Program „Mały Strażak”

Program „Mały Strażak”

Wnioskodawca
 • Ochotnicza Straż Pożarna
Dziedzina finansowania
 • Pozostałe
Rodzaj zadania
Mały Strażak
Zakres finansowania

W ramach Programu można ubiegać się o:

 • – dofinansowanie na zakup:
  1. umundurowania i wyposażenia osobistego dla członków MDP
  2. sprzętu służącego do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych dla MDP
  3. sprzętu i modeli szkoleniowych do nauki udzielania pierwszej pomoc dla MDP

     w zakresie zgodnym z treścią załącznika nr 1 do Programu.

 • – dofinansowanie na wyjazd szkoleniowy / turniejowy (maksymalnie 3 dni) – obejmujący m.in. szkolenia z ochrony przeciwpożarowej, obsługi sprzętu ratowniczo-gaśniczego, przyswajania wiedzy z zakresu BHP oraz nauki udzielania pierwszej pomocy, jak również wycieczki stanowiące element edukacji młodzieży w zakresie tradycji pożarnictwa ochotniczego i bezpieczeństwa powszechnego. Ponadto, uczestnictwo w zawodach sportowo-pożarniczych pozwalających na praktyczne zastosowanie przez członków MDP zdobytej wiedzy w obszarze działania ochotniczych straży pożarnych.
Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

od 14.02.2024 r. do 01.03.2024 r. 

 

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do biura Wojewódzkiego Funduszu w dwóch wersjach, tj.:

  1. elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie (www.portal.wfos.krakow.pl). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
  2. podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
   a) w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
   b) przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy – czyli Jednostki OSP) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP) – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >>
   Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY dokumentów.

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Funduszu.

Instrukcja założenia podkonta na instytucję na platformie ePUAP – POBIERZ>>

Warunki finansowe

Maksymalne dofinansowanie na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowalnym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Warunki podstawowe formalne

Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.

Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).

 

Warunki szczegółowe

Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia ogłoszenia naboru wniosków w ramach Programu do 30.08.2024 r., przy czym zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Anna Kicińska – Dyrda – 785 855 523

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj