Umowa o partnerstwie podpisana

8 kwietnia 2016 r. podczas Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu-Zdroju, nastąpiło podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwem Lubelskim.
 

Informacja dot. programu RYŚ oraz programu KAWKA część 3

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie realizacji programów „Poprawa efektywności energetycznej Część 4b) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych  poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”  oraz "Poprawa jakości powietrza. Część 3) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii" uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie może podejmować dalszych działań do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia powyższej kwestii przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Za wszelkie niedogodności przepraszamy. 
 

Informacja na temat oceny wniosków w ramach PONE

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28.04.2016 r. analizując sytuację wynikającą ze zwiększonego, względem możliwości finansowych, zainteresowania Programem Ograniczania Niskiej Emisji “PONE” na terenie województwa małopolskiego , zapoznała się ze stanowiskiem przedstawicieli gmin.

Oświadczenie Organów WFOŚiGW w Krakowie w sprawie publikacji prasowych dotyczących PONE

WFOŚiGW w Krakowie wielokrotnie dał wyraz temu, iż jest otwarty na kontakt z mediami oraz dostrzega i ceni rolę, jaką odgrywa rzetelna informacja prasowa przekazywana opinii publicznej.

Tym bardziej wszelkie nierzetelne informacje publikowane w prasie, które godzą w dobra osobiste WFOŚiGW w Krakowie mogą stanowić podstawę do wystąpienia na drogę prawną. 

Informujemy, iż do dnia dzisiejszego nie zapadła żadna decyzja w kwestii ewentualnej zmiany Programu Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.

 

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”

W tegorocznym naborze wniosków w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” wpłynęło 35 wniosków na łączną kwotę wnioskowaną dotacji 1 240 033,28 zł. Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18.12.2015 r. na realizacje zadań określonych Programem w 2016 roku przeznaczono kwotę 600 000,00 zł. Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne.

Informacja nt. oceny wniosków w ramach PONE

W związku z dużą liczbą wniosków złożonych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, a równocześnie dyskusją na temat zmian w Regulaminie PONE dotyczących obniżenia dofinansowania w ramach Programu, uprzejmie przepraszamy za przedłużający się okres oceny wniosków. Zakończenie weryfikacji wymaga zajęcia stanowiska przez Radę Nadzorczą, co winno nastąpić na najbliższym posiedzeniu RN, tj. w dniu 28.04.2016 r.
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Budżet Obywatelski

Na prośbę Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przekazujemy informację dotyczącą możliwości zgłaszania zadań w ramach  Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
Szczegółowe informacje dostępne są na: http://www.bo.malopolska.pl
W załączeniu przekazujemy harmonogram spotkań informacyjnych dotyczących Budżetu. 
 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W imieniu Ministerstwa Rozwoju zapraszamy do udziału w 3 edycji akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE).
Celem akcji jest promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce. 
Beneficjenci, którzy zgłoszą swój udział w wydarzeniu - zaprezentują swój projekt organizując wydarzenie dla społeczności lokalnej  w terminie 12-15 maja 2016 r. Dla każdego beneficjenta, który zorganizuje atrakcje w ramach DOFE  IZ - Ministerstwo Rozwoju przewidziało pakiet promocyjny.
 
 

„Dziennikarze dla Klimatu” - IV edycja ogólnopolskiego konkursu

W imieniu organizatorów przekazujemy informację o inauguracji czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu pt. „Dziennikarze dla Klimatu”, która odbyła się w Warszawie w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej.
Konkurs organizowany jest przez Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wspólnie z Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko). 

Zmiana Programu PONE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2016 r. zmienia się Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.

Strony