Program Priorytetowy „Edukacja ekologiczna”

Program Priorytetowy „Edukacja ekologiczna”

Rodzaj zadania
Edukacja ekologiczna
Zakres finansowania

1. zajęcia, warsztaty, wycieczki edukacyjne, szkolenia
2. konkursy ekologiczne, turnieje wiedzy ekologicznej, olimpiady
3. ścieżki przyrodnicze
4. kampanie informacyjno – edukacyjne
5. akcje, happeningi, festiwale
6. publikacje, materiały edukacyjne, artykuły
7. inne działania z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania zasady zrównoważonego rozwoju

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór: do 11.03.2024 r. 

Wniosek należy złożyć w 2 wersjach:
1) elektronicznej za pomocą Portalu Beneficjenta (niepodpisany plik ostateczny)
2) podpisanej w wybrany przez siebie sposób: tradycyjnie papierowo do biura Funduszu lub elektronicznie podpisem kwalifikowanym przez Platformę ePUAP (z konta Wnioskodawcy* na skrytkę Funduszu).  UWAGA: podpisując dokument elektronicznie należy go najpierw zapisać jako plik nieedytowalny (za pomocą opcji: DRUKUJ – PRINT TO PDF).

Obie wersje wniosku (tj. wymienione w pkt 1) i pkt 2)) muszą wpłynąć do Wojewódzkiego Funduszu do godz. 15:30 ostatniego dnia ogłoszonego naboru.

 

* wniosek musi być wysłany z konta ePUAP wnioskodawcy. Jeżeli instytucja wnioskująca nie ma założonego konta na ePUAP wówczas należy:

1. zalogować się swoim profilem zaufanym na ePUAP

2. utworzyć konto instytucji zgodnie z dostępną opcją „Utwórz profil firmy lub instytucji„.

Dopiero wówczas można wysłać wniosek z utworzonego konta instytucji zgodnie z instrukcją.

Warunki finansowe

– do 90% kosztów kwalifikowanych brutto dla jednostek samorządu terytorialnego (w tym szkoły i przedszkola za pośrednictwem jst)
– do 80% kosztów kwalifikowanych brutto dla pozostałych podmiotów

Warunki podstawowe formalne

1. Program skierowany do podmiotów, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje).
2. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
3. Docelowymi odbiorcami zadania powinny być dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież objęte obowiązkiem szkolnym
4. Terminowe złożenie dokumentów w wersji podpisanej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu –  przejdź >>).

Warunki szczegółowe

Fundusz finansuje edukację ekologiczną realizowaną w sposób niekomercyjny. Koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane wymienione są w rozdziale XIII Programu.

Jeżeli beneficjent jest płatnikiem podatku VAT, dotacja będzie przyznawana do wysokości kosztów kwalifikowanych netto (pomniejszona o wysokość podatku VAT)

Suma przyznanej dotacji dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 50 000,- zł w danym roku kalendarzowym.

Zadanie musi dawać wymierne efekty ekologiczne i rzeczowe (np. liczba przeszkolonych osób, liczba egzemplarzy wydanej i rozdystrybuowanej publikacji).

Realizacja zadania musi kończyć się w terminie umożliwiającym złożenie kompletnych dokumentów do rozliczenia umowy do 30 października w danym roku kalendarzowym.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Anita Dziekan: 573 143 863

Agnieszka Pawłowska: 502 073 031

w zakresie pomocy publicznej: Alicja Przygoda – Ciągło: 785 855 926

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj