Program LIMBA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „LIMBA”, którego celem jest dofinansowanie określonego zakresu inwestycyjnego, realizowanego w ramach budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji remiz Ochotniczych Straży Pożarnych współpracujących z parkami narodowymi województwa małopolskiego.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona będzie na roboty w zakresie:

- termomodernizacji budynku (docieplenia ścian, stropów wraz z montażem instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych) i montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej;

- wykonania kotłowni opalanych paliwami niskoemisyjnymi (m.in. z montażem instalacji detekcji c.o. i LPG oraz systemu sygnalizacji pożaru);

- wykonania instalacji wewnętrznych c.o. i/lub c.w.u., wod-kan, gaz (z wewnętrznymi liniami i sieciami zasilającymi oraz tablicami rozdzielczymi);

- wykonania przyłączy do sieci (m.in. wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, gazowej);

- montażu wewnętrznych, energooszczędnych opraw oświetleniowych i awaryjnych;

- inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę).

 

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych współpracujących z parkami narodowymi województwa małopolskiego.

 

Dofinasowanie ma formę: dotacji do 60% kosztów kwalifikowanych. Fundusz nie finansuje podatku od towarów i usług (VAT).

 

Termin składania wniosków do WFOŚiGW w Krakowie do dnia 5 maja 2016 r. do godz.15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu). Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać przez Portal Beneficjenta.

 

Limit środków w roku 2016 wynosi: 1 000 000,00 zł.

 

Osoba do kontaktu: Anna Kicińska-Dyrda - tel. 785 855 523