#ekoDZIENNIKARZ uhonorowany przez WFOŚiGW w Krakowie

14 maja 2016 r. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manghha” odbyła się XIII Gala Nagrody Dziennikarzy Małopolski, podczas której Pan Jan Musiał, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, miał przyjemność wręczyć nagrodę w kategorii #ekoDZIENNIKARZ. Kapituła konkursu uznała, iż nagroda przypadnie Panu Bartłomiejowi Kurasiowi oraz Pani Oldze Szpunar, którzy wspólnie aktywnie działają na rzecz zwiększenia  świadomości małopolskiego społeczeństwa w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. 

Zmiana terminu naboru wniosków dotacyjnych

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu uprzejmie informuje, że ze względu na ograniczoną wielkość środków finansowych, przy stale rosnącym zapotrzebowaniu na pomoc finansową udzielaną w formie dotacji, zarówno na zadania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne, ustalony został nowy termin składania wniosków w tym zakresie do dnia 15 czerwca 2016 r. Rozpatrywanie złożonych wniosków planowane jest do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Termin składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki nie ulega zmianie (składanie wniosków do dnia 30 września 2016 r., rozpatrywanie - do dnia 31 października 2016 r.).

 

Za ewentualne utrudnienia z tego powodu przepraszamy.

Barszcz Sosnowskiego powoli przechodzi do historii

W dniu 5 maja 2016 roku Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie – Pani Małgorzata Mrugała uczestniczyła w konferencji podsumowującej projekt pn. "Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Projekt finansowany był ze środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG (norweskich). 
 
 

Dopłaty do odsetek od kredytów bankowych - dofinansowanie dla osób fizycznych

Informujemy, iż w dniu 5 maja 2016 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowę określającą współpracę w 2016 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
W ramach ww. umowy Bank zobowiązał się do udzielania ze środków własnych dla osób fizycznych, kredytów bankowych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie są związane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą, przy udziale dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przeznaczonej na dopłaty do ich oprocentowania.
 

Dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych - dofinansowanie dla osób fizycznych

Informujemy, iż w dniach 5, 10 i 19 maja 2016 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2016 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z następującymi bankami:
1. Bankiem Ochrony Środowiska S.A.,
2. Bankiem Spółdzielczym w Zatorze,
3. Pienińskim Bankiem Spółdzielczym,
4. Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie,
5. Bankiem Spółdzielczym w Nowym Sączu,
6. Krakowskim Bankiem Spółdzielczym.
 

Umowa o partnerstwie podpisana

8 kwietnia 2016 r. podczas Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu-Zdroju, nastąpiło podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwem Lubelskim.
 

Informacja dot. programu RYŚ oraz programu KAWKA część 3

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie realizacji programów „Poprawa efektywności energetycznej Część 4b) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych  poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”  oraz "Poprawa jakości powietrza. Część 3) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii" uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie może podejmować dalszych działań do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia powyższej kwestii przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Za wszelkie niedogodności przepraszamy. 
 

Informacja na temat oceny wniosków w ramach PONE

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28.04.2016 r. analizując sytuację wynikającą ze zwiększonego, względem możliwości finansowych, zainteresowania Programem Ograniczania Niskiej Emisji “PONE” na terenie województwa małopolskiego , zapoznała się ze stanowiskiem przedstawicieli gmin.

Oświadczenie Organów WFOŚiGW w Krakowie w sprawie publikacji prasowych dotyczących PONE

WFOŚiGW w Krakowie wielokrotnie dał wyraz temu, iż jest otwarty na kontakt z mediami oraz dostrzega i ceni rolę, jaką odgrywa rzetelna informacja prasowa przekazywana opinii publicznej.

Tym bardziej wszelkie nierzetelne informacje publikowane w prasie, które godzą w dobra osobiste WFOŚiGW w Krakowie mogą stanowić podstawę do wystąpienia na drogę prawną. 

Informujemy, iż do dnia dzisiejszego nie zapadła żadna decyzja w kwestii ewentualnej zmiany Programu Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.

 

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”

W tegorocznym naborze wniosków w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” wpłynęło 35 wniosków na łączną kwotę wnioskowaną dotacji 1 240 033,28 zł. Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18.12.2015 r. na realizacje zadań określonych Programem w 2016 roku przeznaczono kwotę 600 000,00 zł. Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne.

Strony