O Funduszu

Organizacja

Podstawy prawne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest instytucją powołaną w 1993 roku w celu finansowania ochrony środowiska. Działalność Funduszu jako samorządowej osoby prawnej regulują przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).

Organizację wewnętrzną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, szczegółowy tryb działania jego organów oraz sposób udzielania pełnomocnictw określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2386) i wydane na jego podstawie Zarządzenie Nr 22-2017 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Członkami Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Regulamin organizacyjny biura WFOŚiGW w Krakowie ustalony uchwałą Nr 1084-2018 Zarządu WFOŚiGW w Krakowie z dnia 26 września 2018 r., która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.

Zasady gospodarki finansowej Wojewódzkiego Funduszu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r.  w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1479).

Inne akty prawne, które odnoszą się do działalności Wojewódzkiego Funduszu:  

    • ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
    • ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
    • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1808);
  • ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

Teksty poszczególnych aktów prawnych można znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji oraz stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 Dokumenty regulujące pracę WFOŚiGW w Krakowie

Numer rachunku bankowego bieżącego

Bank Gospodarstwa Krajowego 71 1130 1150 0012 1244 4420 0001

Przyjmowanie stron

Prezes Zarządu, jego zastępca lub upoważniony pracownik przyjmuje w sprawach uwag, wniosków czy skarg, w siedzibie Funduszu w Krakowie, po wcześniejszym umówieniu się.

Numer telefonu do kontaktu w sprawie spotkania – 12 422 94 90 wew. 6.1

Adres email: biuro@wfos.krakow.pl 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj