Informacja

 

Wojewódzki Fundusz udziela dofinansowania zarówno na zadania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne (m.in. edukacja ekologiczna, przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, państwowy monitoring środowiska, wojewódzkie programy i plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną).

 

Przedsięwzięcia finansowane przez Fundusz muszą spełniać następujące kryteria:

 • zgodność z zapisami traktatu akcesyjnego,
 • zgodność z polityką ekologiczną państwa i województwa,
 • efektywność ekologiczną,
 • efektywność ekonomiczną,
 • uwarunkowań technicznych i jakościowych (najlepsza dostępna technologia),
 • zasięgu oddziaływania,
 • wymogów formalnych.

Wojewódzki Fundusz jest elementem systemu finansowania ochrony środowiska w skład którego wchodzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 16 wojewódzkich funduszy, a także Bank Ochrony Środowiska.

Działając w ramach tego systemu krakowski Fundusz od 24 lat finansowo wspiera  przedsięwzięcia realizowane przez instytucje, a także od 2016 r. przez osoby fizyczne w zakresie m.in. poprawy jakości powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej, ochrony przyrody, czy edukacji ekologicznej. 

Wymiernym efektem jest fakt, iż przez ponad dwie dekady udzieliliśmy pomocy finansowej blisko 10 tysiącom beneficjentów, docierając do ponad 1,5 miliona odbiorców końcowych, wspierając ich kwotą ponad 2,5 miliarda złotych, w tym ponad 200 milionami w 2016 roku.  

Wojewódzki Fundusz udziela dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone rodzajowo w art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Dofinansowanie może mieć postać:

 • dotacji
 • pożyczki (z możliwością częściowego umorzenia)
 • dopłaty do odsetek od kredytów bankowych
 • dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych
 • przekazania środków finansowych państwowym jednostkom budżetowym.

Forma dofinansowania uzależniona jest od przedmiotu zadania i statusu prawnego wnioskodawcy. Podstawą rozpatrzenia zadania i przyznania dofinansowania jest złożenie wniosku (w przypadku zadań inwestycyjnych wniosek poprzedzony jest dodatkowo Kartą Informacyjną Zadania). Od podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania przez Zarząd lub Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Krakowie, Wnioskodawca ma 12 miesięcy na złożenie dokumentów do podpisania umowy dotacji/pożyczki (państwowe jednostki budżetowe objęte są odrębną procedurą wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów). Podstawą wypłacenia środków nie mogą być dyspozycje płatnicze wystawione przed datą podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy finansowej. Rozliczenie zadania następuje na podstawie przedłożonych do biura Wojewódzkiego Funduszu oryginałów faktur VAT/rachunków wraz z protokołami odbioru oraz sprawozdaniem z realizacji zadania. W terminach określonych w umowie Beneficjent przedkłada również dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego zadania.