Warunki udzielania pożyczek dla Beneficjentów: Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”

Warunki udzielania pożyczek dla Beneficjentów: Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”

Wnioskodawca
 • JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Ochotnicza Straż Pożarna
Dziedzina finansowania
 • Pozostałe
Rodzaj zadania
"Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych" oraz Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”
Zakres finansowania

Zgodny z warunkami określonymi w Programach:

Ogólnopolskim programie finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

Koszt kwalifikowany stanowi zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu pływającego itd.

Programie „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:

 • zakup i wyposażenie jednostek OSP w:
 1. sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (zgodny z Załącznikiem nr 1 Regulaminu naboru do Programu),
 2. samochód specjalny lekki rozpoznania/rozpoznawczo-ratowniczy (z oznaczeniem SLRr), którego pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu,
 3. pojazd/ciągnik typu QUAD, pojazd ATV, którego pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu,
 • modernizację (naprawę) samochodu pożarniczego (w tym na zakup części zamiennych) pozwalającą na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie posiadanej floty.
Forma dofinansowania

Pożyczka

Terminy naboru

nabór na czas trwania Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”

Warunki finansowe

Pożyczka udzielana ze środków Funduszu i dotacja uzyskana w ramach w/w Programów Priorytetowych nie mogą łącznie przekraczać 100% kosztów kwalifikowanych.

Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w przypadku braku prawnej możliwości jego odliczenia przez Beneficjenta.

Dla pożyczek Fundusz stosuje oprocentowanie stałe w wysokości 2,00%.

Pożyczki udzielane są na okres min. 3 lat od dnia podpisania umowy.

Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 10 (dziesięciu) lat – łącznie z okresem karencji. Okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 12 (dwunastu) miesięcy od daty wykorzystania pożyczki określonej w umowie.

Pożyczki nie podlegają umorzeniu.

Warunki podstawowe formalne

Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).
Formularz wniosku w formie EDYTOWALNEJ, znajduje się w Portalu Beneficjenta w zakładce „Nabory ciągłe” – Inne Zadania Inwestycyjne.

Wnioski należy złożyć w następujący sposób:

 • w wersji elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30 (rejestracja do Portalu –  przejdź >>). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
 • w wersji podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
 1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
 2. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP) – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY.
Warunki szczegółowe

Pożyczki będą udzielane zgodnie z wymogami określonymi w Programach:

 • Ogólnopolskim programie finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych;
 • Programie „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”;
 • Warunkach udzielania pożyczek dla Beneficjentów Programów w/w Programów Priorytetowych.
Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Powiązane posty
Kontakt

785-855-935 Joanna Senisson

883-318-933 Jolanta Wyżga

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj