Aktualności

Uwaga zmiana terminu naboru wniosków w ramach konkursu - Małopolskie Remizy 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 300-2017 z dnia 22.03.2017 r. ulega zmianie termin naboru wniosków w ramach konkursu na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego - "Małopolskie Remizy 2017". Termin składania wniosków upływa z dniem 15 maja 2017 r. (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

 

 

Wyniki konkursu organizowanego w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna” w 2017 roku

W tegorocznej edycji Konkursu w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna” wpłynęło 118 wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła 4.955.672,47 zł.  Spośród złożonych wniosków 10 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych, a pozostałe 108 wniosków Komisja Konsultacyjna poddała ocenie zasadniczej. 

 

Zgodnie z Programem pula środków wynosiła 1.000.000,00 zł, z czego 50% przeznaczone było dla organizacji pozarządowych, a 50% - dla pozostałych wnioskodawców. Wyniki konkursu przedstawiamy w tabeli. Dofinansowanie przyznano dla zadań, które otrzymały minimum 30 i 31 punktów, odpowiednio w grupie pierwszej i drugiej. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i jednocześnie informujemy, że wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dofinansowania w ramach Konkursu, mogą ubiegać się o dofinansowanie w naborze ciągłym wniosków na zadania nieinwestycyjne, zgodnie z obowiązującymi „Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”.  

Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu „Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, którego celem jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w ramach PONE co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

 

Program skierowany jest do gmin województwa małopolskiego. Gmina przystępująca do programu musi posiadać  gminny program ochrony powietrza lub dokument tożsamy wpisujący się w Program Strategiczny Ochrona Środowiska oraz Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego: Małopolska 2023 - w zdrowej atmosferze przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013r.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie wykonanie:

  • demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
  • montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  • montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  • montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  • podłączenia do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  • montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu na zadania realizowane w ramach programu może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny gminy musi wynosić min. 10% kosztów kwalifikowanych. Na pozostałą część kosztów kwalifikowanych może być udzielona pożyczka do wartości netto, a w przypadku gdy  nie ma prawnej możliwości odliczenia VAT do wartości brutto. Wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie wskaźników obowiązujących w Funduszu. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia decyzji  o dofinansowaniu przez Fundusz. Zadania muszą być zakończone i rozliczone w danym roku kalendarzowym.

 

Pula środków przeznaczonych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2017 wynosi – 5 000 000,00 zł.

 

W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadań w złożonych wnioskach, kwota wnioskowana przez poszczególne gminy może zostać  proporcjonalnie obniżona.  

 

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać przez Portal Beneficjenta. W ramach Programu rozpatrywane będą wyłącznie wnioski przesłane za pomocą Portalu 

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

 

 

Osoba do kontaktu: 

- Iwona Grobelny-Gmer – 518 688 132

- Bartłomiej Widła – 785 855 477

 

Program zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, a jego celem jest wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w sprzęt ratowniczo- gaśniczy oraz odzież ochronną do działań bojowych. Zakup odzieży ochronnej może obejmować:

 

- ubrania ochronne

- buty bojowe

- hełmy

- kominiarki

- rękawice.

 

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto (ale nie więcej niż 4 500 zł brutto). Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych brutto, ale nie więcej niż 5 000,00 zł za sprzęt. Pozostałe 50% kosztów zadania (w tym podatek VAT) płatne będzie ze środków Dotowanego.

 

Pula środków przeznaczonych w roku 2017 wynosi – 400 000,00 zł

 

Zakupione w ramach Programu elementy umundurowania oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy muszą posiadać atesty dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Każda gmina może złożyć wniosek o dofinansowanie na kwotę nie większą niż 4.500,00 zł (brutto) na zakup odzieży ochronnej dla danej jednostki OSP oraz jednostka OSP może złożyć bezpośrednio wniosek na kwotę nie większą niż 4.500,00 zł (brutto) na zakup odzieży ochronnej w ciągu 8 lat trwania Programu.

Program trwa 8 lat, a nabory wniosków odbywają się jeden raz w danym roku kalendarzowym. 

 

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać przez Portal Beneficjenta. W ramach Programu rozpatrywane będą wyłącznie wnioski przesłane za pomocą Portalu 

 

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym w terminie do dnia 1 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do Funduszu )

 

Osoba do kontaktu: Filip Mossoczy - 504 923 089

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGOWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że z dniem 25 lutego 2015 r. zmienia się numer rachunku bankowego.

Nowy numer:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Nr 71 1130 1150 0012 1244 4420 0001

Na w/w rachunek należy dokonywać spłaty rat kapitałowych pożyczek, odsetek i innych płatności.

Konkurs “#ekoLIDERZY2017 województwa małopolskiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie “#ekoLIDERZY2017 województwa małopolskiego”.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje <przejdź>  

Konkurs Małopolskie Remizy 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie po raz kolejny ogłasza konkurs na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego - "Małopolskie Remizy 2017". Współorganizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie. Konkurs skierowany jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto, ale nie więcej niż 50 000,00 zł na jedno zadanie.

 

Nabór wniosków dla banków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż rozpoczął nabór wniosków dla banków na zawarcie umowy o współpracy z WFOŚiGW w Krakowie w zakresie określonym w Procedurze wyboru banków, którym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udostępnia środki finansowe.
Wnioski można składać w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do biura WFOŚiGW w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12). 
Szczegółowe informacje – w załącznikach.
 

Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza konkurs w ramach Programu Priorytetowego - Edukacja Ekologiczna na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

 

Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór  wniosków na rok 2017 w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”.

 

Pomoc finansowa na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy hydrologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór  wniosków na rok 2017 w ramach Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej.

 

Terminy składania do Wojewódzkiego Funduszu wniosków o udzielenie pomocy finansowej w 2017 r.

Wojewódzki Fundusz informuje, że Uchwałą nr 1565 z dnia 25 listopada 2016 r. ustalone zostały terminy składania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosków o udzielenie pomocy finansowej w 2017 roku oraz terminy ich rozpatrywania.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu ustalił, że:

 

Ruszyła kampania społeczna „Dymem z pieca zabijasz”

W dniu 15 listopada 2016 r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu, Pani Małgorzata Mrugała uczestniczyła w inauguracji kampanii społecznej pn. „Dymem z pieca zabijasz”. Kampania powstała w ramach projektu zintegrowanego LIFE i jest już kolejną inicjatywą władz Małopolski na rzecz czystego powietrza.

Od 10.10.2016 r. formularze KIZ-ów i wniosków tylko przez Portal Beneficjenta

Informujemy, iż od dnia 10 października 2016 r. wzory formularzy Kart Informacyjnych Zadania oraz wniosków  dostępne będą do pobrania wyłącznie po zalogowaniu się w Portalu Beneficjenta, który został uruchomiony na początku 2016 r. i służy wymianie informacji pomiędzy Funduszem, a Beneficjentem. Umożliwia także bieżące śledzenie stanu realizacji  złożonych KIZ-ów, wniosków oraz zawartych umów.  Aby korzystać z Portalu należy dokonać rejestracji
Pragniemy podkreślić, iż Portal ma charakter wyłącznie informacyjno-komunikacyjny, nie transakcyjny. KIZ-y i wnioski muszą być wysłane w wersji elektronicznej przez portal oraz złożone w wersji papierowej w siedzibie funduszu (lub wysłane pocztą). Suma kontrolna znajdująca się w prawym górnym rogu formularzy musi być taka sama w wersji elektronicznej i papierowej. Sugerujemy również, aby dokonali Państwo wcześniejszej rejestracji, przed uruchomieniem przez Fundusz konkretnych Programów, czy Konkursów, co umożliwi Państwu dalszy proces składania dokumentacji. 
 
 

Dzień Drzewa - 10 października

Wykonanie nowych nasadzeń, pielęgnacja zabytkowego drzewostanu czy rewitalizacja zabytkowej alei drzew. Na tego typu projekty Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie również przeznacza środki finansowe. W obchodzonym 10 października Dniu Drzewa zachęcamy do zastanowienia się nad ogromną rolą jaką w całym ekosystemie pełnią drzewa i krzewy.

Strony