Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Wnioskodawca
  • Osoby fizyczne
Dziedzina finansowania
  • Ochrona powietrza
Rodzaj zadania
Program Priorytetowy "Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych
Zakres finansowania

W ramach Programu do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące:
– docieplenia ścian zewnętrznych budynków,
– docieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją/stropów nad piwnicami,
– docieplenia podłóg na gruncie,
– wymiany stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.

 

Łączna powierzchnia termomodernizowanych przegród nie może być większa niż 600 m2.

Forma dofinansowania

Pożyczka

Terminy naboru

Nabór wniosków prowadzony był do 31.12.2019 r.

Warunki finansowe

Pożyczka:
– do 90% kosztów kwalifikowanych brutto,
– oprocentowanie preferencyjne od 2,0% w skali roku,
– minimalna kwota pożyczki 20 000,00 zł*,
– maksymalna kwota pożyczki 100 000,00 zł,
– możliwość umorzenia do 20% pożyczonego kapitału,
– brak opłat i prowizji.

 

*w przypadku uzyskania współfinansowania zadania z innych środków publicznych (krajowych, Unii Europejskiej lub zagranicznych), minimalna kwota pożyczki może zostać obniżona, jednak do kwoty nie mniejszej niż 10 000,00 zł

Warunki podstawowe formalne

Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.

Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu – przejdź >>).

Udokumentowanie tytułu własności lub prawa do dysponowania nieruchomością.

Dostarczenie audytu energetycznego lub charakterystyki energetycznej oraz rzutów ścian i stropów budynku (zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%).

Warunki szczegółowe

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne spełniające następujące kryteria formalne:

  1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. w momencie spłaty ostatniej raty wiek żadnego z Pożyczkobiorców nie może przekraczać 75 lat,
  3. posiadają udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. w przypadku wnioskodawców będących w związku małżeńskim i pozostających we  wspólności majątkowej małżeńskiej wniosek musi być złożony przez oboje małżonków (w sytuacji, gdy współmałżonek uzyskuje dochody za granicą zdolność kredytowa małżeństwa weryfikowana jest jedynie w oparciu o udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. maksymalna liczba Wnioskodawców nie może przekraczać 4 (cztery) osoby.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie wskaźników Funduszu:
– docieplenie ścian zewnętrznych – 150 zł brutto/m2,
– docieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami – 150 zł brutto/m2,
– docieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą – 150 zł brutto/m2,
– wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej – 400 zł brutto/m2.

 

Finansowanie dotyczy zakupu materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z dociepleniem budynku. Nie stanowią kosztu kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze.

 

 

Do Programu nie mogą być zgłaszane:

  1. zadania/elementy zadań zakończone przed decyzją o przyznaniu dofinansowania (uchwała Zarządu WFOŚiGW w Krakowie),
  2. budynki, które uzyskały pozwolenie na budowę po 01.01.2009 r.

 

 

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

Koszty kwalifikowane:

– koszty wykonania prac budowlanych wraz z niezbędnymi materiałami, (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich,  itp.),
– inne koszty, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowego wykonania termomodernizacji,
– koszty wykonania audytu energetycznego/opracowania zawierającego opis stanu istniejącego termomodernizowanego obiektu, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.

Koszty niekwalifikowane:

– koszty przygotowania dokumentacji technicznej,
– zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
– wydatki na orynnowanie, instalację odgromową,
– nadzór inwestorski.

 

MOŻLIWE FORMY ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI:

Wojewódzki Fundusz na zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami wymaga ustanowienia zabezpieczenia – każdorazowo, indywidualnie według wyboru Wojewódzkiego Funduszu. Zasadą jest, że Wojewódzki Fundusz na zabezpieczenie spłat pożyczki wraz z odsetkami wymaga ustanowienia podwójnego zabezpieczenia, w tym weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe dopuszczalne formy zabezpieczenia to między innymi:

1) poręczenie wekslowe – poręczyciel zobowiązany jest do złożenia i podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (WFOŚiGW bada zdolność Poręczyciela/i do spłaty pożyczki, wiek żadnego Poręczyciela/i w chwili spłaty ostatniej raty nie może przekroczyć 75 lat);

2) zastaw rejestrowy i zastaw na rzeczach ruchomych (odpowiadający wartości co najmniej 150% kwoty pożyczki);

3) hipoteka na nieruchomości  wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia budynku (o ile nieruchomość jest zabudowana);

4) umowa cesji wierzytelności z rachunku bankowego lub blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych;

5) kaucja pieniężna;

6) umowa poręczenia (WFOŚiGW bada zdolność Poręczyciela/i do spłaty pożyczki, wiek żadnego Poręczyciela/i w chwili spłaty ostatniej raty nie może przekroczyć 75 lat);

7) poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego do kwoty odpowiadającą wartości co najmniej 150% kwoty pożyczki i na okres do 3 miesięcy od daty ostatniej raty pożyczki (dopuszczalne w przypadku, gdy pierwszym zabezpieczeniem nie jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową);

8) inne dopuszczone prawem i uzgodnione z Funduszem formy zabezpieczenia wierzytelności.

 

Hipoteka jest preferowaną formą zabezpieczenia  dla pożyczki powyżej 70 000 zł i winna być ustanowiona na nieruchomościach o wartości odpowiadającej co najmniej 150% kwoty pożyczki.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że hipoteka na nieruchomościach podlegających ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052), tj. na m.in. nieruchomościach rolnych o powierzchni przekraczającej 0,3 ha, nie będzie akceptowana jako zabezpieczenie pożyczek udzielanych w ramach programu JAWOR. 

Hipoteka na rzecz WFOŚiGW może zostać ustanowiona wyłącznie w przypadku nieruchomości wolnych od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich, w tym ograniczonych praw rzeczowych, w szczególności hipoteki, z wyłączeniem służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu (w przypadku hipoteki na nieruchomości zabudowanej, wymagana jest cesja praw z polisy ubezpieczeniowej).

Decyzja o przyjęciu zabezpieczenia hipotecznego na pozostałych nieruchomościach rolnych będzie podejmowana każdorazowo indywidualnie. 

 

Fundusz może zażądać sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny) oferowanego zabezpieczenia przez rzeczoznawcę majątkowego (przykładowo w przypadku ustanowienia hipoteki lub zastawu).

 

Warunki uruchomienia dofinansowania:

Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi maksymalnie w 2 transzach po zakończeniu poszczególnych etapów prac i po złożeniu przez Pożyczkobiorcę dokumentów, zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z Wojewódzkim Funduszem, tj.:

– w terminach przewidzianych umową,

– po przedłożeniu wymaganego zabezpieczenia,

faktur z adnotacją o dofinansowaniu zakresu rzeczowego objętego fakturą wraz z ich dwoma kserokopiami i protokołem odbioru (zapłata faktury/rachunku powyżej 15 000,00 zł (piętnastu tysięcy) winna nastąpić w całości przelewem bankowym (rozliczenie zaliczek na rzecz wykonawcy również następuje na podstawie faktur zaliczkowych).

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż prace termomodernizacyjne dofinansowane z udziałem środków publicznych w ramach programu Program Priorytetowy „Jawor”, powinny być wykonane przez profesjonalne podmioty specjalizujące się w prowadzeniu robót budowlanych, gwarantujące wykonanie prac zgodnie z zapisami zawartymi w ocenie energetycznej. Wykonawcy winni być przedsiębiorcami zarejestrowanymi w odpowiednim rejestrze – Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na bieżąco wywiązującymi się ze zobowiązań publicznoprawnych. Wykonanie prac winien potwierdzać protokół odbioru, a podstawą zapłaty wynagrodzenia winna być faktura wystawiona przez wykonawcę prac. Dopiero komplet dokumentacji wymagany w umowie pożyczki może być podstawą do wypłaty środków przez WFOŚiGW w Krakowie.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Piotr Janowski (kwestie merytoryczne) – 883 318 930

Małgorzata Głuszek-Kot (kwestie finansowe) – 785 855 947

Renata Czerw (kwestie finansowe) – 785 851 769

Doradcy Energetyczni:

Katarzyna Bryzek – 785 855 938

Justyna Jesionek – 785 855 937

Janusz Sułowski – 785 855 603

Paweł Korczak – 785 855 524

Mariusz Sałęga – 785 855 930

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange