Program „Mały Strażak”

Program „Mały Strażak”

Wnioskodawca
 • JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Ochotnicza Straż Pożarna
Dziedzina finansowania
 • Pozostałe
Rodzaj zadania
Mały Strażak
Zakres finansowania

Pomoc finansowa udzielana jest na zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników (dzieci i młodzieży) w:

 1. umundurowanie, odzież ochronną, do działań bojowych, ćwiczebnych,
 2. modele szkoleniowe do nauki pierwszej pomocy,
 3. sprzęt ćwiczebny,
 4. wyjazdy szkoleniowe lub turniejowe (trwające nie dłużej niż 3 dni)
Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór: od 10.05.2021 r. do 28.05.2021 r.

Warunki finansowe

Wsparcie finansowe skierowane jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.

Alokacja środków  wramach naboru: 50 000,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto.
Pozostałe 50% kosztów zadania (w tym VAT) płatne będzie ze środków Dotowanego lub środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest uzyskanie pozytywnej opinii Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej lub osoby przez niego upoważnionej. Opinia zostanie wystawiona na podstawie zestawienia złożonych wniosków, przygotowanego przez Wojewódzki Fundusz dla Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Warunki podstawowe formalne

Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).

Wnioski należy złożyć w następujący sposób:

 • w wersji elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30 (rejestracja do Portalu –  przejdź >>). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
 • w wersji podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
 1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
 2. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY. 

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Funduszu.

 

UWAGA: W FORMULARZU WNIOSKU NA STR. 3 PODPISY MOGĄ ZŁOŻYĆ 3 OSOBY:

– Osoba odpowiedzialna za zadanie,

– Kierownik instytucji wnioskującej,

– Skarbnik Wnioskodawcy,

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE KAŻDA Z WYMIENIONYCH W TABELI OSÓB POWINNA POSIADAĆ I ZŁOŻYĆ SWÓJ PODPIS KWALIFIKOWANY LUB PODPIS PROFILEM ZAUFANYM W RAMACH WYSYŁANIA WNIOSKU PRZEZ ePUAP.

Warunki szczegółowe

W przypadku wniosku gminy warunkiem obligatoryjnym jest nieodpłatne przekazanie zakupionych kompletów, elementów lub sprzętu Jednostce OSP wskazanej we wniosku.

Zadanie musi dawać wymierne efekty ekologiczne i rzeczowe.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Anna Kicińska-Dyrda – 785 855 523

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange