Pomoc finansowa na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy hydrologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór  wniosków na rok 2017 w ramach Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej.

 

Program skierowany jest do gmin oraz spółek komunalnych z terenu województwa małopolskiego (w szczególności powiat tarnowski, gorlicki i wadowicki), na obszarze których wystąpiła susza hydrologiczna potwierdzona przez odpowiednie służby Wojewody Małopolskiego.

Dofinansowanie ma postać: dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto i pożyczki bez możliwości umorzenia na pozostałą część kosztów kwalifikowanych netto zadania (podatek od towarów i usług VAT traktowany jest jako wkład własny Beneficjenta). 

Limit środków w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  w roku 2017 wynosi: 1 000 000,00 zł.

 

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać przez Portal Beneficjenta. W ramach Programu rozpatrywane będą wyłącznie wnioski przesłane za pomocą Portalu

 

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym w terminie do dnia 8 maja 2017 r., godzina 15:30 (decyduje data wpływu do biura WFOŚiGW). 

 

Osoba do kontaktu: Anna Urbańczyk - 785 855 922