Archiwum

Wyniki Programu PONE

W ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” w 2016 roku do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wpłynęło 29 wniosków na kwotę łączną 14 902 873,75 zł. Limit środków na Program wynosił 10 000 000,00 zł. Wnioski zostały poddane ocenie, w wyniku której dofinansowanie otrzymało 28 Beneficjentów, 1 wniosek został odrzucony z uwagi na fakt nie spełnienia wymogów formalnych. Ze względu na limit środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Programu w 2016 roku przyznano dofinansowanie stosowne do limitu w wysokości: dotacje w kwocie 9 744 646,00 zł, pożyczka w kwocie 255 354,00 zł.

 

 

Wyniki „Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej”

W ramach „Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej” w 2016 roku wpłynęło 28 wniosków. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła: 16 153 909,39 zł, w tym dotacja w kwocie 9 396 834,56 zł  oraz pożyczka w kwocie 6 757 074,83 zł. Limit środków przeznaczonych w ramach Programu wynosił  4 000 000,00 zł. Spośród złożonych wniosków w wyniku zasadniczej oceny 20 zostało odrzuconych, natomiast na pozostałe 8 wniosków zostało przyznane dofinansowanie w łącznej wysokości 4 000 000,00 zł, w tym dotacja w kwocie 2 000 000,00 zł i pożyczka w kwocie 2 000 000,00 zł.

 

Jednocześnie Wojewódzki Fundusz informuje, że wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dofinansowania w ramach ww. Programu, mogą ubiegać się o pożyczkę na warunkach preferencyjnych z możliwością częściowego umorzenia, zgodnie z obowiązującymi „Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”

 

Wyniki Programu „LIMBA”

W ramach Programu „LIMBA”, z pulą środków do dyspozycji w wysokości 1 mln zł, w roku 2016 wpłynęło 8 wniosków (7 wniosków złożyły gminy, 1 - jednostka OSP). Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła 878 301,40 zł.  
W rezultacie oceny formalnej i merytorycznej Zarząd Funduszu rozpatrzył pozytywnie wszystkie przedłożone wnioski przyznając sumaryczną kwotę dotacji w wysokości 769 536,00 zł.
W załączeniu zestawienie rozpatrzonych wniosków. 
Załączniki: 

Wyniki Programu "Ochrona lasów Małopolski poprzez dofinansowanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa"

W ramach Programu "Ochrona lasów Małopolski poprzez dofinansowanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa" w 2016 roku wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę dotacji 726 656,67 zł. Pula środków jaka była do dyspozycji wynosiła 900 000,00 zł. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie. Zestawienie przyznanych dotacji znajduje się poniżej.
 

Wyniki Programu "Ochrona nietoperzy"

W ramach Programu "Ochrona nietoperzy" w 2016 roku wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę dotacji 96 553, 52 zł. Pula środków jaka była do dyspozycji wynosiła 70 000,00 zł. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie w związku z czym, dofinansowanie obniżono dla wszystkich zadań proporcjonalnie do 38,67 zł/m2 zabezpieczenia. Zestawienie przyznanych dotacji znajduje się poniżej.

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak 2016

W ramach Programu Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak wpłynęło 114 wniosków na łączna kwotę 890.239,90 zł dotacji. Zarząd w oparciu o obowiązujące ,,Zasady…’’ oraz Regulamin udzielania dofinansowania ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom  i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’ rozpatrzył wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Pozytywną opinię Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie uzyskały 83 wnioski, które Zarząd rozpatrzył pozytywnie i przyznał dotacje na łączną kwotę 600.000,00 zł. Wyniki konkursu przedstawiamy w tabeli.  

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

 

 

Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie PONE

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie na posiedzeniu w dniu 18 maja 2016 r., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu WFOŚiGW, analizą możliwości finansowych, oczekiwaniami samorządów przedstawionymi na Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, które odbyło się w Zakopanym oraz po przeanalizowaniu złożonych wniosków w zakresie Programu PONE na terenie województwa małopolskiego podjęła decyzję o utrzymaniu dofinansowania w formie dotacji na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Ponadto Rada Nadzorcza utrzymała maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów zadań, jednocześnie określając maksymalne dofinansowanie dla określonych urządzeń grzewczych, tak aby uzyskać maksymalny efekt ekologiczny. 

 

Największe dofinansowanie otrzymają beneficjenci, którzy podłączą się do sieci geotermalnej lub ciepłowniczej, a mniejsze ci, którzy wymienią stary kocioł grzewczy na kocioł gazowy lub kocioł węglowy V klasy. 

 

Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego, w zależności od mocy, dla poszczególnych rodzajów zadań wynoszą:

- gdy palenisko jest likwidowane na rzecz podłączenia do geotermii lub m.s.c. wskaźnik wynosi 750,00 - 830,00 zł/kW, jednak w kwocie nie większej niż 8 000,00 zł na jeden węzeł cieplny na jeden budynek jednorodzinny; 

- w przypadku wymiany paleniska węglowego na kotłownię gazową wskaźnik wynosi 1 100,00 - 1 300,00 zł/kW mocy, jednak w kwocie nie większej niż 7 500,00 zł na jedno gospodarstwo domowe;

- w przypadku wymiany paleniska węglowego na kotłownię olejową wskaźnik wynosi 760,00 - 840,00 zł/kW mocy, jednak w kwocie nie większej niż 4 700,00 zł na jedno gospodarstwo domowe;

- w przypadku wymiany starego paleniska węglowego na kotłownię węglową V klasy wskaźnik wynosi 620,00 - 650,00 zł/kW mocy, jednak w kwocie nie większej niż 4 500,00 zł na jedno gospodarstwo domowe;

- w przypadku wymiany paleniska węglowego na kotłownię na biomasę wskaźnik wynosi 1050,00 -   1150,00 zł/kW, jednak w kwocie nie większej niż 4 500,00 zł na jedno gospodarstwo domowe;

- przy zastosowaniu ogrzewania elektrycznego wskaźnik wynosi 530,00 - 580,00 zł/kW, jednak w kwocie nie większej niż 3 400,00 zł na jedno gospodarstwo domowe. 

 

W ramach Programu WFOŚiGW w Krakowie dofinansowuje demontaż starego paleniska, zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. 

Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%. 

 

Alokacja środków na 2016 rok wynosi 10 000 000,00 zł.

 

Gminy mogą składać wnioski do WFOŚiGW do dnia 23 maja 2016 r. (decyduje data wpływu).

 

W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadań w 2016 roku w złożonych wnioskach, kwota wnioskowana przez poszczególne gminy może zostać  proporcjonalnie obniżona.   

 

Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez Fundusz.

 

Zadania muszą być zakończone i rozliczone w danym roku kalendarzowym.

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”

W tegorocznym naborze wniosków w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” wpłynęło 35 wniosków na łączną kwotę wnioskowaną dotacji 1 240 033,28 zł. Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18.12.2015 r. na realizacje zadań określonych Programem w 2016 roku przeznaczono kwotę 600 000,00 zł. Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne. Po analizie wniosków pod względem merytorycznym oraz konsultacji z Prof. dr hab. Kazimierzem Klimą z Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania wszystkim gminom obniżając dotację proporcjonalnie w stosunku do powierzchni zabiegów. Decyzja taka wynika ze specyfiki problemu – przy likwidacji gatunku inwazyjnego, jakim jest barszcz Sosnowskiego, kluczowa jest kompleksowość działań czyli prowadzenie zabiegów na jak największym obszarze. Prowadzenie działań na terenie jednej gminy a zaniechanie w gminach sąsiadujących powodowałoby rozsiewanie nasion na tereny gminy, gdzie przeprowadzono zabiegi. W związku z tym, dla zapewnienia efektu ekologicznego finansowanych działań, przyznano dotacje dla wszystkich 35 gmin na łączną kwotę 600 000,00 zł. 

Załączniki: 

Zmiana Programu PONE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2016 r. zmienia się Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.

Program znajduje się w załączeniu.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie od blisko pięciu lat – w krótko i średniookresowej perspektywie – podejmuje zintensyfikowane działania związane ze wsparciem finansowym zadań realizowanych na rzecz ochrony środowiska. Progres efektów rzeczowych (emisja równoważna) w zakresie ochrony atmosfery wyniósł w ostatnich czterech latach – rok do roku – średnio blisko 10%. W 2015 r. osiągnięto redukcję emisji ponad dziesięciokrotnie większą w stosunku do roku 2010. Osiągana progresja rezultatów, jak i wskaźniki rezultatów wydają się satysfakcjonujące, choć oczekiwania społeczności lokalnych, przy stale rosnącej świadomości ekologicznej, zazwyczaj przerastają możliwości finansowe zarówno samorządów lokalnych, jak i Wojewódzkiego Funduszu. Potrzeby i oczekiwania rozmijają się z faktycznymi możliwościami. Równocześnie, zmaterializowało się – co stanowi największy dla Funduszu problem – ryzyko zmniejszenia przychodów. Ograniczenie strumienia przychodów przy zmniejszających się wartościach wpływów z tytułu opłat i kar administracyjnych powoduje, że ograniczone stają się możliwości dotacyjne. W tej sytuacji koniecznym stało się podjęcie przez Radę Nadzorczą decyzji skutkujących ograniczeniem redystrybucji środków finansowych na niektóre zadania poprzez podwyższenie (w tym w ramach tego Programu) wymagań związanych z realizacją zadań. Wojewódzki Fundusz musi wspierać zadania o najwyższym efekcie rzeczowym wobec wartości udzielonej pomocy finansowej. W średniookresowej pespektywie musimy – dbając o długookresową płynność finansową – podejmować wysiłki zmierzające do osiągania efektów rzeczowych przy wykorzystaniu pełnego portfolio usług finansowych, ale preferując te z nich, które uwzględniając specyfikę zadań będą wykorzystywały zwrotną pomoc finansową.  

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Wnioskodawców „Programem Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” skutkującym znaczącym przekroczeniem wartości wnioskowanych dotacji wobec alokacji środków na ten cel, po analizie wniosków Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zmianie regulaminu Programu. Decyzja ta spowodowała, że koniecznym stało się zaktualizowanie wszystkich wniosków  złożonych, a nie rozpatrzonych wniosków w tym Programie. 

 

W sytuacji będącej wynikiem nie tylko bezpośrednich decyzji Organów Funduszu –  wszystkich aplikujących w ramach Programu przeproszono za zaistniałą sytuację, i równocześnie poproszono o rozważenie możliwości złożenia nowego – zaktualizowanego wniosku. Jednak w pismach kierowanych do Wnioskujących poproszono, aby podjęta decyzja o złożeniu zaktualizowanej aplikacji poprzedzona była konsultacjami ze społecznością lokalną i potwierdzeniem możliwości wymiany palenisk przy obecnych warunkach oraz spotkaniem merytorycznym w Wojewódzkim Funduszu na temat analizy uprzednio złożonego wniosku. 

 

Z programu PONE od 2012 r. do 2015 r. skorzystało 9 gmin, natomiast w I kwartale 2016 r. wnioski złożyło już 11 gmin. Ponadto, w ramach Programu KAWKA Wojewódzki Fundusz przyznał dofinansowanie w wysokości ok. 100 mln na lata 2014-2018.

 

W celu usprawnienia wdrażania Programu PONE wyznaczono specjalnie do tego zadania dwie osoby, które będą odpowiadać na potrzeby informacyjne. Osoby te dyżurują pod numerami telefonów:  518 688 132 lub 785 855 922. Oczywiście Wnioskodawcy mogą również korzystać - w godzinach pracy Funduszu  - z numeru stacjonarnego 12 422 94 90.

 

 

Konkurs Małopolskie Remizy 2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie po raz kolejny ogłasza konkurs na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego - "Małopolskie Remizy 2016". Współorganizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie. Konkurs skierowany jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto, ale nie więcej niż 100 000,00 zł na jedno zadanie.

Minimalna całkowita wartość zadania nie może być mniejsza niż 10 000 zł. (Jednocześnie minimalna całkowita wartość zadania nie może się zmniejszyć poniżej ustalonej
wartości również na etapie podpisywania umowy oraz rozliczenia zadania).

Konkurs obejmuje dofinansowanie natępujących zadań:

-      termomodernizację budynku (docieplenie ścian i stropów),

-      wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z kompleksową termomodernizacją,

-      wykonanie i/lub modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. przy przeprowadzaniu modernizacji kotłowni,

-      inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę),

-      zadania związane z oszczędnością energii i likwidacją niskiej emisji (w przypadku montażu kotłów na paliwo stałe – kwalifikowane kotły o sprawności energetycznej większej bądź równej 87%. Stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O2 odniesione do spalin suchych, 00C, 1013 mbar dla obciążenia 100% mocy nominalnej kotła nie może osiągać wartości większej niż 40 mg/m3, OGC nie więcej niż  20 mg/m3, co odpowiada klasie 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania urządzenia).

 

Termin składania wniosków do WFOŚiGW w Krakowie do dnia 09.05.2016 r. do godz.15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

Termin dostarczenia dokumentów do podpisania umowy do WFOŚiGW w Krakowie do dnia 01.08.2016 r.

Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 15.10.2016 r.

 

Limit środków w roku 2016 wynosi: 1 500 000,00 zł.

Strony