Konkurs „Małopolska Czysta Gmina”

         Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowiezakończył konkurs pn. „Małopolska Czysta Gmina”  na realizację  zadań z  zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Celem konkursu jest promowanie małopolskich gmin wiejskich i miejsko - wiejskich, które poprzez realizację obowiązków wynikających z zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  tworzą na swoim terenie efektywny system odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.  Pula  nagród dla gmin w konkursie wynosi łącznie 80 000 złotych.