Finał konkursu #ekoLIDERZY 2016 województwa małopolskiego

W dniu 7 czerwca 2016 r., w Krakowskim Teatrze Variété, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie #ekoLIDERZY 2016 województwa małopolskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizując swą misję oraz zgodnie z kilkuletnią tradycją, już po raz 10 zorganizował konkurs #ekoLIDERZY 2016, którego głównym założeniem było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

 

 

 

Do konkursu zostały zaproszone gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz  jednostki organizacyjne, realizujące zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W konkursie udział wziąć mogły również szkoły i przedszkola, pozarządowe organizacje ekologiczne, a także inni beneficjenci pomocy finansowej systemu finansowania ochrony środowiska.

 

Konkurs dotyczył działań bądź zadań zrealizowanych w roku 2015 przy współudziale środków z WFOŚiGW w Krakowie, NFOŚiGW lub UE - POIiŚ w perspektywie 2007-2013, dla których WFOŚiGW w Krakowie był Instytucją Wdrażającą.

 

Laureatami tegorocznej edycji konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

 

 • #ekoGMINA miejska: Gmina Sucha Beskidzka za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku

 • #ekoGMINA miejsko-wiejska: Gmina Radłów za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku

 • #ekoGMINA miejsko-wiejska: Gmina Sułkowice - WYRÓŻNIENIE za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku

 • #ekoGMINA wiejska: Gmina Bolesław za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku

 •  #ekoPOWIAT: Powiat Wielicki za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku

 • #ekoSZKOŁA: Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku

 • #ekoPRZEDSZKOLE: Przedszkole Niepubliczne „Iskierka" za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku

 • #ekoPRZEDSZKOLE: Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku

 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powietrza oraz inwestycje przyczyniające się do oszczędności energii: Gmina Proszowice za realizację projektu „Wykonanie modernizacji kotłowni w budynku Gimnazjum w Proszowicach ul. Kopernika 7”

 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powietrza oraz inwestycje przyczyniające się do oszczędności energii: Gmina Wieprz za wieloaspektowe i efektywne podejście do ochrony powietrza atmosferycznego (beneficjent programu PONE i wnioskodawca programów KAWKA i LIFE)

 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powietrza oraz inwestycje przyczyniające się do oszczędności energii: Fundacja Otwarty Plan - WYRÓŻNIENIE za realizację projektu „Czyste powietrze w inteligentnym mieście - program edukacji ekologicznej w szkole”

 •  #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa: Gmina Zielonki za realizację projektu „Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki – kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka”

 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie za realizację projektu „Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie – Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów”

 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona przyrody: Województwo Małopolskie - Zespół Parków Krajobrazowych za realizację projektu „Czynna ochrona bioróżnorodności pszczół samotnic na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - etap II”

 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona przyrody: Towarzystwo na rzecz Ziemi za realizację projektu „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego”

 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii edukacja ekologiczna: Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego za realizację projektu „Dzisiaj eko-dzieciaki - jutro eko-liderzy.”

 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii edukacja ekologiczna: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego - WYRÓŻNIENIE za realizację projektu „Ogólnopolski Turniej Młodzież Zapobiega Pożarom. Jestem mały, wiem więcej V edycja. Obóz Szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.”

 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii edukacja ekologiczna: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - WYRÓŻNIENIE za realizację projektu „Narzędzia wspierające wdrażanie przyjaznych środowisku form gospodarki rolnej w Małopolsce”

 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii eko-innowacyjność: Małgorzata Gostkowska-Morawiec Krakowska Żegluga Pasażerska za realizację projektu „Eko nad Rzeką - Nadwiślańskie spotkania ekologiczne”

 • #ekoWYDARZENIE w Małopolsce: Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich za realizację projektu „Poznajemy małopolskie parki narodowe”

 • #ekoSIEĆ współpracy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie za realizację projektu „Ekowystawa. Edukacja. Wizja. Rozwój.”

 • #ekoPROJEKT UE: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie za realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II i III”

 

Na nagrody dla laureatów Wojewódzki Fundusz przeznaczył 450 000,00 zł.

 

W uroczystej gali, oprócz laureatów, wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Krakowa, przedstawiciele Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także osobistości świata polityki i mediów.