Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

Wnioskodawca
 • Ochotnicza Straż Pożarna
Dziedzina finansowania
 • Pozostałe
Rodzaj zadania
Bezpieczny Strażak
Zakres finansowania
 1. W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie na:
  • – zakup lekkiego samochodu specjalnego,
  • – zakup pojazdu / ciągnika typu QUAD, pojazdu ATV wraz z dodatkowym zakupem przyczepy transportowej,
  • – zakup łodzi ratowniczej wraz z dodatkowym zakupem przyczepy transportowej,
  • – naprawę samochodu pożarniczego (w tym na zakup części zamiennych). W ramach naprawy nie są kwalifikowane wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodu (m.in. zakup opon, wymiana filtrów, oleju itp.).
 2. Nie jest finansowany zakup jedynie przyczepy transportowej. Musi być ona zakupiona wraz z pojazdem / ciągnikiem typu QUAD, pojazdem ATV lub łodzią ratowniczą.
 3. W ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie jednego z wymienionych zakresów w ust. 1.
 4. Zakupione wyposażenie musi być fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania na rynku polskim i nie może być przekazywane na rzecz osób trzecich.
Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

od 14.02.2024 r. do 01.03.2024 r.

 

Wniosek należy złożyć w następujący sposób:

— w wersji elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30 (rejestracja do Portalu –  przejdź >>). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.

— w wersji podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:

 1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
 2. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP) – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY.

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Funduszu.

Warunki finansowe

Maksymalne dofinansowanie na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym:

Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowalnym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Warunki podstawowe formalne

Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia ogłoszenia naboru wniosków w ramach Programu do 31.10.2024 r., przy czym zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Warunki szczegółowe

Efektem ekologicznym Programu jest:

– obszar obsługiwany przez jednostkę/obszar objęty ochroną (ha)

– liczba osób objętych ochroną przed zagrożeniami (os.)

– liczba akcji/ interwencji przeprowadzonych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (szt.)

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.




Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

jolanta.skrabalak@wfos.krakow.pl

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj