JAWOR

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu Priorytetowego “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych. 
Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplonej poniżej 600 m2.
 
W celu złożenia wniosku o pożyczkę należy dokonać rejestracji w Portalu Beneficjenta <przejdź>.
Formularz wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników (po rejestracji i aktywacji konta na Portalu Beneficjenta w zakładce Program Jawor). 
 
Wniosek o pożyczkę w wersji elektronicznej należy przesłać przez Portal Beneficjenta (przez Skrzynkę podawczą PDF), a następnie należy go wydrukować i złożyć wraz z załącznikami w siedzibie Funduszu, osobiście lub pocztą; ul.Kanonicza 12, 31-002 Kraków. O kolejności rozpatrywania wniosków o pożyczkę decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej. 
 
Aby wysłać wypełniony formularz PDF należy najpierw dodać go do skrzynki za pomocą "Dodaj plik", a następnie nacisnąć „Opcje” i z rozwijanej listy wybrać "Wyślij" (po prawidłowym wysłaniu status pliku pdf zmieni się na "wysłany").
 
 
CEL PROGRAMU:
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie, pyłów  PM10, PM2,5 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze
w wyniku docieplenia przegród budowlanych.
 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA:
 
Beneficjenci
 
Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne spełniające następujące kryteria formalne:
 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 
 2. w momencie spłaty ostatniej raty wiek żadnego z Pożyczkobiorców nie może przekraczać 75 lat,
 3. posiadają udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 4. w przypadku wnioskodawców będących w związku małżeńskim i pozostających we  wspólności majątkowej małżeńskiej wniosek musi być złożony przez oboje małżonków (w sytuacji, gdy współmałżonek uzyskuje dochody za granicą zdolność kredytowa małżeństwa weryfikowana jest jedynie w oparciu o udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. maksymalna liczba Wnioskodawców nie może przekraczać 4 (cztery) osoby.
 
Wymagane jest oświadczenie o prowadzeniu / nieprowadzeniu działalności gospodarczej w budynku jednorodzinnym podlegającym termomodernizacji.
W przypadku prowadzenia działalności, Wojewódzki Fundusz będzie udzielał pomocy zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.
 
Do Programu nie mogą być zgłaszane:
 1. zadania/elementy zadań zakończone przed decyzją o przyznaniu dofinansowania (uchwała Zarządu WFOŚiGW w Krakowie),
 2. budynki, które uzyskały pozwolenie na budowę po 2009 r. 
 
W ramach Programu do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące termomodernizacji budynków:
 1. Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków,
 2. Ocieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją,
 3. Ocieplenia stropów piwnic,
 4. Wymiany okien, drzwi zewnętrznych.
Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca w szczególności:
wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna.
 
Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.
 
Maksymalna wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie poniższych jednostkowych kosztów :
 
Element 1 - Ocieplenie ścian zewnętrznych  - 150 zł brutto/ m2  
Element 2 - Ocieplenie dachu / stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami - 150 zł brutto
Element 3 -  Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą - 150 zł brutto /m2
Element 4 - Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej (m2 pow. stolarki) - 400 zł brutto/m2
 
Forma dofinansowania:
Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołów odbioru. 
 
Intensywność dofinansowania:
 • Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.
 • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
 • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
 • Minimalna kwota wnioskowanej pożyczki - 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki - 100 000,00 zł. Pożyczka może podlegać umorzeniu do 20%.
Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
Koszty kwalifikowane:
 • koszty wykonania prac budowlanych wraz z niezbędnymi materiałami, (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich,  itp.),
 • inne koszty, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowego wykonania termomodernizacji,
 • koszty wykonania audytu energetycznego/opracowania zawierającego opis stanu istniejącego termomodernizowanego obiektu, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.
Koszty niekwalifikowane:
 • koszty przygotowania dokumentacji technicznej,
 • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
 • wydatki na orynnowanie, instalację odgromową,
 • nadzór inwestorski.
Kwalifikowalność kosztów rozpoczyna się z dniem podjęcia decyzji przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu o przyznaniu pożyczki.
 

MOŻLIWE FORMY ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI:

 

Wojewódzki Fundusz na zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami wymaga ustanowienia zabezpieczenia - każdorazowo, indywidualnie według wyboru Wojewódzkiego Funduszu. Zasadą jest, że Wojewódzki Fundusz na zabezpieczenie spłat pożyczki wraz z odsetkami wymaga ustanowienia podwójnego zabezpieczenia, w tym weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

Pozostałe dopuszczalne formy zabezpieczenia to między innymi:

1) poręczenie wekslowe - poręczyciel zobowiązany jest do złożenia i podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (WFOŚiGW bada zdolność Poręczyciela/i do spłaty pożyczki, wiek żadnego Poręczyciela/i w chwili spłaty ostatniej raty nie może przekroczyć 75 lat);

2) zastaw rejestrowy i zastaw na rzeczach ruchomych (odpowiadający wartości co najmniej 150% kwoty pożyczki);

3) hipoteka na nieruchomości  wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia budynku (o ile nieruchomość jest zabudowana);

4) umowa cesji wierzytelności z rachunku bankowego lub blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych;

5) kaucja pieniężna;

6) umowa poręczenia (WFOŚiGW bada zdolność Poręczyciela/i do spłaty pożyczki, wiek żadnego Poręczyciela/i w chwili spłaty ostatniej raty nie może przekroczyć 75 lat);

7) poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego do kwoty odpowiadającą wartości co najmniej 150% kwoty pożyczki i na okres do 3 miesięcy od daty ostatniej raty pożyczki (dopuszczalne w przypadku, gdy pierwszym zabezpieczeniem nie jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową);

8) inne dopuszczone prawem i uzgodnione z Funduszem formy zabezpieczenia wierzytelności.

 

Hipoteka jest preferowaną formą zabezpieczenia  dla pożyczki powyżej 70 000 zł i winna być ustanowiona na nieruchomościach o wartości odpowiadającej
co najmniej 150% kwoty pożyczki.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że hipoteka na nieruchomościach podlegających ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052), tj. na m.in. nieruchomościach rolnych o powierzchni przekraczającej 0,3 ha, nie będzie akceptowana jako zabezpieczenie pożyczek udzielanych w ramach programu JAWOR. 

 

Decyzja o przyjęciu zabezpieczenia hipotecznego na pozostałych nieruchomościach rolnych będzie podejmowana każdorazowo indywidualnie. 

 

Fundusz może zażądać sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny) oferowanego zabezpieczenia przez rzeczoznawcę majątkowego (przykładowo w przypadku ustanowienia hipoteki lub zastawu).

 

Warunki uruchomienia dofinansowania:

Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi maksymalnie w 2 transzach po zakończeniu poszczególnych etapów prac i po złożeniu przez Pożyczkobiorcę dokumentów, zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z Wojewódzkim Funduszem, tj.:

·       w terminach przewidzianych umową,

·       po przedłożeniu wymaganego zabezpieczenia,

faktur z adnotacją o dofinansowaniu zakresu rzeczowego objętego fakturą wraz z ich dwoma kserokopiami i protokołem odbioru (zapłata faktury/rachunku powyżej 15 000,00 (piętnastu tysięcy) zł winna nastąpić w całości przelewem bankowym, (rozliczenie zaliczek na rzecz wykonawcy również następuje na podstawie faktur zaliczkowych).

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż prace termomodernizacyjne dofinansowane z udziałem środków publicznych w ramach programu Program Priorytetowy „Jawor”, powinny być wykonane przez profesjonalne podmioty specjalizujące się w prowadzeniu robót budowlanych, gwarantujące wykonanie prac zgodnie z zapisami zawartymi w ocenie energetycznej. Wykonawcy winni być przedsiębiorcami zarejestrowanymi w odpowiednim rejestrze - Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na bieżąco wywiązującymi się ze zobowiązań publicznoprawnych. Wykonanie prac winien potwierdzać protokół odbioru, a podstawą zapłaty wynagrodzenia winna być faktura wystawiona przez wykonawcę prac. Dopiero komplet dokumentacji wymagany w umowie pożyczki może być podstawą do wypłaty środków przez WFOŚiGW w Krakowie.
 
Kontakt:
 
tel. 12 422 94 90 wewn. 4
 
 
Osoby do kontaktu:
Piotr Janowski (kwestie merytoryczne) - 883 318 930 
Anna Miniewicz (kwestie merytoryczne) - 785 855 942
Małgorzata Głuszek-Kot (kwestie finansowe) - 785 855 947
Renata Czerw (kwestie finansowe) - 785 851 769
Doradcy Energetyczni:
Katarzyna Bryzek - 785 855 938
Justyna Jesionek - 785 855 937
Janusz Sułowski - 785 855 603
Paweł Korczak - 785 855 524
Mariusz Sałęga - 785 855 930
 
 
Poniżej zamieszczono wzory załączników formalno-prawnych i finansowych.