Dopłaty do odsetek od kredytów bankowych

Informujemy, iż w dniu 5 maja 2016 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowę określającą współpracę w 2016 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
W ramach ww. umowy Bank zobowiązał się do udzielania ze środków własnych dla osób fizycznych, kredytów bankowych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie są związane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą, przy udziale dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przeznaczonej na dopłaty do ich oprocentowania. Fundusz dopłaca do 80% odsetek do oprocentowania obliczonego według stopy procentowej określonej przez Bank.
 
Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na:
 
a)  budowie biologicznych oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości poniżej 10m³/d, w wyniku których uzyskany zostanie efekt ekologiczny określony poprawą parametrów oczyszczanych ścieków. Stężenia ścieków oczyszczonych w przypadku budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).
Koszt kwalifikowany budowy oczyszczalni ścieków nie może być wyższy w niż 150zł/kg redukcji ładunku BZT5/rok.
 
b) termomodernizacji – dociepleniu powierzchni ścian i stropów wraz z oknami do 600m² (wymiana okien może nastąpić wyłącznie wraz z dociepleniem ścian i/lub stropów, pod warunkiem posiadania nowoczesnego, ekologicznego źródła ciepła).
Koszty kwalifikowane nie mogą być wyższe niż 200 zł/m² powierzchni docieplanej, a przy wymianie okien 300 zł/ m²  powierzchni stolarki okiennej.
 
Klientów zainteresowanych uzyskaniem kredytów bankowych z dotacją ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczoną na  dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, prosimy o bezpośredni kontakt z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.