Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to kompleksowy program wsparcia i wzmocnienia polskiej gospodarki.  Składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Wzmocni polską gospodarkę oraz sprawi, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy. Polska otrzyma 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.

Pieniądze wydatkowane w ramach KPO przeznaczone będą na realizację nowych inwestycji w różnych sektorach gospodarki, w tym na innowacje, transformację klimatyczną, środowisko, cyfryzację, edukację, zdrowie, rynek pracy. Celem strategicznym KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym

Linki do głównych stron poświęconych KPO: www.gov.pl/web/planodbudowy
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/krajowy-plan-odbudowy/

Potrzebne dokumenty
1. Horyzontalne zasady wdrożeniowe KPO i kryteria wyboru przedsięwzięć dla KPO można odnaleźć pod linkiem: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/kpo/dokumenty/zasady-horyzontalne/

2. Strategia Promocji i Informacji KPO obowiązująca wszystkich interesariuszy i odbiorców wsparcia KPO: www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo

3. Wytyczne w KPO (www.gov.pl/web/planodbudowy/wytyczne):
Wytyczne w zakresie zasady partnerstwa w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
Wytyczne w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości i monitorowania w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest zaangażowany w realizację inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w którym NFOŚiGW jest ostatecznym odbiorcą wsparcia.

 

Nazwa inwestycji
B1.1.2. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych”

 

Nazywa przedsięwzięcia
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Czyste Powietrze”

 

Cel inwestycji:

Zmniejszenie negatywnego wpływu, jakie gospodarstwa domowe wywierają na środowisko poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych i upowszechnianie niskoemisyjnych źródeł energii.

 

Krótka charakterystyka celu inwestycji:

W ramach inwestycji realizowany jestprogram priorytetowy „Czyste Powietrze” skierowany do osób fizycznych. Program związany jest z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków, jak również poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianychSzczegóły dotyczące Programu znajdują się na stronie:https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Korzyści z inwestycji:
– Zwiększenie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych
– Niższe rachunki za energię elektryczną oraz ciepło
– Upowszechnianie źródeł OZE
– Czystsze powietrze
– Poprawa zdrowia publicznego

 

Ostateczny Odbiorca Wsparcia:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Pula środków:
Limit środków na realizację inwestycji wynosi 3,1 mld EURO

 

Kwalifikowalność wydatków: 01.02.2020 r. – 31.08.2026 r.
W ramach inwestycji  koszty kwalifikowane obejmują wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” – wydatki na realizację wypłat dofinansowania dla osób fizycznych na wymianę źródła ciepła i termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach naboru ciągłego rozpoczętego od 15.05.2020 r., jak również koszty na zarządzanie programem na poziomie NFOŚiGW oraz wfośigw. Do dofinansowania w ramach Programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczone odpowiednio w Załączniku nr 2 dla Części 1) Programu, Załączniku nr 2a dla Części 2) Programu i Załączniku nr 2b dla Części 3) Programu. Załączniki nr 2, 2a i 2b zawierają także maksymalne kwoty dotacji i minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych pozycji. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym w programie Czyste Powietrze.

 

Projekt w liczbach (wskaźniki realizacji projektu):
– Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych – 791 200 szt. do II kwartału 2026 r.
– Termomodernizacja i instalacja OZE w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – 584 800 szt. do II kwartału 2026 r.

 

Harmonogram:
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpiło 1 lutego 2020 roku, zaś jego zakończenie planowane jest na 31 sierpnia 2026 roku. Główne zadanie w ramach inwestycji, dotyczące dofinansowania inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne w ramach programu „Czyste Powietrze” prowadzone jest od 15 maja 2020 roku – początek okresu kwalifikowalności inwestycji wykonywanych przez osoby fizyczne. Nabór wniosków w ramach Programu realizowany jest w trybie ciągłym.

 

Strategia Promocji i Informacji KPO:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako ostateczny odbiorca wsparcia wraz z podmiotami współpracującymi prowadzi dla Przedsięwzięcia działania informacyjno-promocyjne zgodne ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w tym Załącznikiem do Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO.

 

Informacje dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla osób fizycznych
Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny. Kompletna dokumentacja do naboru znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze oraz na stronach właściwych wfośigw.

 

Dane kontaktowe do osób, które mogą udzielić informacji na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze:
Infolinia programu „Czyste Powietrze”: 22 340 40 80
Infolinia dla gmin ws. programu „Czyste Powietrze”: 22 340 40 90
Skrzynka e-mail programu „Czyste Powietrze”: CzystePowietrze@nfosigw.gov.pl

Infolinia programu Czyste Powietrze – WFOŚiGW w Krakowie: 12 422 94 90 wew. 1

Dodatkowo pytania i odpowiedzi dot. programu „Czyste Powietrze można znaleźć w zakładce Pomoc na stronie czystepowietrze.gov.pl

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj