Zamówienia publiczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), jest  samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Jako jednostka sektora finansów publicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest zobowiązany do udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm).

 

Informacje dotyczące zamówień publicznych, do których ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych są publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i na stronie internetowej  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w dziale „Zamówienia publiczne”.

 

Informacje dotyczące zamówień publicznych, do których zgodnie z art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania ta ustawa, a stosowany jest Regulamin Zamówień Publicznych WFOŚiGW w Krakowie, publikowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w dziale „Zamówienia publiczne” .

 

Wybór oferty - szkolenie zabezpieczenie wierzytelności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawnego zabezpieczenia wierzytelności, została wybrana oferta złożona przez firmę Akademia Wiedzy Użytecznej Leopard.

Zaproszenie do składania ofert - zakup tonerów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup tonerów do drukarek.
Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

Zaproszenie do składania ofert - akcesoria komputerowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup akcesoriów komputerowych.
Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.
 

Zaproszenie do składania ofert - usługa wodna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę wodną.

Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

Wybór oferty - zakup materiałów do archiwizacji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup materiałów do archiwizacji, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę Archiwizacja Dokumentów Władysława Niżankiewicz, ul. Wybrzeże Wojska Polskiego 7/2, 44-100 Gliwice z ceną 2 821,62 zł.

W postępowaniu została złożona jedna oferta.

Zaproszenie do składania ofert - szkolenie zabezpieczenie wierzytelności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawnego zabezpieczenia wierzytelności.
Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

Zaproszenie do składania ofert - zakup urządzenia drukującego i projektora

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę i zakup urządzenia drukującego wielofunkcyjnego oraz projektora.

Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

ZŁÓŻ OFERTĘ

Zaproszenie do składania ofert - usługa wodna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę wodną.

Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów do archiwizacji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Zakup materiałów do archiwizacji.
Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

Wybór oferty - serwis drukarek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie rocznej umowy serwisowej na urządzenia drukujące w WFOŚiGW w Krakowie, została wybrana oferta złożona przez firmę Copy Felix Ludwik Tuszyński.

Strony