Informacja i promocja

W zakładce "Informacja i promocja" prezentujemy materiały skierowane do interesariuszy, w tym w szczególności do wnioskodawców i beneficjentów oraz przedstawicieli mediów dotyczące bieżącej działalności Wojewódzkiego Funduszu.

 

W części "Zamówienia publiczna" umieszczamy informacje na temat zamówień publicznych  poniżej 30 tys. euro.

 

W części "Informacja" prezentujemy dane dotyczące realizowanych projektów współfinansowanych ze środków krajowych WFOŚiGW w Krakowie oraz wizualizację wsparcia na mapie.  

 

W części "Promocja" można zapoznać się nie tylko z materiałami promocyjnymi Funduszu, ale również można pobrać materiały niezbędne do realizacji projektów w zakresie informacji i promocji.

 

Udzielanie informacji publicznej oraz informacji o środowisku odbywa się na zasadach określonych Zarządzeniem nr 05-2014 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania informacji publicznej oraz informacji o środowisku.