Deklaracja dostępności strony Wojewódzkiego Funduszu

Deklaracja dostępności strony Wojewódzkiego Funduszu

Wstęp Deklaracji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: https://www.wfos.krakow.pl/ 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 17.10.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 17.01.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Kwalifikacji strony dokonano na podstawie samooceny jednostki. 

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie WFOŚiGW

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, takie jak:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Nie jest dostępny tłumacz języków polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym dostepnosc@wfos.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 422 94 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja Kanonicza 12 Kraków

Wejście do budynku znajduje się przy ulicy Kanoniczej. Są dostępne mobilne szyny, których może użyć osoba niesprawna ruchowo. Jest dostępny dzwonek, którym można zasygnalizować chęć skorzystania z mobilnego podjazdu. W budynku jest dostępna winda. Można także skorzystać z węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych. Budynek znajduje się w historycznej części Krakowa niedostępnej dla samochodów bez identyfikatora, na sąsiedniej ulicy jest możliwość skorzystania z miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52

Wejście do budynku dla osób niesprawnych ruchowo znajduje się obok parkingu przy ul. Jagiellońskiej. Jest dostępny podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, ale na parterze znajduje się osobne pomieszczenie, do którego schodzi pracownik. Parking dla osób niepełnosprawnych znajduje się obok budynku (1 miejsce).

Lokalizacja Tarnów Aleja Solidarności 5-9

Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się od strony parkingu przy al. Solidarności. Jest dostępny podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda, są także węzły sanitarne dla osób niesprawnych ruchowo. Na parkingu przy budynku znajdują się 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja Miechów ul. Henryka Sienkiewicza 27

Wejście do budynku znajduje się od głównej ulicy. Lokal znajduje się na niskim parterze, ale prowadzą do niego schody. Nie są dostępne szyny dla osób niesprawnych ruchowo. W budynku nie ma windy. Na zewnątrz znajduje się parking miejski, gdzie można zostawić samochód. Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (kilka budynków obok) jest jedno miejsce parkingowe dla osoby niesprawnej ruchowo.

Lokalizacja Oświęcim ul. Górnickiego 1

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Dąbrowskiego. Lokal nie ma podjazdu ani windy, ale wejście do niego znajduje się na parterze. Na zewnątrz jest mały parking bez dedykowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj