Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 1)

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 1)

Rodzaj zadania
Edukacja Ekologiczna
Zakres finansowania
 1. warsztaty,
 2. szkolenia,
 3. szkolenia e-learningowe,
 4. zajęcia w terenie,
 5. konferencje,
 6. seminaria,
 7. wydarzenia edukacyjne (np. happeningi, akcje i imprezy),
 8. programy i kampanie edukacyjne,
 9. konkursy,
 10. filmy (produkcja wraz z emisją),
 11. spoty (produkcja wraz z emisją),
 12. audycje radiowe, telewizyjne i internetowe (produkcja wraz z emisją),
 13. prasa i publikacje prasowe,
 14. pomoce dydaktyczne,
 15. infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej,
 16. modernizacja ośrodków edukacji ekologicznej (wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego),
 17. wyposażenie sal edukacyjnych/ekopracowni (wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego),
 18. utworzenie pracowni szkolnych (przyrodniczych i dotyczących odnawialnych źródeł energii).
Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór uzupełniający na EKOPRACOWNIE przyrodnicze i OZEod dnia 20.09.2023 do dnia 02.10.2023 r. 

 

Wniosek należy złożyć w dwóch formach:

1) niepodpisanej przez Portal Beneficjenta (ostateczna wersja elektroniczna wniosku)

2) podpisanej (tradycyjnie papierowo LUB elektronicznie przez ePUAP). Wniosek w formie papierowej można złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu lub wysłać na adres: WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków (uwaga: liczy się data wpływu a NIE data stempla pocztowego). Wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym elektronicznym należy wysłać z konta ePUAP Wnioskodawcy na skrytkę ePUAP Funduszu o adresie /wfosigwkrakow/SkrytkaESP. UWAGA: podpisując dokument elektronicznie należy go najpierw zapisać jako plik nieedytowalny (np. za pomocą opcji: DRUKUJ – PRINT TO PDF).

Wymagane jest złożenie wniosku w obu formach tj. niepodpisanej i podpisanej. Wnioski, które wpłyną tylko w jednej formie nie będą rozpatrywane.

Obie formy wniosku muszą wpłynąć do Funduszu przed upływem terminu ogłoszonego naboru tj. do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru podanego w ogłoszeniu.

UWAGA: EDYTOWALNA WERSJA WNIOSKU ZNAJDUJE SIĘ NA PORTALU BENEFICJENTA PO ZALOGOWANIU.

W przypadku wniosków na EKOPRACOWNIE  należy dodatkowo:

1. We wniosku podać link do krótkiego filmu (max. 1-2 minuty) ukazującego działania na rzecz ochrony środowiska podejmowane w danej społeczności lokalnej. Film powinien być zamieszczony w powszechnie dostępnym serwisie społecznościowym (np. Youtube, Facebook)
2. Do wniosku dołączyć wizualizację planowanej ekopracowni (w dowolnej technice), dokumentację zdjęciową obecnego stanu pomieszczenia, w którym ma być wykonana ekopracownia oraz przykładowy scenariusz zajęć z wykorzystaniem ekopracowni.

INSTRUKCJA PODPISU ELEKTRONICZNEGO: KLIKNIJ TUTAJ>>

Warunki finansowe

– do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego

– do 90% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów.

Warunki podstawowe formalne
 1. Nabór wniosków skierowany jest do podmiotów, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje).
 2. Nabór wniosków na EKOPRACOWNIE skierowany jest do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 33 Kodeksu cywilnego stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych, prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.
 3. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
Warunki szczegółowe
 1. Zgodnie z Programem finansowaniu podlegają przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu 4 obszarów tematycznych:
  – odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
  – czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom
  – transport niskoemisyjny
  – zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna
 2. Maksymalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta w ramach Programu wynosi 150 000 zł. Jeden beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek z wybranego obszaru tematycznego.
 3. Maksymalna kwota dofinansowania zadania w zakresie EKOPRACOWNI wynosi: 50 000 zł na ekopracownię przyrodniczą i 75 000 zł na ekopracownię dot. OZE.
 4. Budżet Programu dla województwa małopolskiego na lata 2022 – 2025 wynosi łącznie 5,75 mln zł:
  – 3 mln zł (2,5 mln środki NFOŚiGW oraz 0,5 mln środki WFOŚiGW w Krakowie), z czego na: fundusz podstawowy 1 000 000 zł, OZE 833 333 zł, przeciwdziałanie emisjom 833 333 zł, fundusz niskoemisyjnego transportu 333 334 zł
  2,75 mln (środki NFOŚiGW) na EKOPRACOWNIE, z czego 1 100 000 zł na ekopracownie przyrodnicze i 1 650 000 zł na ekopracownie dot. OZE.
Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

Joanna Czeluśniak: 516 280 008

Agnieszka Pawłowska: 502 073 031

Anita Dziekan: 573 143 863

w zakresie pomocy publicznej: Alicja Przygoda – Ciągło: 785 855 926

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj