu, który na rok 2015 dla Banków wynosi: 3 000 000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony 00/100).

 

Limit przeznaczony jest na poszczególne przedsięwzięcia podlegające kredytowaniu w następujących kwotach:

a)    budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i budowa przyłącza do sieci wodociągowej oraz usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych - 750 000,00 zł;

b)    wymiana kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe – 1 800 000,00 zł;

c)    pozostałe przedsięwzięcia – 450 000,00 zł.

Banki udzielać będą kredytów na okres nie przekraczający 8 lat, a maksymalny okres realizacji inwestycji nie może przekroczyć 6 miesięcy, przy czym inwestycja winna zostać zakończona w terminie umożliwiającym przeprowadzenie kontroli przez Bank oraz złożenie przez Bank do Funduszu dokumentów wymaganych do rozliczenia dotacji przez Fundusz w terminie do dnia 10.12.2015 r. W przypadku nieterminowego złożenia dokumentów, Fundusz może odmówić wypłaty dotacji.

 

Klientów zainteresowanych uzyskaniem kredytów bankowych z dotacją ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczoną na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym Bankiem.

 

 

 

 

 

.