Program ograniczenia niskiej emisji

Program ograniczenia niskiej emisji

Wnioskodawca
  • JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
Dziedzina finansowania
  • Ochrona powietrza
Rodzaj zadania
Program ograniczenia niskiej emisji
Zakres finansowania

Zakres kosztów kwalifikowanych (dotacja, dotacja z pożyczką)
1. Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej.
2. Montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.
3. Montaż nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.
4. Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.
5. Podłączenie do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.
6. Montaż kotła wodnego ogrzewanego elektrycznie, pieca kaflowego  z wkładem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

Zakres kosztów kwalifikowanych (pożyczka*)
1. Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej.
2. Montaż nowej kotłowni na gaz o minimalnej mocy 40 kW.
3. Montaż nowej kotłowni na olej o minimalnej mocy 40 kW.
4. Montaż nowej kotłowni na węgiel o minimalnej mocy 40 kW.
5. Podłączenie do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u.
6. Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym o minimalnej mocy 40 kW.

* – w przypadku, w którym beneficjentem ostatecznym są osoby fizyczne, łączna moc nowo montowanych źródeł ciepła ujętych w pkt. 1-6 musi wynosić min. 40 kW.

Forma dofinansowania

1. Dotacja
2. Pożyczka
3. Dotacja z pożyczka

Terminy naboru

tryb zwykły:
dotacje: nabór wniosków w roku 2018 do 30 marca
pożyczki: 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do wyczerpania środków

Warunki finansowe

1. Dotacja -do 50% kosztów kwalifikowanych brutto.

2. Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto:
– oprocentowanie preferencyjne do 3,6% w skali roku,
– możliwość umorzeniado 40% pożyczonego kapitału,
– brak opłat i prowizji.

3. Dotacja z pożyczka (pożyczka bez możliwości umorzenia) –

Na pokrycie wkładu własnego oraz pozostałej części kosztów kwalifikowanych Beneficjentowi Programu może zostać udzielona pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu. Pożyczka udzielana jest bez możliwości umorzenia, do 100% kosztów kwalifikowanych netto, a w przypadku gdy Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) – do 100% kosztów kwalifikowanych brutto, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie, ustalanej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP, w wysokości 1,0 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,00% rocznie.

Warunki podstawowe formalne

1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
2. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu – przejdź >>).
3. Udokumentowanie tytułu własności lub prawa do dysponowania nieruchomością.
4. Wkład własny JST min. 10% kosztów kwalifikowanych (dotyczy dotacji).
5. Zadanie wpisane w Program Gospodarki Niskoemisyjnej (dotyczy dotacji).

Warunki szczegółowe

W przypadku pożyczki maksymalna wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego obowiązujących w Funduszu.
W przypadku dotacji oraz dotacji z pożyczką maksymalna wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego ujętych w Regulaminie Programu. W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadań w złożonych wnioskach, kwota dotacji wnioskowana przez poszczególne gminy może zostać obniżona, przy czym pierwszeństwo w przyznawaniu środków uzyskają gminy, których wkład własny będzie najwyższy.
Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%. Nowoprojektowana kotłownia musi spełniać wymogi ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (dotyczy nowych źródeł ciepła na paliwa stałe).
W przypadku zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji Fundusz udziela pomocy finansowej w formie pożyczki na zadania, których łączna moc nowych źródeł ciepła wynosi min. 40 kW.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

518-688-132 – Iwona Grobelny-Gmer – (dotacja, dotacjo-pożyczka)
785-855-477 – Bartłomiej Widła – (dotacja, dotacjo-pożyczka)
785-855-935 – Joanna Senisson – (pożyczka)
785-855-920 – Joanna Dominiak-Paradowska – (pożyczka)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj