Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa – MIRS

Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa – MIRS

Wnioskodawca
 • JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
Dziedzina finansowania
 • Ochrona powietrza
 • Ochrona przyrody
Rodzaj zadania
Modernizacja infrastruktury rekreacyjno – sportowej
Zakres finansowania

Modernizacja infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej. Pomoc finansowa będzie obejmować ogólnodostępne, wielofunkcyjne, niekubaturowe obiekty sportowo-rekreacyjne na otwartym powietrzu, w szczególności obiekty umożliwiające masowe uprawianie sportu i rekreacji oraz integrację lokalnych społeczności. Finansowanie w ramach Programu obejmuje modernizację oświetlenia oraz złożenie nowych bądź rewitalizację istniejących terenów zielonych.

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

od 28.03.2024 r. do 15.04.2024 r.

 

Wniosek należy złożyć w następujący sposób:

— w wersji elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30 (rejestracja do Portalu –  przejdź >>). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.

— w wersji podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:

 1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
 2. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP) – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY.

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Funduszu.

Warunki finansowe

Minimalny koszt kwalifikowany realizowanego zadania nie może być mniejszy niż 10 000,00 zł. Nie może on zmniejszyć się poniżej tej wartości również na etapie podpisywania umowy oraz rozliczenia zadania.

Maksymalne dofinansowanie na jedno zadanie nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 75 000,00 zł na jedno zadanie.

Warunki podstawowe formalne

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej „JST”, tj. gmin i powiatów z terenu województwa małopolskiego, które wcześniej złożyły wnioski w ramach Projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” organizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego i zostały zarekomendowane do dofinansowania.

Zadanie dotyczy ogólnodostępne, wielofunkcyjne, niekubaturowe obiekty sportowo-rekreacyjne na otwartym powietrzu, w szczególności obiekty umożliwiające masowe uprawianie sportu i rekreacji oraz integrację lokalnych społeczności.

Warunki szczegółowe

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie na modernizację istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych, przez które rozumie się:

 1. ogólnodostępne boiska sportowe – m.in.: piłkarskie, lekkoatletyczne (w tym przyszkolne),
 2. wielofunkcyjne boiska sportowe – przeznaczone m.in. do gry w piłkę ręczną,
  w siatkówkę, w koszykówkę (w tym przyszkolne),
 3. siłownie plenerowe,
 4. skateparki,
 5. place sportowo-rekreacyjne – sprzyjające aktywności fizycznej oraz rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości, wyposażone m.in. w urządzenia typu street workout,

 

Poprzez wykonanie działań związanych z:

założeniem nowych bądź rewitalizacją istniejących terenów zielonych, w tym:

— przygotowanie terenów pod nasadzenia i koszty dokonania nasadzeń,

— zakup sadzonek drzew i krzewów,

— założenie trawników,

— prace pielęgnacyjne i konserwacyjne pomników przyrody, tj.: usunięcie martwych lub chorych gałęzi w koronach drzew, cięcia prześwietlające i formujące, założenia wiązań elastycznych i sztywnych w koronach drzew,

— zabiegi lecznicze drzew i zwalczające szkodniki,

— oznakowanie chronionych form przyrody,

modernizacją oświetlenia, tj.: wymiana istniejącego oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne LED, przy czym:

— maksymalny jednostkowy koszt osiągnięcia efektu ekologicznego wynosi do 20 135 zł/kW nowej mocy,

— zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną nie może być mniejsze niż 25%.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Artur Tomasiewicz: artur.tomasiewicz@wfos.krakow.pl

Joanna Czeluśniak: joanna.czelusniak@wfos.krakow.pl

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj