Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych

Wnioskodawca
  • JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
Dziedzina finansowania
  • Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Rodzaj zadania
Likwidacja azbestu
Zakres finansowania

Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych, należących wyłącznie do beneficjentów objętych wsparciem w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Część inwestycji: wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych”.

Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 25.09.2023 r. do 31.12.2025 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Okres kwalifikowalności kosztów od 17.10.2022 r. do 15.11.2026 r.

 

Wnioski w wersji elektronicznej należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30. Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku. Należy obowiązkowo dostarczyć wersję podpisaną zgodnie z pkt. 3. ust. 3) Procedury.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów (…)”) należy złożyć w jeden z dwóch sposobów:

a) w wersji papierowej do biura Wojewódzkiego Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków) – z podpisami odręcznymi wraz z pieczątkami,

b) poprzez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Wojewódzkiego Funduszu – z podpisami elektronicznymi,

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

 

Wnioski (w wersji elektronicznej i/lub podpisanej), które wpłyną do Funduszu po wyznaczonym terminie, podlegają odrzuceniu.

Warunki finansowe
  • W formie dotacji wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.
Warunki podstawowe formalne
  1. Dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania zlokalizowane na terenie gminy, w której zostały złożone zgłoszenia odpadów zawierających azbest celem ich odbioru i utylizacji, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia związanego z częścią inwestycji A1.4.1.: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
  2. Zadanie nie może być zakończone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Warunki szczegółowe
  1. Koszty zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, przy czym kwalifikowane koszty jednostkowe przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem nie mogą przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
  2. Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację przedsięwzięcia, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów.
Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Powiązane posty
Kontakt

Aneta Dwernicka- Rosa 573-143-762

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj