Informacje dla beneficjentów

Podstawowe informacje o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

5 grudnia 2007 r. Danuta Hübner, komisarz ds. Polityki Regionalnej, podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

 

Jest to największy w historii Unii Europejskiej program. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację POIiŚ wynosi prawie 28 mld euro, co stanowi ok. 42 % całości środków przeznaczonych na realizację polityki spójności.

Dostosowanie do norm unijnych wiąże się z koniecznością realizacji wielu inwestycji takich jak: budowa kanalizacji i wodociągów oraz ponad tysiąca oczyszczalni ścieków, a także stacji uzdatniania wody, unowocześnienie starych składowisk odpadów, budowa zakładów utylizacji i recyklingu odpadów, modernizacja ciepłowni i elektrowni, unowocześnienie z punktu widzenia ochrony środowiska setek zakładów przemysłowych. Wszystkie te inwestycje są niezwykle kosztowne, dlatego tak ważna jest pomoc z funduszy unijnych. Właśnie taką pomoc oferuje Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, w którym bardzo dużą wagę przywiązuje się do inwestycji wpływających w korzystny sposób na stan środowiska. Zgodnie z tym programem 5 mld euro z 27,9 mld euro, pochodzące z dwóch funduszy unijnych tj. Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczonych zostanie głównie na inwestycje infrastrukturalne przyczyniające się do poprawy stanu środowiska, a także na projekty związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Poza sektorem ochrony środowiska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wspiera również takie dziedziny jak: transport, energetyka, ochrona zdrowia, kultura, szkolnictwo wyższe.

 

Minister Środowiska pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla pięciu Osi Priorytetowych tego Programu:

Oś priorytetowa 1 - Gospodarka wodno-ściekowa

Oś priorytetowa 2 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Oś priorytetowa 3 - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Oś priorytetowa 4 - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Oś priorytetowa 5 - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

 

Instytucją Wdrażającą w latach 2007-2013 dla projektów z Małopolski o wartości poniżej 25 mln euro dotyczących osi priorytetowej I i II jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, zaś dla projektów o wartości powyżej 25 mln euro dla tychże osi właściwą Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Instytucją Wdrażającą dla III i IV osi priorytetowej jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a dla V Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.