Program Priorytetowy – Ochrona powierzchni ziemi – rekultywacja terenów zdegradowanych

Program Priorytetowy – Ochrona powierzchni ziemi – rekultywacja terenów zdegradowanych

Wnioskodawca
  • JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Inni wnioskodawcy
Dziedzina finansowania
  • Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Rodzaj zadania
Ochrona powierzchni ziemi – rekultywacja terenów zdegradowanych
Zakres finansowania

Koszt kwalifikowany stanowi:

– roboty demontażowe i rozbiórkowe,

– zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, w tym przeterminowanych środków ochrony roślin i ich opakowań,  elementów budowlanych,  zanieczyszczonej gleby i ziemi
w tym odpadów popożarowych ,

– przeprowadzenie działań naprawczych lub rekultywacji, w tym remediacji zdegradowanego terenu – oczyszczenie gleby, ziemi i wód gruntowych, ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi i wodzie, wprowadzenie roślinności, zalesienie, zadrzewienie,

– rekultywacja polegająca na ukształtowaniu wierzchowiny, wykonanie okrywy rekultywacyjnej, uporządkowanie gospodarki odciekami  (rekultywacja techniczna),

– rekultywacja biologiczna składowiska odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów (wprowadzenie roślinności),

– instalacja do monitoringu (dla przykładu piezometry).

Nie kwalifikuje się kosztów:

– zarządzania przedsięwzięciem,

– dokumentacji,

– nabycia nieruchomości,

– budowy, rozbudowy lub modernizacji budynków oraz utwardzenia dróg i placów.

Forma dofinansowania

preferencyjna pożyczka z możliwością umorzenia.

Terminy naboru

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym w terminie do 31.08. 2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Warunki finansowe

– do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego,

– oprocentowanie 2%  w skali roku;

– minimalny okres spłaty 5 lat – maksymalny okres spłaty 10 lat;

– okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 2 (dwóch) lat, lecz nie więcej niż 12 (dwanaście) miesięcy od daty zakończenia zadania.

Umorzenie pożyczki

– po spłacie minimum 75% pożyczonego kapitału na wniosek Pożyczkobiorcy, pożyczka może zostać umorzona do wysokości:

  • 10% pożyczonego kapitału nie więcej niż 250 000 zł dla pożyczek udzielonych w kwocie do 5 000 000 zł;
  • 10% pożyczonego kapitału nie więcej niż 350 000 zł dla pożyczek udzielonych w kwocie od 5 000 000 zł do 10 000 000 zł;
  • 10% pożyczonego kapitału nie więcej niż 450 000 zł dla pożyczek udzielonych w kwocie powyżej 10 000 000 zł;

– umorzeniu nie podlegają odsetki od umarzanej pożyczki, podlegają one spłacie w pełnej wysokości ustalonej umową w terminie określonym w uchwale o umorzeniu.

Warunki podstawowe formalne

– w przypadku gdy na terenie będącym przedmiotem wniosku o dofinansowanie stwierdzono wystąpienie szkody w środowisku w powierzchni ziemi lub zastanego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, zakres rzeczowy przedsięwzięcia musi obejmować działania naprawcze lub remediację zgodnie z warunkami określonymi w decyzji (w tym warunki i sposoby przeprowadzenia remediacji wg planu remediacji),

– w przypadku gdy oddziaływanie odpadów których usunięcie jest przedmiotem dofinansowania było przyczyną wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi, zakres rzeczowy przedsięwzięcia musi obejmować działania naprawcze lub remediację zgodnie z wymogami właściwej decyzji,

– zmiana klasyfikacji odpadów powinna być poświadczona przez właściwy organ, jeżeli celem przedsięwzięcia jest/będzie usunięcie odpadów z wypadków, o których mowa w art. 101 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pod warunkiem, że nie wykryto sprawcy wypadków albo z uwagi na bezskuteczność egzekucji wobec sprawcy/-ów wypadków.

– w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Programie znajdują zastosowanie „Zasady finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” z tym zastrzeżeniem, iż do umorzeń pożyczek stosuje się „Zasady…” obowiązujące na dzień podpisania umowy pożyczki oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” i właściwe przepisy prawa.

Warunki szczegółowe

Podmioty realizujące przedsięwzięcia w ramach wykonania zastępczego (stosowanego, gdy egzekucja dotyczy obowiązku wykonania czynności, którą można zlecić innej osobie/podmiotowi do wykonania za zobowiązanego i na jego koszt) przewidzianego w przepisach prawa – w trybie art. 127 i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.):

-jednostki samorządu terytorialnego (jst)

– inne

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

883 318 933 – Jolanta Wyżga

785 855 936 – Piotr Skrzyniarz

785 855 935 – Joanna Senisson

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange