Program JAWOR 2

Program JAWOR 2

Wnioskodawca
 • Osoby fizyczne
Dziedzina finansowania
 • Ochrona powietrza
 • Odnawialne źródła energii
Rodzaj zadania
Zadania określone w Programie "JAWOR 2”
Zakres finansowania

Program “JAWOR 2” dotyczy wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła, termomodernizacji budynków jednorodzinnych, dla których łączna powierzchnia docieplana nie przekracza 600 m2 oraz zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.

W ramach Programu, do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące:

1. wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe proekologiczne źródła wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym m.in.:

 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
 • montaż kotła olejowego,
 • montaż ogrzewania elektrycznego,
 • montaż kotła na biomasę (kocioł zgazowujący, kocioł na pellet) w tym kotły wielopaliwowe, pod warunkiem, że jednym z paliw nie jest węgiel/ekogroszek
 • montaż pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • montaż pompy ciepła powietrze/woda,
 • montaż gruntowej pompy ciepła,

2. docieplenia przegród budowlanych oddzielających pomieszczenia od środowiska zewnętrznego lub od pomieszczeń nieogrzewanych, w tym:

 • przegrody pionowe (ściany zewnętrzne/ściany wewnętrzne),
 • dachy/stropodachy/stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami,
 • podłogi na gruncie/stropy nad piwnicą,

3. wymiana stolarki otworowej (w pomieszczeniach ogrzewanych), w tym:

 • stolarka okienna (okna/drzwi balkonowe/okna połaciowe),
 • powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
 • stolarka drzwiowa,
 • bramy garażowe (w garażach ogrzewanych),

4. zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW lub rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem, że łączna moc instalacji nie przekroczy 10 kW.

 

Zakres realizowanej inwestycji dot. termomodernizacji budynku (ocieplenie przegród budowlanych) musi wynikać z audytu energetycznego budynku, wykonanego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wykonany audyt energetyczny musi zawierać opis stanu istniejącego obiektu i opis mających możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki – dotyczy wartości współczynników przenikania ciepła Ucmax [W/(m2*K)].

Możliwość uzyskania dofinansowania na termomodernizację budynku uzależniona jest od wymiany bezklasowego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła lub od posiadania na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie źródła ciepła spełniającego wymagania prawa lokalnego.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wykonania w całości wariantu wskazanego w audycie energetycznym budynku.

Wykonanie audytu energetycznego nie jest wymagane dla przedsięwzięć, które obejmują tylko zadania związane z wymianą źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji oraz zakupem i/lub wymianą stolarki okiennej/drzwiowej/bram garażowych i/lub montażem paneli fotowoltaicznych.

Koszty kwalifikowane:

 • koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła wraz z osprzętem oraz koszty związane z modernizacją/wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • koszty wykonania prac budowlanych wraz z niezbędnymi materiałami, (docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, ),
 • inne koszty, o ile Wojewódzki Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowego wykonania termomodernizacji,
 • koszty zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi materiałami,
 • koszty wykonania audytu energetycznego budynku – opracowania zawierającego opis stanu istniejącego termomodernizowanego obiektu, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii, o ile dokument ten sporządzony został maksymalnie na 3 miesiące przed terminem złożenia wniosku,

Koszty niekwalifikowane:

 • koszty przygotowania dokumentacji technicznej innej niż audyt energetyczny,
 • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
 • instalacja odgromowa,
 • nadzór inwestorski.
Forma dofinansowania

preferencyjna pożyczka o stałym oprocentowaniu bez możliwości umorzenia

Terminy naboru

nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od dnia 03.10.2022 r. do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Funduszu o zakończeniu naboru

Warunki finansowe

WFOŚiGW w Krakowie udzieli dofinansowania na zadania zgodne z Programem „Jawor 2” w formie pożyczki na podstawie umowy zawartej z Beneficjentem.

Pożyczki nie podlegają umorzeniu.

Dla pożyczek Fundusz stosuje oprocentowanie stałe w wysokości 5,0%.

Spłata pożyczki wraz z odsetkami następuje zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa jest wymagalna do 30 (trzydziestu) dni od dnia przekazania przez WFOŚiGW w Krakowie ostatniej transzy środków na rachunek Beneficjenta, przy czym odsetki należne za okres od dnia następnego po dniu wypłaty pierwszej transzy pożyczki i kolejnych, do dnia poprzedzającego wypłatę ostatniej transzy pożyczki zostaną doliczone do pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej.

Fundusz bada zdolność Wnioskodawcy do spłaty pożyczki. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od posiadania przez Wnioskodawcę zdolności do jej spłaty.

Zawarcie umowy uzależnione jest od akceptacji przez Fundusz proponowanego zabezpieczenia spłaty pożyczki (zgodnego z Programem Jawor 2).

Dofinansowanie w formie pożyczki może wynieść do 100% kosztu kwalifikowanego.

Minimalna kwota pożyczki – 10 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki – 150 000,00 zł.

Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Warunki podstawowe formalne

Pomoc finansowa przyznawana jest przez WFOŚiGW w Krakowie na podstawie złożonego wniosku.

Nabór wniosków, ich ocena i przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie w systemie ciągłym z zachowaniem trybu i warunków wynikających z postanowień zawartych w Programie „Jawor 2”.

Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące kryteria formalne:

 1. posiadać tytuł prawny do nieruchomości,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. w momencie spłaty ostatniej raty wiek Pożyczkobiorcy nie może przekraczać 75 lat,
 4. posiada udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 5. posiada łączny dochód roczny powyżej 135 000,00 zł,
 6. w przypadku Wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim i pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, warunkiem zawarcia umowy pożyczki będzie wystawienie wspólnie podstawowego zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z należnościami ubocznymi (wierzytelność) w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W takiej sytuacji dopuszczalne jest również wyliczenie, z dochodów uzyskiwanych łącznie przez współmałżonków zdolności finansowej do spłaty zadłużenia, pod warunkiem, że Wnioskodawca spełnia kryterium określone w pkt 4 i 5.

W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku tylko przez jednego ze współwłaścicieli, wówczas niezbędne jest przedłożenie pisemnego oświadczenia o zgodzie wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.

Warunki szczegółowe

Złożenie kompletnego, prawidłowo podpisanego wniosku na obowiązujących drukach wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie trwania naboru wniosków w ramach przedmiotowego Programu.
Formularz wniosku w formie EDYTOWALNEJ, znajduje się w Portalu Beneficjenta w zakładce „Programy i konkursy” – Program „Jawor 2”.

Wnioski należy złożyć w następujący sposób:

– w wersji elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie (rejestracja do Portalu –  przejdź >>). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.

– w wersji podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:

 1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
 2. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP) – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >>.
Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Powiązane posty
Kontakt

883 318 933 – Jolanta Wyżga

785 855 935 – Joanna Senisson

785 855 926 – Alicja Przygoda-Ciągło

785 855 948 – Lidia Kucała

785 855 920 – Joanna Dominiak-Paradowska

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj