Sprawozdania do WFOŚiGW w Krakowie

Sprawozdania do WFOŚiGW w Krakowie

Obowiązek sprawozdawczy sprzedawców żywności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U z 2020 r. poz. 1645) istnieje obowiązek składania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Krakowie pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności przez sprzedawców żywności, w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Wzór sprawozdania o marnowanej żywności określony został w drodze rozporządzenia przez Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. 2020 poz. 2246) <przejdź>

Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, sprzedawca żywności w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, wnosi należną opłatę na rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie województwa, w którym znajduje się siedziba sprzedawcy żywości.

Opłaty należy dokonać na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w BGK nr: 71 1130 1150 0012 1244 4420 0001

Wzór sprawozdania

 

Nadwyżka dochodów budżetu gmin i powiatów

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2022 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2023 poz. 517) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2022 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin – 14,18 zł
  2. dla powiatów – 3,28 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Krakowie: 71 1130 1150 0012 1244 4420 0001

Poniżej  wzory załączników oraz obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2022 r. przypadających na jednego mieszkańca

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p za 2022 r.
Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g za 2022 r.

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj