Doradztwo energetyczne 1.0 (Archiwum)

Informacje​ ogólne

 

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie).

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

CEL PROJEKTU
Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20.
Zgodnie z celem ogólnym Projektu wybór celów szczegółowych odpowiada obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla wsparcia realizacji unijnego celu 20/20/20 (w przypadku Polski 20/20/15) i są adekwatne do zidentyfikowanych barier rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz uwarunkowań dla konieczności wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa, przemysłu oraz osób fizycznych, wynikającego z prawa UE i dokumentów programowych.
SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU
1. Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
2. Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP.
3. Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE.
KOŃCOWI ODBIORCY USŁUG DORADCZYCH
  • Osoby fizyczne,
  • Przedsiębiorcy,
  • Sektor publiczny, w tym gminy,
  • Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,
  • Państwowe jednostki budżetowe,
  • Szkoły wyższe,
  • Organy władzy publicznej (np. ministerstwa).
ZAKRES WSPARCIA
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjnych:
• szkolenia i działania informacyjne skierowane do samorządów, przedsiębiorców, w tym MŚP i społeczności lokalnej w tym osób fizycznych, z zakresu efektywności energetycznej i OZE,
• informacja i wymiana doświadczeń z wykorzystaniem systemów informatycznych,
• przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń energetyków gminnych.
Usługi doradcze związane z przygotowaniem PGN/SEAP:
• promowanie wśród gmin idei posiadania planów gospodarki niskoemisyjnej oraz wskazywanie na korzyści wynikające z realizacji PGN-ów,
• zachęcanie miast i gmin do przystępowania do Porozumienia Burmistrzów,
• wspieranie gmin w przygotowaniu PGN/SEAP, w tym m.in. przygotowania zakresu PGN, bazy inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych,
• identyfikacja projektów możliwych do wsparcia ze środków publicznych, w tym z funduszy UE.
Usługi doradcze związane z przygotowaniem i wdrożeniem inwestycji w zakresie EE i OZE:
• wsparcie w zakresie weryfikowania audytów energetycznych,
• wsparcie w zakresie wdrażania rekomendacji wynikających z audytów energetycznych,
• wsparcie w zakresie poprawnej realizacji zamówień publicznych,
• wsparcie w zakresie nowych wymogów KE dotyczących pomocy publicznej w sektorze energetyki,
• wsparcie w zakresie instrumentów finansowych.
Usługi doradcze w zakresie aplikowania o środki UE:
• informowanie o możliwych i najkorzystniejszych źródłach finansowania projektu,
• doradztwo w zakresie montażu finansowego projektu,
• doradztwo w zakresie stosowania wytycznych MIiR w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o środki funduszy UE.
Usługa doradcza może mieć formę spotkania informacyjnego, porady telefonicznej, zapytania mailowego, konsultacji, doradztwa indywidualnego, szkolenia, konferencji, czy też webinaru.
Zapraszamy także do zapoznania się z filmami nt. Projektu Doradztwa

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POliŚ) 2014-2020 – [pobierz]

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj