Konkurs Małopolskie Remizy 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie po raz kolejny ogłasza konkurs na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego - "Małopolskie Remizy 2017". Współorganizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie. Konkurs skierowany jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto, ale nie więcej niż 50 000,00 zł na jedno zadanie.

 

Minimalna całkowita wartość zadania nie może być mniejsza niż 10 000 zł. Jednocześnie minimalna całkowita wartość zadania nie może się zmniejszyć poniżej ustalonej wartości również na etapie podpisywania umowy oraz rozliczenia zadania.

Konkurs obejmuje dofinansowanie następujących zadań:

  • termomodernizację budynku (docieplenie ścian i stropów),
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z kompleksową termomodernizacją (rozumianą, jako docieplenie budynku wyposażonego w kotłownię gazową lub docieplenie wraz z modernizacją kotłowni),
  • wykonanie i/lub modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. włącznie z  przeprowadzeniem modernizacji kotłowni,
  • inwestycję dotyczącą wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę).

 

Kotły montowane w ramach realizacji zadań związanych z likwidacją niskiej emisji muszą spełniać normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.

 

Limit środków w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2017 wynosi: 500 000,00 zł.

 

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać przez Portal Beneficjenta. W ramach Programu rozpatrywane będą wyłącznie wnioski przesłane za pomocą Portalu 

 

Termin składania wniosków do WFOŚiGW w Krakowie do dnia 15.05.2017 r. do godz.15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 15.10.2017 r.

 

Osoba do kontaktu:

- Anna Kicińska-Dyrda - 785 855 523