Konkurs "Eko-liderzy 20-lecia"

W związku z obchodzonym w tym roku 20-leciem, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza Konkurs "Eko-liderzy 20-lecia". 

Konkurs ma zasięg wojewódzki i skierowany jest do:
- gmin i powiatów województwa małopolskiego oraz ich spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z ochroną środowiska 
i gospodarką wodną, 
- szkół i przedszkoli z terenu województwa małopolskiego, 
- organizacji pozarządowych zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie     województwa małopolskiego i działających statutowo na rzecz ochrony środowiska,
- właścicieli/prowadzących serwis internetowy poświęcony tematyce ochrony środowiska/ekologii.
 
W ramach Konkursu zostaną wyłonione:
EKO-GMINA w 3 kategoriach:
   - gmina miejska
   - gmina miejsko-wiejska 
   - gmina wiejska 
EKO-POWIAT
EKO-SZKOŁA
EKO-PRZEDSZKOLE
EKO-PROJEKT
PARTNER 20-LECIA  
EKO-SERWIS INTERNETOWY
EKO-PRZEDSIĘWZIĘCIE w 5 dziedzinach:
   – z zakresu ochrony powietrza
   – z zakresu ochrony wód i gosp. wodno-ściekowej
   – z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gosp. odpadami
   – z zakresu ochrony przyrody
   – z zakresu edukacji ekologicznej.
 
Na nagrody dla laureatów Konkursu Wojewódzki Fundusz przeznaczył środki finansowe w łącznej kwocie 545 000 zł.
 
Termin składania ankiet konkursowych upływa 30 września 2013 r. (decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Funduszu).