Rada Nadzorcza Funduszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że na mocy art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 898), z dniem 23 maja 2017 r. wygasły mandaty dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie. 
Zgodnie z art. 3 cyt. ustawy, Wojewoda Małopolski, Zarząd NFOŚiGW i Sejmiki Województwa Małopolskiego wyznaczą nowych członków Rady Nadzorczej w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r., zaś Minister Środowiska powoła członków rad nadzorczych w terminie kolejnych 30 dni. 
 
WFOŚiGW w Krakowie niezwłocznie poinformuje o powołaniu nowych Członków Rady Nadzorczej oraz o przewidywanym terminie jej posiedzenia na stronie internetowej.