Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna

Rodzaj zadania
Edukacja ekologiczna
Zakres finansowania

1. zajęcia, warsztaty, wycieczki edukacyjne, szkolenia
2. konkursy ekologiczne, turnieje wiedzy ekologicznej, olimpiady
3. ścieżki przyrodnicze
4. kampanie informacyjno – edukacyjne
5. akcje, happeningi, festiwale
6. publikacje, materiały edukacyjne, artykuły
7. inne działania z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania zasady zrównoważonego rozwoju

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór: do 28.02.2022 r.

Wniosek należy złożyć w wersji:
1) elektronicznej za pomocą Portalu Beneficjenta (niepodpisany plik ostateczny)
2) papierowej do biura Funduszu lub podpisanej elektronicznie przez Platformę ePUAP (profilem zaufanym (z konta Wnioskodawcy*) na skrytkę Funduszu)

Obie wersje wniosku (tj. wymienione w pkt 1) i pkt 2)) muszą wpłynąć do Wojewódzkiego Funduszu do godz. 15:30 ostatniego dnia ogłoszonego naboru.

 

* wniosek musi być wysłany z konta ePUAP wnioskodawcy. Jeżeli instytucja wnioskująca nie ma założonego konta na ePUAP wówczas należy:

1. zalogować się swoim profilem zaufanym na ePUAP

2. utworzyć konto instytucji zgodnie z dostępną opcją „Utwórz profil firmy lub instytucji„.

Dopiero wówczas można wysłać wniosek z utworzonego konta instytucji zgodnie z instrukcją.

Warunki finansowe

– do 90% kosztów kwalifikowanych brutto dla projektów realizowanych przez szkoły i przedszkola (w tym za pośrednictwem jst)
– do 70% kosztów kwalifikowanych brutto dla projektów realizowanych przez pozostałe podmioty

Warunki podstawowe formalne

1. Program skierowany do podmiotów, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje).
2. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
3. Docelowymi odbiorcami zadania powinny być dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież objęte obowiązkiem szkolnym
4. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).

Warunki szczegółowe

Fundusz finansuje edukację ekologiczną realizowaną w sposób niekomercyjny. Koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane wymienione są w rozdziale XIII Programu.

Jeżeli beneficjent jest płatnikiem podatku VAT, dotacja będzie przyznawana do wysokości kosztów kwalifikowanych netto (pomniejszona o wysokość podatku VAT)

Suma przyznanej dotacji dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 50 000,- zł w danym roku kalendarzowym.

Zadanie musi dawać wymierne efekty ekologiczne i rzeczowe (np. liczba przeszkolonych osób, liczba egzemplarzy wydanej i rozdystrybuowanej publikacji).

Realizacja zadania musi kończyć się w terminie umożliwiającym złożenie kompletnych dokumentów do rozliczenia umowy do 30 października w danym roku kalendarzowym.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

516 280 008 – Joanna Czeluśniak

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj