Program Priorytetowy – Ochrona powierzchni ziemi – rekultywacja terenów zdegradowanych

Program Priorytetowy – Ochrona powierzchni ziemi – rekultywacja terenów zdegradowanych

Wnioskodawca
  • JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
Dziedzina finansowania
  • Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Rodzaj zadania
Ochrona powierzchni ziemi – rekultywacja terenów zdegradowanych
Zakres finansowania

Koszty kwalifikowane stanowią:

– zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, w tym przeterminowanych środków ochrony roślin i ich opakowań, elementów budowlanych, zanieczyszczonej gleby
i ziemi, tj. czynności polegające na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi, w tym odpadów popożarowych,

– przeprowadzenie działań naprawczych lub rekultywacji, w tym remediacji zdegradowanego terenu (oczyszczenie gleby, ziemi i wód gruntowych), ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi i wodzie, wprowadzenie roślinności, zalesienie, zadrzewienie,

– rekultywacja polegająca na ukształtowaniu wierzchowiny, wykonanie okrywy rekultywacyjnej, uporządkowanie gospodarki odciekami (rekultywacja techniczna),

– rekultywacja biologiczna składowiska odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów (wprowadzenie roślinności),

– instalacja do monitoringu (dla przykładu piezometry).

Nie kwalifikuje się kosztów:

– zarządzania przedsięwzięciem,

– dokumentacji,

– nabycia nieruchomości,

– budowy, rozbudowy lub modernizacji budynków oraz utwardzenia dróg i placów,

– podatku VAT.

Forma dofinansowania

preferencyjna pożyczka z możliwością umorzenia

Terminy naboru

Nabór wniosków o pożyczki prowadzony będzie w okresie od 18.07.2022 r. do 30.09. 2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Warunki finansowe

Warunki dofinansowania:

– oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP w wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,0%.  

– minimalny okres spłaty 5 lat – maksymalny okres spłaty 10 lat;

– w przypadku pożyczki powyżej kwoty 4 000 000 zł maksymalny okres spłaty może wynosić 15 lat łącznie z karencją;

– okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 12 (dwunastu) miesięcy od daty wykorzystania pożyczki określonej w umowie.

Umorzenie pożyczki

– po spłacie minimum 75% pożyczonego kapitału na wniosek Pożyczkobiorcy, pożyczka może zostać umorzona do wysokości 10% pożyczonego kapitału, przy czym:

* nie więcej niż 250 000 zł, dla pożyczek udzielonych w kwocie do 5 000 000 zł;

* nie więcej niż 350 000 zł, dla pożyczek udzielonych w kwocie od 5 000 000 zł
do 10 000 000 zł;

* nie więcej niż 450 000 zł, dla pożyczek udzielonych w kwocie powyżej
10 000 000 zł;

– umorzeniu nie podlegają odsetki od umarzanej pożyczki, podlegają one spłacie w pełnej wysokości ustalonej umową w terminie określonym w uchwale o umorzeniu.

Warunki podstawowe formalne

Przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa małopolskiego.

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).
Formularz wniosku w formie EDYTOWALNEJ, znajduje się w Portalu Beneficjenta w zakładce „Nabory ciągłe”gospodarka odpadami (należy wybrać opcję rekultywacja). W polu B-1 formularza wniosku należy zamieścić informację, że zadanie realizowane będzie w ramach Programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi – rekultywacja terenów zdegradowanych”.

Wnioski należy złożyć w następujący sposób:

– w wersji elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie do dnia zakończenia naboru (rejestracja do Portalu –  przejdź >>). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.

– w wersji podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:

  1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
  2. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP) – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY.
Warunki szczegółowe

Podmioty realizujące przedsięwzięcia w ramach wykonania zastępczego (stosowanego, gdy właściwy organ/podmiot podejmuje działania polegające na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi w trybie nadzwyczajnego usuwania odpadów, o którym mowa w art. 26a i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach):

– jednostki samorządu terytorialnego (jst).

Warunki dodatkowe:

– w przypadku gdy na terenie będącym przedmiotem wniosku o dofinansowanie stwierdzono konieczność niezwłocznego usunięcia odpadów, właściwy organ powinien przed wydaniem decyzji zasięgnąć opinii: wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, odpowiednio organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo organu Wojskowej Inspekcji Sanitarnej (stosownie do ich właściwości miejscowej), regionalnego dyrektora ochrony środowiska (z wyjątkiem, gdy decyzję wydaje ten organ), komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, (w razie wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi lub zastanego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, zakres rzeczowy przedsięwzięcia musi obejmować działania naprawcze lub remediację zgodnie z warunkami określonymi w decyzji, w tym warunki i sposoby przeprowadzenia remediacji wg planu remediacji),

– w przypadku gdy oddziaływanie odpadów, których usunięcie i zagospodarowanie stanowią przedmiot dofinansowania, było przyczyną wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi, zakres rzeczowy przedsięwzięcia musi obejmować działania naprawcze lub remediację zgodnie z wymogami właściwej decyzji,

– klasyfikacja odpadów powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) lub przepisów obowiązujących w trakcie prowadzonego przez właściwy organ postępowania, przy czym zmiana klasyfikacji odpadów powinna być poświadczona przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– zakresie nieuregulowanym w niniejszym Programie znajdują zastosowanie „Zasady finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” z tym zastrzeżeniem, iż do umorzeń pożyczek stosuje się „Zasady…” obowiązujące na dzień podpisania umowy pożyczki oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” i właściwe przepisy prawa.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Powiązane posty
Kontakt

883 318 933 – Jolanta Wyżga

785 855 935 – Joanna Senisson

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj