Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Wnioskodawca
  • JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Przedsiębiorcy
Dziedzina finansowania
  • Gospodarka wodno-ściekowa
Rodzaj zadania
Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Zakres finansowania

1) Wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) o przepustowości do 50 RLM, oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, gospodarstw
agroturystycznych i obiektów użyteczności publicznej;

Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się:
a) obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie uzasadniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, w tym z zastosowaniem odpowiedniego współczynnika koncentracji,
b) obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
c) obszary, dla których przed 2028 rokiem został, przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji jej zadań własnych, zaplanowany i będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków;
2) Wykonanie lokalnych oczyszczalni ścieków dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości o zwartej zabudowie z wyłączeniem obszarów aglomeracji wymienionych w KPOŚK;

3) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach, na których gęstość zabudowy jest wystarczająca by budowę sieci kanalizacyjnej można było uznać za ekonomicznie uzasadnioną.
4) W zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Program dotyczy sieci budowanych w celu wykorzystania potencjału istniejących/budowanych oczyszczalni ścieków, które w chwili zakończenia przedsięwzięć spełniać będą wymogi polskiego prawa dotyczące jakości ścieków oczyszczonych;
5) Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej;
6) Wykonanie stacji uzdatniania wody, ujęć wody dla obszarów poza terenami aglomeracji ujętymi w KPOŚK;
7) Wykonanie sieci wodociągowej z wyłączeniem obszarów aglomeracji wymienionych w KPOŚK;
8) Wykonanie podłączeń budynków do sieci wodociągowej.

Forma dofinansowania

Pożyczka

Terminy naboru

Termin składania wniosków: od 01.03.2023 r. do 30.04.2023 r.

Warunki finansowe

Pożyczka do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

 

Warunki podstawowe formalne

1. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej;
2. Warunki udzielania pożyczki zgodnie z Programem:
a) oprocentowanie pożyczki zmienne WIBOR – 3M, lecz nie mniej niż 2%,
b) odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych.
Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
c) okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
d) okres karencji: karencja w spłacie liczona jest od wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie może być dłuższa niż 6 miesięcy,

e) pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w zawartej z WFOŚiGW w Krakowie umowie: „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”:
– w przypadku, gdy wartość wskaźnika G1 jest mniejsza niż 1200 w wysokości do 50% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych 2,
– w przypadku, gdy wartość wskaźnika G1 jest większa lub równa 1200 w wysokości do 30% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych 2,
f) w przypadku opóźnień w spłacie rat kapitałowych i odsetek, wysokość kwoty przypadającej do umorzenia ulega zmniejszeniu w następujący sposób:
– o 0,5% kwoty wypłaconej pożyczki za każdy dzień opóźnienia,
– o kwotę odsetek spłaconych po terminie, przy czym w przypadku opóźnienia w spłacie odsetek przekraczającego łącznie w okresie spłaty 30 dni – umorzenie nie przysługuje.
g) W przypadku spełnienia przez beneficjenta warunków umorzenia, umorzeniu podlegają ostatnie raty pożyczki,

Warunki szczegółowe

Program skierowany jest do Jednostek samorządu terytorialnego i ich związków lub podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga!  Wniosek jest drukiem poglądowym – formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta w zakładce „Programy i konkursy”
Rejestracja do Portalu Beneficjenta – przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Powiązane posty
Kontakt

785-855-935 Joanna Senisson

883-318-933 Jolanta Wyżga

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj