Procedura

1. Wniosek o dofinansowanie zadania

W terminie wynikającym i Rozporządzenia oraz „Zasad…” państwowa jednostka budżetowa składa do Wojewódzkiego Funduszu wniosek o dofinansowanie zadania (na formularzu dla danej dziedziny obowiązującym w Wojewódzkim Funduszu). Wnioski poddane są ocenie formalnej i merytorycznej.

 

2. Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania

Na podstawie złożonych i ocenionych wniosków tworzony jest projekt listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu na dany rok kalendarzowy. Projekt uzgadniany jest z właściwymi dysponentami części budżetowych a następnie tworzona jest ostateczna lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.

 

3. Umowa o realizację zadania przez państwową jednostkę budżetową

Gdy lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania jest ostatecznie zaakceptowana, państwowa jednostka budżetowa składa do Wojewódzkiego Funduszu harmonogram rzeczowo-finansowy zadania (2 egz.), na podstawie którego przygotowywana jest umowa o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej.  

 

4. Uruchomienie środków z rezerwy celowej

Po podpisaniu umowy o realizację zadania państwowa jednostka budżetowa składa wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej. Po akceptacji wniosku, Wojewódzki Fundusz przelewa kwotę dofinansowania na konto Ministra Środowiska.

 

5. Realizacja zadania

Po uzyskaniu decyzji Ministra Środowiska państwowa jednostka budżetowa przystępuje do realizacji zadania. Wykonawcy wybierani są zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

6. Rozliczenie przekazanych środków

W terminie wynikającym z umowy, państwowa jednostka budżetowa przedkłada do Wojewódzkiego Funduszu dokumenty do rozliczenia zadania, tj. faktury VAT i rachunki (wraz z protokołami odbioru). W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty przekazanej na realizację zadania, państwowa jednostka budżetowa wnioskuje o korektę decyzji do Ministra Środowiska.

 

7. Sprawozdanie z realizacji zadania

W terminie wynikającym z umowy, państwowa jednostka budżetowa przedkłada do Wojewódzkiego Funduszu sprawozdanie z realizacji zadania oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego i rzeczowego.