Sprawozdania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jako Instytucja Wdrażająca dla I-II priorytetu POIiŚ, zaangażowana w proces realizacji POIiŚ korzysta ze środków XV priorytetu Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności.
 
Rok 2012
 
W dniu 28.03.2012 r. WFOŚiGW w Krakowie podpisał z Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwem Środowiska) umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/12-01-00 (WFOŚiGW w Krakowie) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2012 o numerze WND-POIS.15-2/12-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 569 600,00 PLN w tym kwota wydatków kwalifikowanych 2 037 500,00PLN natomiast maksymalna wysokość dofinansowania 1 731 875,00 PLN
 1) na Działanie POIiŚ 15.1 w wysokości 1 672 800,00 PLN,
 2) na Działanie POIiŚ 15.2 w wysokości   59 075,00 PLN.
Ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko sfinansowano wydatki w ramach następujących kategorii:
- wydatki na zatrudnienie: wynagrodzenia pracowników Funduszu zaangażowanych w realizację zadań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- wsparcie merytoryczne (ekspertyzy, materiały dydaktyczne, umowy cywilno-prawne)
- sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz licencje
- kontrola,
-  wydatki na podnoszenie kwalifikacji,
- inne wydatki instytucji, w tym: zakup materiałów biurowych, inne usługi (przesyłki kurierskie), wyjazdy służbowe
- informacja i promocja
 
Po dokonaniu przez Instytucję Pośredniczącą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oceny i zatwierdzenia złożonych wniosków o płatność, Ministerstwo Środowiska dokonało następujących płatności w ramach umowy o dofinansowanie   nr UDA-POIS.15-2/12-01-00: 
1) w dniu 31.03.2012r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Krakowie została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 342 620,00 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za I  kwartał 2012r.,
2) w dniu 24.10.2012r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Krakowie została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 370 027,56 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za II kwartał 2012r.,
3) w dniu 31.12.2012r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Krakowie została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 430 904,29 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za III kwartał 2012r
 
Rok 2011
 
W dniu 11.05.2011 r. WFOŚiGW w Krakowie podpisał z Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwem Środowiska) umówę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/11-01-00 (WFOŚiGW w Krakowie) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2011 o numerze WND-POIS.15-2/11-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 876 500,00 PLN w tym kwota wydatków kwalifikowanych 1 321 500,00 PLN natomiast maksymalna wysokość dofinansowania 1 123 275,00 PLN
1) na Działanie POIiŚ 15.1 w wysokości 1 064 200,00 PLN,
2) na Działanie POIiŚ 15.2 w wysokości 59 075,00 PLN.
Ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko sfinansowano wydatki w ramach następujących kategorii:
- wydatki na zatrudnienie: wynagrodzenia pracowników Funduszu zaangażowanych w realizację zadań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- wsparcie merytoryczne (materiały dydaktyczne)
- sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz licencje
- wyposażenie powierzchni biurowych,
- kontrola,
- wydatki na podnoszenie kwalifikacji,
- inne wydatki instytucji, w tym: zakup materiałów biurowych, inne usługi (zakup materiałów biurowych, przesyłki kurierskie), wyjazdy służbowe
- informacja i promocja
Po dokonaniu przez Instytucję Pośredniczącą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oceny i zatwierdzenia złożonych wniosków o płatności, Ministerstwo Środowiska dokonało następujących płatności w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/11-01-00: 
1) w dniu 02.09.2011r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Krakowie została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 412 344,33 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za I i II kwartał 2011r.,
2) w dniu 30.03.2012r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Krakowie została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 257 555,27 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za III kwartał 2011r.,
3) w dniu 01.06.2012r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Krakowie została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 410 484,71 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za IV kwartał 2011r.,
 
 
Rok 2010
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, jako Instytucja zaangażowana w realizację POIiŚ w sektorze środowiska korzystała ze wsparcia unijnego w ramach projektu pn. „Roczny Plan Działań sektora środowisko za rok 2010 o numerze WND-POIS.15-2/10-01 w ramach Działań 15.1, 15.2, 15.3 Priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 50 200 963 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności to: 33 124 635 PLN
Wartość projektu w części realizowanej przez WFOŚiGW w Krakowie wyniosła: 1 818 338 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności to: 929 949,30 PLN
Beneficjent projektu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, korzystał ze wsparcia z Funduszy UE m.in. w następującym zakresie:
 Wydatki na zatrudnienie
 Wsparcie merytoryczne (analizy, ekspertyzy, doradztwo, tłumaczenia, materiały  dydaktyczne, umowy cywilno-prawne itp.),
 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji,
 Zakup materiałów biurowych,
 Wyposażenie i remont powierzchni biurowych,
 Kontrole u Beneficjentów,
 Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 Wyjazdy służbowe,
 Usługi kurierskie,
 Działania informacyjne i promujące.