Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna

Rodzaj zadania
Edukacja ekologiczna
Zakres finansowania

1. zajęcia, warsztaty, wycieczki edukacyjne, szkolenia
2. konkursy ekologiczne, turnieje wiedzy ekologicznej, olimpiady
3. ścieżki przyrodnicze
4. kampanie informacyjno – edukacyjne
5. akcje, happeningi, festiwale
6. publikacje, materiały edukacyjne, artykuły
7. audycje radiowe
8. programy telewizyjne
9. inne działania z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania zasady zrównoważonego rozwoju

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór: do 31.01.2018 r.

Warunki finansowe

1. dla organizacji pozarządowych:
– do 100% kosztów kwalifikowanych brutto zadania, o ile suma wartości projektów zgłoszonych przez dany podmiot do realizacji w roku kalendarzowym nie przekracza 20 000,00 złotych,
– do 90% kosztów kwalifikowanych brutto zadania, o ile suma wartości projektów zgłoszonych przez dany podmiot do realizacji w roku kalendarzowym przekracza 20 000,00 złotych;
2. dla pozostałych podmiotów – do 80% kosztów kwalifikowanych brutto

Warunki podstawowe formalne

1. Program skierowany do podmiotów, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna.
2. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
3. Docelowymi odbiorcami zadania powinny być dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież objęte obowiązkiem szkolnym
4. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).

Warunki szczegółowe

Fundusz finansuje edukację ekologiczną realizowaną w sposób niekomercyjny. Koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane wymienione są w rozdziale XIII Programu.

Jeżeli beneficjent jest płatnikiem podatku VAT, dotacja będzie przyznawana do wysokości kosztów kwalifikowanych netto (pomniejszona o wysokość podatku VAT)

Suma przyznanej dotacji dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 100 000,- zł w danym roku kalendarzowym.

Zadanie musi dawać wymierne efekty ekologiczne i rzeczowe (np. liczba przeszkolonych osób, liczba egzemplarzy wydanej i rozdystrybuowanej publikacji).

Realizacja zadania musi kończyć się w terminie umożliwiającym złożenie kompletnych dokumentów do rozliczenia umowy do 30 października w danym roku kalendarzowym.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

516 280 008 – Joanna Czeluśniak
504 923 089 – Filip Mossoczy

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj