Dopłaty do cześciowej spłaty kredytów bankowych

Informujemy, iż w dniach 5,10 i 19 maja 2016 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2016 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z następującymi bankami:
1. Bankiem Ochrony Środowiska S.A.,
2. Bankiem Spółdzielczym w Zatorze,
3. Pienińskim Bankiem Spółdzielczym,
4. Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie,
5. Bankiem Spółdzielczym w Nowym Sączu,
6. Krakowskim Bankiem Spółdzielczym.
 
W ramach ww. umów wymienione Banki zobowiązały się do udzielania ze środków własnych kredytów dla osób fizycznych z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie są realizowane w ramach prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej. 
W 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeznaczył na ten cel 2 000 000,00 zł.
 
Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na:
 
a)    budowie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej rozumianego jako odcinek przewodu kanalizacyjnego pomiędzy najbliższą studzienką kanalizacyjną kanału głównego, a podłączanym budynkiem przy nowobudowanej sieci kanalizacyjnej.
Finansowaniem objęte są koszty polegające na zakupie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych.
Koszty kwalifikowane do 80,00 zł za 1mb wykonanego przyłącza.
Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu;
b)    wymiana kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 1 100,00 zł za 1 kW/mocy) lub pompę ciepła o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy).
Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu;
 
Fundusz zastrzega, że udzielanie dotacji ze środków Funduszu na przedsięwzięcia, o których mowa powyżej odbywać się będzie w zależności od możliwości finansowych Funduszu w granicach limitu, który na rok 2016 dla Banków wynosi: 2 000 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony 00/100).
 
Banki udzielać będą kredytów na okres nie przekraczający 8 lat, a maksymalny okres realizacji inwestycji nie może przekroczyć 6 miesięcy, przy czym inwestycja winna zostać zakończona w terminie umożliwiającym przeprowadzenie kontroli przez Bank oraz złożenie przez Bank do Funduszu dokumentów wymaganych do rozliczenia dotacji przez Fundusz w terminie do dnia 9.12.2016 r. W przypadku nieterminowego złożenia dokumentów, Fundusz może odmówić wypłaty dotacji.
 
Klientów zainteresowanych uzyskaniem kredytów bankowych z dotacją ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczoną na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym Bankiem.