Ochrona powietrza

Fundusz udziela dofinansowania na zadania związane z modernizacją kotłowni, dla których moc budowanych urządzeń wynosi minimum 40 kW.

W przypadku zadań związanych z termomodernizacją Fundusz udziela pomocy finansowej na docieplenie przegród budowlanych o powierzchni powyżej 600m2.

Gospodarka wodno-ściekowa

Fundusz udziela dofinansowania na zadania związane z budową i rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, przy łącznej przepustowości minimum 10m3/d dla grupy przydomowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz 100 m3/d dla oczyszczalni zbiorczych. Zadania dotyczące sieci wodociągowych są finansowane jedynie w przypadku spójnych programów wodociągowo-kanalizacyjnych.     

Procedura

1. Wniosek o dofinansowanie zadania

W terminie wynikającym i Rozporządzenia oraz „Zasad…” państwowa jednostka budżetowa składa do Wojewódzkiego Funduszu wniosek o dofinansowanie zadania (na formularzu dla danej dziedziny obowiązującym w Wojewódzkim Funduszu). Wnioski poddane są ocenie formalnej i merytorycznej.

 

Inne

Zadania inwestycyjne, które nie zostały uwzględnione w poszczególnych dziedzinach należy składać na wniosku dla innych zadań inwestycyjnych zamieszczonym poniżej (dla zadań tych nie ma Karty Informacyjnej Zadania). Są to m.in: zadania dotyczące:

Dziedziny finansowania

Fundusz udziela dofinansowania na:

 

- zadania inwestycyjne z zakresu

  • gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód
  • gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi
  • ochrony powietrza (w tym odnawialne źródła energii) i termomodernizacji
  • ochrony przed hałasem

 

- zadania nieinwestycyjne, m.in. 

Pomoc publiczna

Obowiązek składania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą informacji o otrzymanej pomocy publicznej wynika z przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1808).

 

Każdy wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jej formę prawną i źródło jej finansowania jeżeli oferuje towary lub świadczy usługi na rynku jest według prawa unijnego przedsiębiorcą.

 

Dopłaty do cześciowej spłaty kredytów bankowych

Informujemy, iż w dniu 28 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2017 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z następującymi bankami:

1. Bankiem Ochrony Środowiska S.A.,

2. Bankiem Spółdzielczym w Zatorze,

Dopłaty do odsetek od kredytów bankowych

Informujemy, iż w dniu 28 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowę określającą współpracę w 2017 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.  

W ramach ww. umowy Bank zobowiązał się do udzielania ze środków własnych dla osób fizycznych, kredytów bankowych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie są związane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą, przy udziale dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przeznaczonej na dopłaty do ich oprocentowania. Fundusz dopłaca do 80% odsetek do oprocentowania obliczonego według stopy procentowej określonej przez Bank.

 

Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na budowie biologicznych oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości poniżej 10m³/d, w przypadku gdy brak jest możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej przez okres 5 (pięciu) lat od dnia aplikowania o kredyt, w wyniku których uzyskany zostanie efekt ekologiczny określony poprawą parametrów oczyszczanych ścieków. Stężenia ścieków oczyszczonych w przypadku budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Koszt kwalifikowany budowy oczyszczalni ścieków nie może być wyższy w niż 150zł/kg redukcji ładunku BZT5/rok.

 

Klientów zainteresowanych uzyskaniem kredytów bankowych z dotacją ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczoną na  dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, prosimy o bezpośredni kontakt z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.  

 

 

 

 

 
 

Dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym odbywa się zgodnie z procedurą określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 226 poz. 1479).

 

Strony