Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

Informacje ogólne

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

 

Program skierowany jest do:

a) Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
b) Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

 

Finansowanie obejmuje zakup i montaż:

 1. instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 2. instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 3. pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 4. instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,
  służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
 5. towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1, 2, 4. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1, 2 lub 4.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup środków trwałych, sprzętu i wyposażenia: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem.

Nie kwalifikuje się:

 • nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu,
 • kosztu podatku od towarów i usług (VAT),
 • kosztów audytu energetycznego.

 

Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku  o dofinansowanie (w wersji podpisanej) do 30.06.2027 r.

UWAGA: Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOSiGW. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji wymienionych w części 7.5 Programu, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.

 

Intensywność dofinansowania

 • Dofinansowanie w formie dotacji :
  • dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
  • dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł.
 • Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie w formie dotacji wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł
 • Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.
 • Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych netto, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych netto przedsięwzięcia.

 

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, a w przypadku przedsięwzięć dotyczących pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.


Kroki do uzyskania dofinansowania

1. Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem naboru wniosków zamieszczonym poniżej.

2. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta na Portalu Beneficjenta – zarejestruj się:

 • rejestracja jako osoba fizycznaprzejdź>>  Dodatkowa instrukcja (CZĘŚĆ A) – przejdź>>
 • rejestracja jako osoba prawna (prowadzącą działalność) – przejdź>>

3. Zaloguj się na Portalu Beneficjenta i pobierz formularz wniosku z zakładki OFERTY FUNDUSZU -> PROGRAMY I KONKURSY zgodnie z instrukcją (CZĘŚĆ B).

4. Wypełnij wniosek i upewnij się, czy wszystko zostało prawidłowo wypełnione klikając w prawym górnym rogu wniosku „Weryfikacja formularza” (żadne pole nie może wyświetlać się na czerwono, status wniosku musi być „poprawny”) a następnie zapisz prawidłowo wypełniony wniosek na swoim dysku.

5. Prześlij zapisaną wersję elektroniczną (tj. wypełniony plik PDF, niepodpisany, nie skan) za pomocą skrzynki podawczej PDF na swoim koncie w Portalu Beneficjenta.

6. Złóż wersję podpisaną wniosku (wraz z załącznikami):

 • za pomocą Profilu Zaufanego (jest to zalecana przez nas droga, przyspieszająca wpływ wniosku):
  • nie posiadasz podpisu kwalifikowanego? Podpisz wniosek (wraz z załącznikami) elektronicznie Profilem Zaufanym i wyślij go zgodnie z instrukcją przejdź>>)
  • posiadasz podpis kwalifikowany? Podpisz wniosek (wraz z załącznikami) używając swojego certyfikatu, a następnie wyślij wniosek Profilem Zaufanym ze swojego konta INSTYTUCJI
 • lub wydrukuj wniosek (wraz z załącznikami), podpisz (oraz daj do podpisu osobom trzecim jeśli dotyczy) i złóż osobiście w siedzibie Funduszu w pojemniku specjalnym na parterze lub wyślij pocztą tradycyjną na adres: WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków

UWAGA: wymagane jest złożenie wniosku w OBU wersjach tj. elektronicznej (o której mowa w pkt 5) oraz podpisanej (o  której mowa w pkt 6). Obie wersje muszą mieć taką samą sumę kontrolną (suma kontrolna to ciąg znaków generujący się pod kodem kreskowym na górze pierwszej strony. Suma ta powtarzana jest na każdej stronie więc nie można wymieniać pojedynczych stron. Suma zmienia się po każdej zmianie wprowadzonej we wniosku. 

 


Dokumentacja programu

 1. Regulamin naboru wniosków  
 2. Zasady udzielania pożyczek
 3. Program priorytetowy
 4. Zalecenia uproszczonego audytu energetycznego
 5. Lista wymaganych załączników do wniosku
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 7. Oświadczenie dotyczące instalacji
 8. Zgoda współmałżonka
 9. Zgoda współwłaściciela

UWAGA: formularz wniosku dostępny po zalogowaniu na Portalu Beneficjenta.

Projekt umowy dotacji: POBIERZ

Dokumenty do rozliczenia:

 1. Wniosek o płatność
 2. Protokół odbioru

   Instrukcja złożenia dokumentów do rozliczenia AGROENERGIA

 


Dodatkowe informacje

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – Przejdź>>

 

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami ogólnymi oraz regulaminem naboru.

W przypadku nie znalezienia odpowiedzi na swoje pytania prosimy o kontakt mailowy:
agroenergia@wfos.krakow.pl 

 

 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj