Środki europejskie (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dla projektów z Małopolski o wartości poniżej 25 mln euro dotyczących następujących osi priorytetowych:

  • Oś priorytetowa 1 - Gospodarka wodno-ściekowa
  • Oś priorytetowa 2 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Szczegółowe informacje na temat priorytetów, działań, typów beneficjentów oraz rodzajów projektów opisane są w Szczegółowym Opisie Priorytetów, który dostępny jest na stronie Programu Infrastruktura i Środowisko <przejdź>.

 

Realizacja projektów współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Obecnie podpisano 54 umowy o dofinansowanie, w tym 46 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i 8 w obszarze gospodarki odpadami.

 

Łączna wartość projektów realizowanych przy dofinansowaniu ze Środków Funduszu Spójności, oszacowana na podstawie podpisanych z Beneficjentami umów, to ponad 1,7 mld zł, z czego dofinansowanie wynosi ponad 900 mln zł.

Realizacja niniejszych projektów umożliwi włączenie około 100 000 mieszkańców Województwa Małopolskiego do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 1000 km. Ponadto w zakresie rzeczowym przedmiotowych inwestycji przewidziano inne działania m.in. budowę sieci wodociągowej o długości około 170 km, budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

 

Publikacja POIiŚ

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją prezentującą efekty wykorzystania środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w zakresie I i II osi priorytetowej dla projektów poniżej 25 mln euro w Małopolsce, dla których Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie był Instytucją Wdrażającą.

Porozumienie wojewódzkich funduszy z NFOŚiGW podpisane

W dniu 28 października podczas IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska pn.: „Polityka ochrony środowiska w Polsce. Modele finansowania zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się w Poznaniu w ramach Targów Pol-Eko nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Porozumienie zostało podpisane przez wojewódzkie fundusze w Krakowie, Białymstoku, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Olsztynie, Opolu i Wrocławiu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Konkursy dla działań 2.2 i 2.3 POIiŚ 2014-2020

Informujemy, że pod wskazanym poniżej adresem znajdują się informacje o naborach w trybie konkursowym dla działań POIiŚ 2014-2020 : 
2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi - budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

To już ostatnia umowa POIiŚ !

W dniu 2 października 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Trzebini”. 
Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Panią Małgorzatę Mrugałę i Prezesa Spółki Usługi Komunalne „Trzebinia” Sp. z o.o. Pana Wiesława Dębskiego. Umowa podpisana została w obecności Zastępcy Prezesa WFOŚiGW w Krakowie Pana Jan Musiała.  
 

Informacja o wydaniu przez Instytucję Zarządzającą Wytycznych w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W imieniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju informujemy, iż na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały wydane Wytyczne w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
Przedmiotowe Wytyczne wraz z tabelą przedstawiającą zgłoszone uwagi oraz stanowisko Instytucji Zarządzającej POIiŚ są umieszczone na stronach internetowych administrowanych przez MIiR pod adresami: 

Przekazanie potwierdzenia w ramach POIiŚ – dla Tarnowa

W dniu 21 kwietnia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się przekazanie potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania w ramach POIiŚ 2007-2013 z Funduszu Spójności, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., dla projektu pn.  Budowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Tarnowie”.

Kolejny projekt Gminy Chełmiec dofinansowany ze środków POIiŚ

Dnia 21 kwietnia 2015 roku została podpisana 52 umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn."Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec".

Stanowisko MIR w sprawie możliwości wydłużenia terminów kwalifikowania wydatków dla projektów relizowanych w ramach konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013

Komunikat dla Beneficjentów projektów POIiŚ wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu Nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz Nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013.

Informujmy, że termin kwalifikowalności wydatków dla projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyłonionych do dofinansowania w ramach powyższych konkursów został wydłużony do 31 grudnia 2015 r.

51 umowa POIiŚ

W dniu 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radłowskiej”.
 
 

Nowe umowy POIiŚ

W dniach 2 i 3 marca 2015 roku w siedzibie WFOSiGW w Krakowie zostały podpisane dwie kolejne umowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na przygotowanie dokumentacji projektów przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020. 

 

Strony