Tak było w Rabce Zdroju …

W ramach Święta Rabczańskiej Solanki, na terenie Ogrodu Kardiologii można było spotkać przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu, którzy przez całą niedzielę, 14 sierpnia udzielali informacji na temat oferty Funduszu. Coraz większym zainteresowaniem cieszył się program pożyczkowy JAWOR, skierowany do osób fizycznych na termomodernizację domów jednorodzinnych. Mieszkańcy Rabki oraz liczni kuracjusze ze zniecierpliwieniem oczekują na uruchomienie Programu. Najmłodsi uczestnicy mieli natomiast okazję do zaprezentowania swoich plastycznych umiejętności, co oczywiście było nagradzane firmowymi balonami i wiatraczkami. 

Już wkrótce czekamy na Państwa na olkuskim rynku. 

Tym razem w Rabce Zdroju - 14.08.2016 r.

W najbliższą niedzielę, 14 sierpnia br. serdecznie zapraszamy do Rabki Zdroju, gdzie już od soboty trwać będzie Święto Rabczańskiej Solanki. W ramach wydarzenia Wojewódzki Fundusz dysponował będzie stoiskiem informacyjnym, w którym pracownicy Funduszu dostępni będą w godzinach 10.00-18.00. Zachęcamy do skorzystania z możliwości spotkania się z przedstawicielami Funduszu, którzy udzielą wszelkich informacji dotyczących możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z ochroną środowiska. Namawiamy szczególnie osoby fizyczne dla których już wkrótce Wojewódzki Fundusz uruchomi nowy program pożyczkowy JAWOR na termomodernizację domów jednorodzinnych. 

Na oświęcimskim Rynku – c.d.

W wakacyjnej atmosferze, w niedzielne popołudnie 7 sierpnia br.  pracownicy Wojewódzkiego Funduszu aktywnie uczestniczyli w finałowym dniu Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie”. Tłumy odwiedzających zagościły w namiocie promocyjnym Funduszu, w którym mogli uzyskać informację na temat oferty Funduszu. Największym zainteresowaniem cieszył się nowy program pożyczkowy JAWOR, skierowany do osób fizycznych na termomodernizację domów jednorodzinnych. Dla dzieci również czekały atrakcje w formie gier, malowanek, a także stoiska z pszczołami, które można było z bliska obserwować. W namiocie można było również spotkać przedstawicieli Zarządu w osobach Zastępców Prezesa Zarządu, Panów Józefa Kałę oraz Jana Musiała. 

 

Wojewódzki Fundusz na Festiwalu Funduszy Europejskich w Oświęcimiu 3-7.08.2016 r.

Już po raz kolejny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uczestniczy w Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie”. Tym razem, aż przez 5 dni na oświęcimskim Rynku można spotkać przedstawicieli Funduszu, którzy udzielają informacji na temat różnych form pomocy finansowej w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska, skierowanych zarówno do instytucji, jak i do osób fizycznych.

Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy potrzebny dla aplikujących o środki RPO WM 2014-2020

WFOŚiGW w Krakowie informuje, że Instytucja Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, prowadzi aktualnie procedurę naboru projektów w ramach 4-tej Osi Priorytetowej - Regionalna Polityka Energetyczna. 

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że regulaminy naborów dla poniżej wymienionych Poddziałań RPO WM 2014-2020, wymagają posiadania pozytywnie zaopiniowanych przez WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW planów gospodarki niskoemisyjnej.  

 

Procedura ustalania wysokości marży

Informujemy, że uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Krakowie z dnia 13.07.2016 r. została przyjęta „Procedura ustalania wysokości marży do wyliczenia stopy referencyjnej przy udzielaniu pożyczek przez WFOŚiGW w Krakowie będący podmiotem udzielającym pomocy publicznej”.

W załączeniu stosowna procedura. 

 

JAWOR - Program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych

Informujemy,  iż w dniu 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych.  Program stanowi reakcję na coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacją budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przeznaczenie kwoty 10 000 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu na dofinansowanie zadań określonych Programem w roku 2016. 

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych. 

Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego. 

Wyniki Programu PONE

W ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” w 2016 roku do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wpłynęło 29 wniosków na kwotę łączną 14 902 873,75 zł. Limit środków na Program wynosił 10 000 000,00 zł. Wnioski zostały poddane ocenie, w wyniku której dofinansowanie otrzymało 28 Beneficjentów, 1 wniosek został odrzucony z uwagi na fakt nie spełnienia wymogów formalnych. Ze względu na limit środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Programu w 2016 roku przyznano dofinansowanie stosowne do limitu w wysokości: dotacje w kwocie 9 744 646,00 zł, pożyczka w kwocie 255 354,00 zł.

 

Wyniki „Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej”

W ramach „Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej” w 2016 roku wpłynęło 28 wniosków. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła: 16 153 909,39 zł, w tym dotacja w kwocie 9 396 834,56 zł  oraz pożyczka w kwocie 6 757 074,83 zł. Limit środków przeznaczonych w ramach Programu wynosił  4 000 000,00 zł. Spośród złożonych wniosków w wyniku zasadniczej oceny 20 zostało odrzuconych, natomiast na pozostałe 8 wniosków zostało przyznane dofinansowanie w łącznej wysokości 4 000 000,00 zł, w tym dotacja w kwocie 2 000 000,00 zł i pożyczka w kwocie 2 000 000,00 zł.

 

Wyniki Konkursu „Małopolskie Remizy 2016"

Konkurs „Małopolskie Remizy 2016” organizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego został rozstrzygnięty. Zarząd Województwa Małopolskiego rekomendował do przyznania ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacji na realizację 42 zadań. Do Wojewódzkiego Funduszu wpłynęły 44 wnioski (42 wnioski złożyły gminy, pozostałe 2 - jednostki OSP) w łącznej kwocie wnioskowanych dotacji: 1 951 089,82 zł. Pula środków do dyspozycji w ramach tegorocznego konkursu wynosi 1,5 mln zł. W związku z powyższym oraz w rezultacie oceny formalnej i merytorycznej Zarząd Funduszu pozytywnie rozpatrzył 40 wniosków, przyznając dofinansowanie na łączną kwotę dotacji w wysokości  1 498 860,00 zł. 
W załączeniu zestawienie rozpatrzonych wniosków.
 

Strony