Informacje prasowe

Informacja na temat oceny wniosków w ramach PONE

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28.04.2016 r. analizując sytuację wynikającą ze zwiększonego, względem możliwości finansowych, zainteresowania Programem Ograniczania Niskiej Emisji “PONE” na terenie województwa małopolskiego , zapoznała się ze stanowiskiem przedstawicieli gmin. Rada Nadzorcza postanowiła zwołać nadzwyczajne posiedzenie, którego celem będzie analiza planu finansowego pod kątem możliwości zwiększenia finansowania działań związanych z ochroną powietrza oraz ostateczne ukształtowanie zasad finansowania programu, uwzględniających efektywność ekologiczną. Rada Nadzorcza do czasu podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć zawiesza nabór nowych wniosków. 

#ekoLIDERZY 2015 województwa Małopolskiego – wyniki Konkursu ogłoszone

W dniu 15 czerwca 2015 r.,  w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie #ekoLIDERZY 2015 województwa Małopolskiego.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizując swą misję oraz zgodnie z kilkuletnią tradycją zorganizował konkurs #ekoLIDERZY 2015,
którego głównym założeniem było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.
Szczegółowe informacje nt. laureatów<przejdź>
 
 

„PROJEKT: ZIELONY STAŻ” – zgłoś swój projekt i wygraj płatny staż!

24 marca 2014 r. rozpoczęła się pierwsza edycja odbywającego się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki konkursu „PROJEKT: ZIELONY STAŻ”, skierowanego do studentów i absolwentów krakowskich uczelni wyższych, bez względu na kierunek czy tryb studiów. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu o wartości do 10 tysięcy złotych, związanego z tematyką ochrony środowiska oraz dziedzinami pokrewnymi. Zwycięzca konkursu otrzyma możliwość zrealizowania swojego autorskiego projektu podczas płatnego stażu w Fundacji Myśli Ekologicznej w Krakowie.

Wszyscy chętni powinni do 30 kwietnia 2014 roku przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z projektem na adres aplikuj@zielonystaz.pl

Głównym celem konkursu „PROJEKT: ZIELONY STAŻ” jest zachęcenie młodych ludzi do działania na rzecz ochrony środowiska, a także zgłębiania wiedzy związanej z tematyką ekologii, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju.  Formularz konkursowy oraz wszelkie informacje dotyczące przebiegu konkursu dostępne są na stronie internetowej www.zielonystaz.pl oraz profilu Fundacji Myśli Ekologicznej na Facebook’u.

Organizatorem wydarzenia jest działająca w Krakowie Fundacja Myśli Ekologicznej ul. Halicka 9, 31-034 Kraków, telefon:  12 410 14 48. 

20 miliardów euro na ekologię w latach 2014-2020

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 planowane środki Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska na dofinansowanie proekologicznych zadań to ponad 8,5 mld euro. Pomogą one w absorpcji środków z UE w wysokości ponad 12 mld euro. Takie pozytywne dla polskiej ekologii prognozy usłyszeli uczestnicy Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu (07-10.10.2013 r.).
Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Najważniejsze będą zadania promujące zachowania ekologiczne, służące zachowaniu bogactwa różnorodności biologicznej oraz realizacji inwestycji dotyczących adaptacji do zmian klimatycznych. Takie informacje przekazał Adam Krzyśków, Przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW na „Krajowej konferencji ochrony środowiska. Polityka horyzontalna Polski i UE” i „Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON”. W spotkaniach uczestniczyli Prezesi Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Prezes Narodowego Funduszu. Krzyśków przypomniał, że przychodami Funduszy są wpływy z tytułu opłat i kar wnoszonych przez przedsiębiorstwa za korzystanie ze środowiska oraz zwroty rat pożyczek udzielanych we wcześniejszych latach. Podkreślił efektywne wykorzystywanie tych pieniędzy.
- Relacja pozyskanych opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar do wypłaconego finansowania ze środków Funduszy wynosi średnio 1 do 4 - powiedział Krzyśków. - W latach 2009-2011 wypłacono o 4,6 mld zł więcej niż uzyskano z opłat i kar środowiskowych - dodał.
Uczestnicy targów i konferencji zapoznali się także ze statystyką dotychczasowego funkcjonowania WFOŚiGW. Fundusze przeznaczyły ponad 29 mld zł na 114 tysięcy zadań, m.in. na ochronę wód, ziemi, powietrza, przyrody, gospodarkę odpadami i edukację ekologiczną. Dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW od 1993 r. wybudowano sieci kanalizacyjne długości około 60 tys. kilometrów. Wybudowano i zmodernizowano ponad 10 tys. oczyszczalni ścieków. Długość odbudowanych i remontowanych koryt rzek, potoków oraz wałów przeciwpowodziowych wyniosła blisko 19 tys. km. Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w znaczącym stopniu realizowane jest przez odrębne i niezależne instytucje: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w 2013 r. obchodzą 20-lecie istnienia. 
Podczas targów POLEKO została także zaprezentowana wystawa fotograficzna o wzorcowych, proekologicznych inwestycjach i działaniach na rzecz ochrony przyrody dofinansowanych przez Fundusze. WFOŚiGW prowadziły także dla gości targów wspólne stoisko.
 

Miejsce Funduszy w kreowaniu ochrony środowiska

- WFOŚiGW to doświadczone instytucje, sprawdzone w praktyce. W tym roku mija już 20 lat istnienia Wojewódzkich Funduszy. Efekty ich funkcjonowania są widoczne we wszystkich obszarach: w gospodarce wodnej, ochronie ziemi, powietrza, gospodarce odpadami – powiedział Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska podczas spotkania Zespołu ds. informacji i promocji NFOŚiGW i WFOŚiGW, które miało miejsce w Ratuszu w Sandomierzu (26.09.2013 r.).
 
- Fundusze przeznaczyły prawie 30 miliardów złotych na budowę nowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji czy wodociągów. Mają doświadczenia w obsłudze unijnych wniosków, m.in. z Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki ich wsparciu inwestowano także w ochronę klimatu. W Polsce udało się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o około 30 procent. To twarde dane. W tym sukcesie mają swój udział także Fundusze Ochrony Środowiska: Narodowy i Wojewódzkie – dodał Gawłowski.
Minister, a także Michał Kiełsznia - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska byli gośćmi spotkania, podczas którego dyskutowano nie tylko kwestie związane z aglomeracjami wodno-ściekowymi. Obradowano też nad wzmocnieniem funkcji komunikacji w procesie finansowania ochrony środowiska z przywołaniem dobrych praktyk Funduszy w tym zakresie. W czasie spotkania, którego organizatorem był WFOŚiGW w Kielcach reprezentowany przez Andrzeja Zocha, Zastępcę Prezesa Zarządu, zrealizowano także szkolenie pt. „Komunikacja z mediami – prasa, radio, internet, telewizja”. W wydarzeniach tych uczestniczyli również Andrzej Gajak, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie oraz Jerzy Borowski, Burmistrz Miasta Sandomierza. Koordynatorem prac Zespołu ds. informacji i promocji NFOŚiGW i WFOŚiGW jest WFOŚiGW we Wrocławiu.
W załączeniu więcej informacji o tematach poruszanych przez ministra Gawłowskiego podczas spotkania. 
 

Przewodnik dla gmin "Jak zaangażować mieszkańców w segregowanie odpadów?"

W związku z wdrażaniem nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, Ministerstwo Środowiska stworzyło przewodnik dla gmin, który w przystępny sposób podpowiada o czym, kogo i jak informować w zakresie segregowania śmieci; jak robić to dysponując niewielkim, a nawet zerowym budżetem. Przewodnik został opracowany w wyniku współpracy i konsultacji z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, Serwisem Samorządowym PAP oraz przedstawicielami blisko 400 gmin, którzy odpowiedzieli na rozesłaną wcześniej ankietę. Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem! 

 

Małopolska ekoedukacja

Edukacja ekologiczna w krakowskich szkołach właśnie zyskała wsparcie merytoryczne Związku Stowarzyszeń Polskiej Zielonej Sieci. Finansowo program wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Na edukację ekologiczną w regionie WFOŚiGW przeznaczył już drugą transzę środków w tym roku. Do organizacji pozarządowych i gmin trafi na ten cel 400 tys. zł.

II edycja konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2013 roku cieszyła się wielką popularnością. Do Funduszu wpłynęła rekordowa ilość wniosków. O dofinansowanie 57 wniosków, na łączną kwotę prawie 3 mln zł, ubiegały się samorządy i organizacje pozarządowe. Świadczy to o modzie na ekologię i o potrzebie kształtowania proekologicznych postaw.

Wybraliśmy 12 najlepszych projektów edukacyjnych na łączną kwotę 400 849,64 zł – mówi prezes WFOŚiGW w Krakowie, Małgorzata Mrugała – Ci, którzy nie otrzymali dofinansowania w II edycji konkursu, nie powinni jednak załamywać rąk. Wciąż prowadzimy nabór ciągły na zadania nieinwestycyjne, w tym właśnie ekologiczne projekty edukacyjne – dodaje prezes WFOŚiGW.

Najwyżej oceniono dwa wnioski: Poznaję Naturę 2000 w mojej okolicy i uczę się zachowań proekologicznych – projekt powiatu tarnowskiego skierowany do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze oraz Czyste powietrze dla Krakowa – edukacja ekologiczna w szkołach Polskiej Zielonej Sieci.

fot. Polska Zielona Sieć

 

–  Czy w Krakowie będziemy mieć czyste powietrze, zależy od każdego z nas – mówi Małgorzata Małochleb, koordynatorka projektu z Polskiej Zielonej Sieci – Nie tylko dorośli, ale dzieci i młodzież również mają na nie wpływ. Codzienne decyzje komunikacyjne w wyraźny sposób przyczyniają się do jakości powietrza. Z badań wiemy, że udział zanieczyszczeń komunikacyjnych w zależności od rodzaju niebezpiecznych substancji, stanowi od 13% do 52% - dodaje koordynatorka projektu „Czyste powietrze dla Krakowa”. Dane, zbierane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 3 stacjach pomiarowych w stolicy Małopolski wskazują, że to auta są stałym, całorocznym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Do tego rachunku trzeba dodać sezonowe ogrzewanie domów i mieszkań paliwami stałymi. Szybka kalkulacja i okazuje się, że prawie każdy z nas odpowiada za stan powietrza w Krakowie. – Naszym projektem chcemy poddać refleksji nawyki mieszkańców, zwrócić uwagę na to, jak i kiedy mogą w realny sposób mieć wpływ na polepszenie jakości powietrza w Krakowie – tłumaczy Małgorzata Małochleb – Podczas spotkań zwrócimy także uwagę na problem niedostatku terenów zielonych, których rola w regeneracji powietrza jest często bagatelizowana.

Organizatorzy akcji liczą, że każde dziecko po warsztatach w szkołach, opowie o nich w domu, w świetlicy, na zajęciach pozalekcyjnych, na spotkaniach rodzinnych. Bo przecież im szybciej zaczniemy edukować, tym szybciej będziemy oddychać czystym powietrzem.

Ten pilotażowy projekt edukacyjny prowadzony będzie w gimnazjach i szkołach średnich, przy użyciu specjalnie opracowanego poradnika, przez edukatorów i trenerów Polskiej Zielonej Sieci. W ramach projektu przeprowadzone będzie 50 warsztatów. Dodatkowo opracowane zostaną mapy krakowskich tras rowerowych z kanałami przewietrzania miasta (regeneracji powietrza). Specjalnie przygotowana strona internetowa powietrze.krakow.pl, pomoże wszystkim zainteresowanym zapoznać się z tematem walki z zanieczyszczeniami.

Projekt „Czyste powietrze dla Krakowa” zakłada działania w 3 obszarach: zanieczyszczeń związanych z paleniem w domowych paleniskach, zanieczyszczeń z transportu indywidualnego oraz niedostatku terenów zielonych.

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z Krakowa i z województwa małopolskiego – zachęca Małgorzata Małochleb z Polskiej Zielonej Sieci – Z racji zbliżającego się końca roku szkolnego, działania w szkołach podejmiemy od września, ale już teraz zachęcamy do kontaktowania się z nami nauczycieli. Z końcem sierpnia, kiedy przygotowywany będzie plan zajęć roku szkolnego 2013/2014, będziemy mogli umawiać się na pierwsze spotkania – dodaje. W tej sprawie należy kontaktować się ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (ul. Sławkowska 12, Kraków).

Polska Zielona Sieć pozyskała na ten cel 61 350 zł, tj. 87% kosztów, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. WFOŚiGW w Krakowie od początku istnienia, czyli od 20 lat, finansuje ekologiczne działania edukacyjne w Małopolsce. – Pozyskanie środków nigdy nie jest łatwe – mówi Małgorzata Małochleb z Polskiej Zielonej Sieci, która realizowała już projekty finansowane przez WFOŚiGW w Krakowie – Trzeba dobrze sprecyzować obszar, którym chcemy się zająć. Najważniejsze, żeby w interesujący i kompetentny sposób przedstawić, jak zrealizujemy działanie mające na celu edukację ekologiczną społeczeństwa w zadanym temacie. Mimo to, a może właśnie z tego powodu, o środki na edukację ekologiczną warto się starać. WFOŚiGW w Krakowie prowadzi nabór ciągły wniosków na zadania nieinwestycyjne, w tym – na działania edukacyjne.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - świętował w Warszawie

Eko pojazd z solarami i wiatrakami na dachu, zielone kino napędzane przez system rowerów oraz wystawa fotograficzna o najważniejszych inwestycjach ekologicznych. Tak, w Pałacu Staszica w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, wraz z innymi Funduszami, obchodził jubileusz 20 lat działania.

Obchody rozpoczęły się konferencją na temat efektywności polskiego systemu finansowania ochrony środowiska, nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz efektach ekologicznych inwestycji dofinansowanych przez WFOŚiGW kwotą 29 miliardów złotych.

 

Na środki z nowej perspektywy finansowej patrzą z nadzieją fundusze wojewódzkie z całego kraju – Czekamy na to, jakiej wysokości będą to środki i jakie będą funkcjonować programy. Najważniejsze na ten moment jest to, że już zabezpieczamy środki na wkład własny dla beneficjentów – powiedział Józef Kała, wiceprezes WFOŚiGW w Krakowie.

 

Na wystawie fotograficznej krakowski fundusz zaprezentował ochronę Zbiornika Wodnego w Dobczycach – największego rezerwuaru wody pitnej w Małopolsce. – Chcieliśmy też pokazać piękno Małopolski, krajobraz wokół zbiornika. Tym bardziej, że część zbiornika przy Zatoce Zakliczyńskiej będzie w przyszłości przeznaczona dla turystów – powiedziała Małgorzata Mrugała – prezes WFOŚiGW w Krakowie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie działa od 20 lat. W tym czasie na inwestycje ekologiczne przeznaczył 2 miliardy złotych, z których skorzystało 1,5 mln beneficjentów. Finansowanie objęło nie tylko kanalizację czy ekologiczne źródła ciepła, ale także zakup 50 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, czy finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Dzięki WFOŚiGW na zielone szkoły wyjechało ponad 15 tys. uczniów.

Udział Państwowej Straży Pożarnej w Pikniku Rodzinnym

Udział Państwowej Straży Pożarnej w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym w związku  z obchodami 20-lecia istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie

 

Siły i środki przewidziane do udziału w ekspozycji:

GCBA 4,5/32 PR 250 Scania 

SCD 30 E-one 

SRW Mercedes + łódź Hurpun 

SLRChemMercedes 

SLRR Toyota Tundra 

Kład 

SLRR Nissan Terrano + poduszkowiec 

SLRR Land Rover + ścianka wspinaczkowa 

 

 

Dodatkowo w namiocie prezentowany będzie najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy jakim dysponuje obecnie PSP, a także ubrania ochronne wykorzystywane w ratownictwie chemicznym i wodnym.

Siły i środki przewidziane do udziału w pokazie:

GBARt 2,5/24 Mercedes

SCRChem Renault 

SRt Man

SLRChem Mercedes

SLRR Suzuki 

 

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z 1991 r. nałożyła na PSP nie tylko walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ale także likwidację zagrożeń chemicznych i ekologicznych. Jako że ta działalność PSP wiążę się z ochroną środowiska szczególnie blisko KM PSP w Krakowie podjęło się próby zorganizowania pokazu czy przeprowadzenia akcji ratowniczej z wykorzystaniem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.

Scenariusz założenia zakłada sytuację, w której samochód osobowy kierowany przez nietrzeźwego kierowcę uderza w beczki wypełnione niebezpieczną substancją. W wyniku uderzenia jedna z beczek ulega rozszczelnieniu.

Działania SGRChem-Eko:

Przyjazd na miejsce zdarzenia i ustawienie się od strony zawietrznej.

Zabezpieczenia miejsca akcji,

Rozpoznanie sytuacji zastanej na miejscu zdarzenia,

Przygotowanie ubrań ochronnych oraz niezbędnego sprzętu przez ratowników,

Ewakuacja poszkodowanego z samochodu poza strefę zagrożenia, gdzie zostanie udzielona mu kwalifikowana pierwsza pomoc,

Ustalenie zasięgu strefy I i II przy użyciu przyrządów pomiarowych, 

Zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych,

Ustawienie kurtyn wodnych,

Identyfikacja substancji niebezpiecznej,

Uszczelnienie zbiornika a następnie przepompowanie niebezpiecznego medium do zbiornika zastępczego,

Dekontaminacja sprzętu i ratowników w sprawionej wcześniej kabinie dekontaminacyjnej,

Zakończenie działań.

Działania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego będą na bieżąco komentowane przez jej Dowódcę, tak aby oglądający wiedzieli jakie działania podejmowane są na poszczególnych etapach akcji.

Na pikniku jedną z atrakcji będzie WALL BE SAFE – Mobilna Ścianka Wspinaczkowa, która będzie dostarczona na Błonia i obsługiwana przez druhów OSP Bukowina Tatrzańska. Ściankę charakteryzuje:  konstrukcja spełniająca najbardziej rygorystyczne wymagania norm polskich i europejskich, posiadający certyfikaty (UDT, PRS, Homologacja EU), podwójny automatyczny system zabezpieczający – nie wymaga asekuracji przez instruktora, ścianka z systemem ostrzegania przed wiatrem, trzy niezależne tory wspinaczkowe z systemem pomiaru czasu, umożliwiającym organizowanie zawodów, trzy kolory chwytów – różne stopnie trudności i dodatkowe uchwyty dla dzieci, 9 tras o zróżnicowanej trudności (w skali III do VI), dodatkowa pozycja x-max (odchylenie 6 stopni od pionu) umożliwiające użytkowanie ścianki w pozycji z tzw. „przewieszką”, co zapewnia dodatkową porcję wrażeń, prosta i łatwa obsługa – do obsługi potrzeba zaledwie jednej osoby, która w 10 minut przygotuje ją do użytkowania, doskonały trening dla amatorów, profesjonalistów i sportowców.

Dodatkowo przewidziane jest również ustawienie toru przeszkód zakończonego tarczą do której najmłodsi będą musieli trafić strumieniem wody pochodzącym z hydronetki lub jeżeli będzie taka możliwość z „prądownicy szybkiego natarcia” jednego z samochodów gaśniczych KM PSP w Krakowie.

Opracował:

kpt. Łukasz Szewczyk

Rzecznik Prasowy KM PSP w Krakowie

 

Spacerem po Baryczy

Po 1 lipca 2013 roku, zgodnie z nowymi przepisami, każdy z nas będzie musiał segregować odpady. Co się z nimi dzieje dalej? W Krakowie trafiają do Sortowni Barycz. Jak wygląda droga śmiecia i co się dzieje ze wstępnie wysegregowanymi przez nas odpadami? Z krakowskim systemem gospodarki odpadami w Baryczy zapoznali się pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ale sortownię może odwiedzić każdy.

Kompleks instalacji Barycz to jedno z najnowocześniejszych tego typu miejsc w Polsce. Sortownia może rocznie wysortować nawet 20 tysięcy ton odpadów. Następnie odzyskane w Baryczy surowce wtórne przekazywane są recyklerom. Odpady zielone trafiają do kompostowni, a pozostałe – na nowoczesne składowisko odpadów. Taki sposób gospodarki odpadami sprawia, że nie wszystkie nasze śmieci trafiają na wysypiska, gdzie rozkładałyby się wiele setek lat. Część z nich, po przetworzeniu, wraca do nas jako pełnowartościowy produkt.

Góry śmieci

Dziś 90% tego, co my, Polacy, wyrzucamy trafia na wysypiska, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej nie składuje się już praktycznie w ogóle śmieci. Jedna trzecia naszych odpadów to opakowania, z których można w łatwy sposób odzyskać surowce wtórne. Wystarczy tylko wrzucać je do osobnych pojemników. Segregowanie śmieci to, zgodnie z unijnymi przepisami, nasz obowiązek. Od 1 lipca 2013 roku wszyscy Polacy będą musieli selektywnie zbierać odpady. Jeśli ktoś zdecyduje się jednak na wyrzucanie wszystkiego w jednym worku – za odbiór śmieci zapłaci nawet dwukrotnie więcej.  

Taki system gospodarki odpadami, zmierzający do odzyskiwania nawet polowy wyrzucanych odpadów,  to niezaprzeczalny zysk dla środowiska. Wystarczy przyjrzeć się danym dotyczącym recyklingu. Ze stosu gazet i papieru o wysokości 125cm można odzyskać tyle papieru, ile powstałoby z jednej, sześciometrowej sosny. A taka rośnie nawet kilkadziesiąt lat. Dziennie drzewo wytwarza tyle tlenu, ile wynosi średnie dobowe zapotrzebowanie 3 osób. Tonę szkła można ponownie przerobić na 3300 półlitrowych butelek. Produkcja aluminium z odzyskanych puszek jest tańsza o 60% i przy każdej tonie surowca wtórnego pozwala zaoszczędzić 4 tony boksytu i 700 kg ropy naftowej.

Nowoczesna sortownia

Proces odzyskiwania surowców wtórnych w Sortowni Barycz został maksymalnie zoptymalizowany i zautomatyzowany. Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odwiedzili kompleks instalacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, by zapoznać się z nowoczesnym systemem gospodarki odpadami. Najpierw wysegregowane wstępnie przez mieszkańców Krakowa odpady (z żółtego worka lub pojemnika do których trafiają szkło, papier, metale, plastik oraz z popularnych kolorowych dzwonów, w których każdy materiał segreguje się osobno) trafiają do Sortowni Barycz. Tam są ważone i wstępnie przesiewane. Następnie odpady poddawane są działaniu separatorów metali i kierowane do sortowania manualnego.

W procesie sortowania odzyskuje się z odpadów makulaturę (w podziale na karton, magazyny ilustrowane i gazety oraz papier mix), szkło (bezbarwne i kolorowe), metale żelazne i nieżelazne oraz tworzywa sztuczne (butelki PET bezbarwne, kolorowe, folia oraz opakowania chemii gospodarczej). Tak podzielone surowce wtórne poddawane są procesowi prasowania i wysyłane do zakładów recyklingu.

Biogaz z odpadów

Kompostowane odpadów zielonych to tendencja podbijająca całą Europę. Kompleks Barycz już w 2005 roku został wyposażony w tzw. kontenerową kompostownię odpadów. W 16 kontenerach zachodzi proces intensywnego kompostowania. Poddaje się mu odpady zielone z pielęgnacji parków, ogrodów czy odpady z targowisk.

Śmieci, które nie nadają się do recyklingu czy kompostowania, trafiają na jedenastohektarowe składowisko odpadów. Najpierw są ważone, rejestrowane, następnie zgniatane i dezynfekowane wapnem i izolowane warstwą ziemi. Odcieki ze składowiska trafiają do miejskiej sieci sanitarnej i trafiają do Oczyszczalni Ścieków w Płaszowie.  W wyniku natuptanej fermentacji odpadów na składowisku powstaje biogaz, który cztery zespoły prądotwórcze przerabiają na energię elektryczną i cieplną, zasilające poszczególne części Sortowni Barycz.

Kupuj świadomie

Warto jednak podkreślić, że odpowiedzialna gospodarka odpadami zaczyna się nie w Sortowni Barycz, czy nawet w naszym domowym koszu, ale już podczas zakupów. Coraz częściej świadomi konsumenci rezygnują z produktów wielokrotnie opakowanych, żeby nie zanieczyszczać niepotrzebnie środowiska. Jednorazowa, plastikowa „reklamówka”, którą używamy średnio przez kilkadziesiąt minut, rozkłada się nawet do 450 lat. Dlatego coraz większą popularnością cieszą się wielorazowe, materiałowe torby na zakupy.

Korzystne dla środowiska będzie kupowanie produktów w jak najmniejszej ilości opakowań. Przykładowo na sklepowych pólkach możemy znaleźć herbaty nawet w 4 opakowaniach (torebka na herbatę, papierowa albo foliowa torebka na torebkę herbaty, papierowa pudełko i folia na to pudełko), ale możemy kupić również herbatę tylko w jednym opakowaniu; jabłka na plastikowej tacce, opakowane folią albo jabłka „na wagę”; pastę do zębów w tubce i kartonowym pudełku albo taką po prostu w tubce.

Zmiana w koszu

Statystyczny Polak produkuje rocznie ponad 300kg odpadów, w skali całego kraju to aż 12 mln ton. Co najmniej połowa z nich może zostać ponownie przetworzona. Zmiana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma uporządkować gospodarkę odpadami. Żeby rewolucja śmieciowa przebiegła sprawnie i skutecznie – wszyscy musimy nauczyć się segregować odpady.

Sortownia Barycz prowadzi edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Ścieżka ekologiczna, znajdująca się na terenie zakładu, umożliwia przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.Dzięki kolorowym tablicom z przymocowanymi odpadami (np. opakowania, sprzęt elektryczny , akumulator itp.) uczestnicy warsztatów mogą zapoznać się z drogą każdego z nich. Ścieżka edukacyjna Sortowni Barycz to także przedmioty wykonane z odzyskanych surowców, jak również wszelkiego rodzaju półprodukty (płatki z PET, granulaty, włókna itp.).

Ścieżka edukacyjna pozwala dzieciom lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania składowiska, pracy kompaktorów zagniatających odpady, sortowni i kompostowni, a także instalacji do odzysku biogazu wraz z blokami do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Sortownie Barycz można odwiedzać od maja do października (z wyjątkiem wakacji). Zajęcia edukacyjne odbywają się nieodpłatnie, termin wizyty należy wcześniej uzgodnić telefonicznie.

 

Strony