Zadania nieinwestycyjne

W ramach zadań nieinwestycyjnych Fundusz udziela dofinansowania m.in. na: 

•     edukację ekologiczną

•     przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody (np. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, sporządzenie planów ochrony dla obszarów objętych ochroną, nasadzenia drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody)  

•     profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach o przekroczonych standardach jakości środowiska

•     państwowy monitoring środowiska

•     wojewódzkie programy i plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

 

Wersję elektroniczną wniosku należy pobrać i przesłać przez Portal Beneficjenta. W ramach Programu rozpatrywane będą wyłącznie wnioski przesłane za pomocą Portalu 

 

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym Wojewódzkiego Funduszu w następujących terminach:

  • składanie wniosków o dofinansowanie zadań nieinwestycyjnych w formie dotacji odbywać się będzie w terminie do 31 marca 2017 r. Rozpatrywanie złożonych wniosków odbywać się będzie w terminie do 30 czerwca 2017 r.

  • składanie wniosków o dofinansowanie zadań nieinwestycyjnych w formie pożyczki odbywać się będzie w trybie ciągłym, począwszy od 18.01.2017 r. do 29.09.2017 r. Rozpatrywanie złożonych wniosków odbywać się będzie ostatecznie do dnia 31.10.2017 r.