Ciepłe Mieszkanie nabór I (2022)

Ciepłe Mieszkanie nabór I (2022)

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 

BUDŻET PROGRAMU:

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1 400 000 tys. zł
(dla województwa małopolskiego: 62 800 000,00 zł na lata 2022-2026).

 

BENEFICJENCI:

Gminy

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Gminy mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

 

TERMINY:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w zależności od dostępności środków.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Krakowie. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 • podstawowym  – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł
 • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł
 • najwyższym  – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych.

 

W związku z wytycznymi otrzymanymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakres rzeczowy we wniosku powinien obejmować rzeczywistą liczbę potencjalnych beneficjentów końcowych, wyliczoną na podstawie złożonych deklaracji lub przeprowadzonych ankiet dotyczących przystąpienia do Programu.  Na etapie weryfikacji wniosku, Fundusz może poprosić o dodatkowe dokumenty lub oświadczenie potwierdzające planowany zakres rzeczowy.

 

Mając na względzie stosowanie dobrych praktyk oraz racjonalne, a zarazem skuteczne, wydatkowanie środków publicznych w ramach realizowanego Programu przedstawiamy Państwu sposób szacowania zainteresowania mieszkańców różnych części kraju dofinansowaniem z Programu:

 • https://zielonemiasto.szczecin.eu/strona/cieple-mieszkanie
 • https://swiony.pl/i,ankieta-do-programu-cieple-mieszkanie,200274,938389.html
 • https://www.czestochowa.pl/ankiety-program-cieple-mieszkanie
 • https://samorzad.gov.pl/web/gmina-swierklaniec/program-cieple-mieszkanie—wypelnij-ankiete-informacyjna
 • https://www.jerzmanowa.com.pl/aktualnosci/program-quot-cieple-mieszkanie-quot-ankieta
 • https://bip.inowroclaw.pl/artykul/389/19648/uwaga-ruszyl-program-cieple-mieszkanie

 

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

 


DOKUMENTACJA PROGRAMU:

 1. Regulamin naboru wniosków
 2. Program priorytetowy
 3. Wykaz kosztów kwalifikowanych
 4. Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu 
 5. Wniosek o dofinansowanie (wzór)
 6. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie dla gminy
 7. Metodyka szacowania efektu ekologicznego
 8. Wzór umowy dotacji pomiędzy WFOŚ a gminą
 9. Wytyczne dla gmin do przeprowadzenia naboru wniosków
 10. Harmonogram rzeczowy przedsięwzięcia
 11. Wniosek o płatność (wzór)
 12. Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność dla gminy
 13. Klauzule informacyjne 

UWAGA: edytowalne formularze wniosków dostępne po zalogowaniu w Generatorze Wniosków.

 


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – Przejdź>>

Ciepłe mieszkanie – pytania i odpowiedzi (strona NFOŚiGW) – Przejdź>>

 

 

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami ogólnymi oraz regulaminem naboru.

W przypadku nie znalezienia odpowiedzi na swoje pytania prosimy o kontakt mailowy:

cieple.mieszkanie@wfos.krakow.pl

 

 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj