Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Wnioskodawca
 • JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
Dziedzina finansowania
 • Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Rodzaj zadania
Likwidacja azbestu
Zakres finansowania
 1. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;
 2. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.
Forma dofinansowania

Dotacja

Terminy naboru

Nabór wniosków na 2023 rok zostanie dopiero uruchomiony. Prosimy śledzić „Aktualności”.

 

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2019 r. do 15.11.2023 r., przy czym zadanie musi być zakończone i rozliczone w roku przyznania dofinansowania.

 

Wnioski w wersji elektronicznej należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30. Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku. Należy obowiązkowo dostarczyć wersję podpisaną zgodnie z pkt. 3. ust. 3) Procedury.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów (…)”) należy złożyć w jeden z dwóch sposobów:

a) w wersji papierowej do biura Wojewódzkiego Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków) – z podpisami odręcznymi wraz z pieczątkami,

b) poprzez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Wojewódzkiego Funduszu – z podpisami elektronicznymi,

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

 

Wnioski (w wersji elektronicznej i/lub podpisanej), które wpłyną do Funduszu po wyznaczonym terminie, podlegają odrzuceniu.

Warunki finansowe
 • W formie dotacji, z zastrzeżeniem ppkt 2 wynosi odpowiednio:

 

 1. do 100 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G[1] określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;

 

 1. do 70 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;

 

 1. do 40 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

 

 • Dotacja do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej (konieczne jest wówczas potwierdzenie przez wojewodę wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej).

 

 • Pożyczka (bez możliwości umorzenia) na pozostałą część kosztów zadania, do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Udzielana zgodnie z „Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”. Wniosek na pożyczkę należy złożyć na osobnym formularzu.

[1] G – wskaźnik dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca publikowany przez Ministerstwo Finansów. Dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty i związki międzygminne brana pod uwagę jest najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin w powiecie albo gminy wchodzącej w skład związku gmin.

Warunki podstawowe formalne
 1. Fundusz dofinansowuje zadania zlokalizowane na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja musi być aktualna tj. wykonana max. 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy ww. dokument będzie wykonany wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku należy dołączyć osobne oświadczenie, że zakres rzeczowy inwentaryzacji jest aktualny.
 2. Dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania zlokalizowane na terenie gminy posiadającej aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i są z nim zgodne. Postanowienie to nie ma zastosowania w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 4.3.2. Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiem, lub powiatu, na terenie którego się znajduje.
 3. Dofinansowaniu podlega unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, dla których wykorzystujący wyroby zawierające azbest sporządził i złożył marszałkowi województwa lub odpowiednio prezydentowi miasta, burmistrzowi lub wójtowi – informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.
 4. Zadanie nie może być zakończone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Warunki szczegółowe

Koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, przy czym kwalifikowane koszty jednostkowe przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem nie mogą przekroczyć:

– dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500 – iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

– dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000 – iloczynu 490 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

– dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000 – iloczynu 280 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Wzory dokumentów i informacje prawne

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się w poniższych plikach.

Uwaga! KIZ (Karta Informacyjna Zadania) oraz Wniosek są drukami poglądowymi - formularze w formie EDYTOWALNEJ, znajdują się w Portalu Beneficjenta -rejestracja do Portalu - przejdź >>
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kontakt

azbest@wfos.krakow.pl

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj