Program „Mały Strażak”

Program „Mały Strażak”

Wnioskodawca
 • Ochotnicza Straż Pożarna
Dziedzina finansowania
 • Pozostałe
Rodzaj zadania
Mały Strażak
Zakres finansowania

Pomoc finansowa nie jest udzielana na zadania zrealizowane przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:

1) dofinansowanie zakupu:

  1. umundurowania i wyposażenia osobistego dla członków MDP,
  2. sprzętu służącego do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych dla MDP,
  3. sprzętu i modeli szkoleniowych do nauki udzielania pierwszej pomoc dla MDP

w zakresie zgodnym z treścią załącznika nr 1 do Programu.

2) dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych / turniejowych (trwających nie dłużej niż 3 dni)* – obejmujących m.in. szkolenia z ochrony przeciwpożarowej, obsługi sprzętu ratowniczo-gaśniczego, przyswajania wiedzy z zakresu BHP oraz nauki udzielania pierwszej pomocy, jak również wycieczki stanowiące element edukacji młodzieży w zakresie tradycji pożarnictwa ochotniczego i bezpieczeństwa powszechnego. Ponadto, uczestnictwo w zawodach sportowo-pożarniczych pozwalających na praktyczne zastosowanie przez członków MDP zdobytej wiedzy w obszarze działania ochotniczych straży pożarnych.

Zakres wskazany w pkt. 1 ma być przeznaczony wyłącznie dla dzieci i młodzieży będącej członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej funkcjonującej przy wnioskującej jednostce OSP.

*  Uwaga: jeżeli wyjazd szkoleniowy / turniejowy członków MDP będzie realizowany w okresie dłuższym niż wynikający z zapisów Programu – dofinansowanie zostanie wypłacone TYLKO za okres 3 dni na podstawie prawidłowych dokumentów rozliczeniowych.

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór: od 06.03.2023 r. do 17.03.2023 r.

Warunki finansowe

Wsparcie finansowe skierowane jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.

Alokacja środków  w ramach naboru: 200 000,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto.
Pozostałe 50% kosztów zadania (w tym VAT) płatne będzie ze środków Dotowanego i/lub środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Wnoskodawcą może być TYLKO jednostka OSP.

Warunki podstawowe formalne

Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.

Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do biura Wojewódzkiego Funduszu w dwóch wersjach, tj.:

  1. elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie (www.portal.wfos.krakow.pl). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
  2. podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
   a) w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
   b) przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy – czyli Jednostki OSP) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP) – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >>
   Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY dokumentów.

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Funduszu.

Instrukcja założenia podkonta na instytucję na platformie ePUAP – POBIERZ>>

Warunki szczegółowe

Warunkiem przyznania dofinansowania jest uzyskanie pozytywnej opinii Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej lub osoby przez niego upoważnionej. Opinia zostanie wystawiona na podstawie zestawienia złożonych wniosków, przygotowanego przez Wojewódzki Fundusz dla Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Zadanie musi zostać zrealizowane do dnia 31.08.2023 r.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Powiązane posty
Kontakt

Anna Kicińska – Dyrda – 785 855 523

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj