Program zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2016 w ramach Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, a jego celem jest wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w sprzęt ratowniczo- gaśniczy oraz odzież ochronną do działań bojowych – zestawy składające się z:

- ubrania ochronnego

- butów bojowych

- hełmu

- kominiarki

- rękawic.

 

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto (ale nie więcej niż 1 500 zł/zestaw). Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych brutto, ale nie więcej niż 5 000,00 zł za sprzęt. Pozostałe 50% kosztów zadania (w tym podatek VAT) płatne będzie ze środków Dotowanego.

 

Pula środków przeznaczonych w roku 2016 wynosi – 600 000,00 zł

 

Zakupione w ramach Programu elementy umundurowania oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy muszą posiadać atesty dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Wnioski mogą składać Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Dofinansowanie obejmuje nie więcej niż 3 zestawy odzieży ochronnej dla danej jednostki OSP.

Program trwa 8 lat, a nabory wniosków odbywają się jeden raz w danym roku kalendarzowym. 

 

Termin składania wniosków: do 1 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego)

 

Osoba do kontaktu: Filip Mossoczy - 504 923 089